caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/239677/065394_capatect_kd_buntsteinputz_2014_SK_SLO.png

Capatect KD Buntsteinputz

Fasádna dekoratívna omietka na báze syntetickej živice s farebnými kamienkami.

Účel použitia

Na dekoratívnu úpravu fasádnych soklov, stĺpov, ostení okien a dverí.

Vlastnosti

 • odolná proti poškriabaniu a nárazom
 • stálosť na svetle
 • odolná proti poveternostným vplyvom
 • nepriepustnosť pri nárazovom daždi
 • vysoko elastická
 • priepustnosť pre vodné pary a CO2
 • malá náchylnosť ku znečisteniu

Balenie/veľkosti balenia

Vedro 25 kg, 24 vedrá na palete.

Farebné odtiene

11 štandardných odtieňov

Skladovanie

V  chladnom a nemrazivom prostredí. Skladovateľnosť v originálne uzavretom  obale 12 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

 • Priedušnosť pre vodné pary V2
 • Permeabilita vody v kvapalnej fáze W3
 • Súdržnosť ≥ 0,3 MPa
 • Hustota 1,8 kg/dm3

Základ spojiva

Čistý akrylát.

Vhodné podklady

Viďte účel použitia. V oblasti podmuroviek sa omietka Capatect KD Buntsteinputz smie nanášať len na cementové omietky alebo na armovacie vrstvy tepelno izolačných systémov Capatect Basic Line a Top Line.

Príprava povrchu

Podklad musí byť rovný, čistý, nosný, suchý a zbavený nečistôt a odpudzujúcich látok. Nové jadrové omietky nechajte minimálne 3 až 4 týždne vytvrdnúť. Pri použití v rámci tepelno izolačných systémov Capatect musí byť armovacia vrstva vytvrdená a suchá.

Príprava materiálu

Omietka Capatect KD Buntsteinputz je pripravená na priame spracovanie a iba sa krátko rozmieša. Za teplého počasia je možné previesť úpravu konzistencie prídavkom malého množstva vody.

Spôsob nanášania

Omietku Capatect KD Buntsteinputz nanášajte hladidlom z nerezovej oceli celoplošne a urovnajte na hrúbku zrnitosti. Bezprostredne potom omietku rovnomerne uhlaďte hladidlom z nerezovej oceli. Výber náradia ovplyvňuje drsnosť profilu povrchu, preto pracujte pri vytváraní štruktúry vždy s rovnakým nástrojom.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Omietka Capatect KD Buntsteinputz vyžaduje vždy základný náter. Z tohto dôvodu sa nanáša prípravok Capatect Putzgrund približne v farebnom odtieni omietky Capatect KD Buntsteinputz, najlepšie valčekom. Základný náter musí byť suchý.

Spotreba

Cca 5,5 kg/m2

 Spotreba závisí na povahe podkladu a metóde spracovania. (Smerné hodnoty bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche.)

Podmienky spracovania

Nanášanie pri teplote pod +5 °C (teplota stavby, materiálu a okolitého vzduchu), pri prudkom slnečnom žiarení, za dažďa bez ochranných opatrení, za hmly alebo pri teplote pod hranicou rosného bodu nie je povolené.

Sušenie/čas schnutia

Pri +20°C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu bude omietka Capatect KD Buntsteinputz vyschnutá na povrchu za 24 hodín. Za 2 až 3 dni bude preschnutá a schopná zaťaženia.

Omietka vysychá fyzikálne, vytváraním filmu na disperzii a odparovaním vody. Zvlášť v chladnom ročnom období a pri vysokej vlhkosti vzduchu preto dôjde k predĺženiu doby vysychania.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečnou zmesou v zmysle zákona. Napriek tomu dodržujte bežné hygienické pravidlá. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Určené pre priemyselné použitie.

Rešpektujte, prosím (Stav pri zadaní do tlače)

Za účelom docielenia rovnomerného povrchu je potrebné, aby susediace plochy omietal vždy rovnaký remeselník, aby sa zabránilo odchýlkam v štruktúre vplyvom individuálneho „rukopisu".

Aby sa zabránilo vytvoreniu znateľných napojení v styku plôch, je nutné zapojiť dostatočný počet pracovníkov na každom poschodí lešenia a prácu prevádzať plynulým nanášaním do mokrej vrstvy. Vždy omietajte celé plochy alebo časti fasády naraz, bez prerušenia.

Vplyvom použitia prírodných prísad môže dochádzať k nepatrným výkyvom farebného odtieňa. Preto používajte na susediace plochy iba materiál s rovnakými výrobnými číslami (čísla várok), alebo zmiešajte dohromady materiál rôznych výrobných čísel.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Zvyšky materiálu: iná odpadová farba a lak než uvedený v 08 01 11 (kód 08 01 12)

Znečistené obaly: obaly z plastov ( kód 15 01 02 )

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy