caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/185056/055810_CAPALAC_Haftprimer_2,5L.png

Capacryl základní nátěr

Akrylový vodou riediteľný základný náter na zvýšenie priľnavosti do vonkajších i vnútorných priestorov

 • Účel použitia

  Na základné nátery za účelom zvýšenia priľnavosti na všetky podkladové staré nátery, laky, drevo, zinok, tvrdené PVC, hliník, meď a mnoho iných kritických podkladových materiálov  pred následnými nátermi akrylovými lakmi alebo lakmi na báze alkydových živíc (na zinok nepoužívajte laky na báze alkydových živíc).

  Vlastnosti

  • riediteľný vodou
  • ekologický
  • minimálny zápach
  • vynikajúca priľnavosť
  • rychloschnúci
  • difúzny
  • možno dobre brúsiť
  • vhodný pre nátery detského nábytku a hračiek podľa EN 71-3

  Materiálový základ

  akrylová disperzia

  Balenie/veľkosti balenia

  750 ml, 2,5 L a 10 L

  Farebné odtiene

  Biely, červenohnedý, tmavozelený. Pastelové odtiene je možné tónovať pomocou systému Color Express.

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Hustota

  cca 1,5 g/cm3

  Vhodné podklady

  Drevo, drevené materiály, zinok, hliník, meď, tvrdené PVC a nosné staré nátery. Podklad musí byť čistý, nosný, suchý a zbavený odpudzujúcich častíc. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť u listnatých druhov dreva v priemere 12 % a u ihličnatých druhov dreva v priemere 15 %.

  Príprava povrchu

  Drevené konštrukčné súčasti: Povrch dreva obrúste v smere vlákien, dôkladne očistite a odstráňte vystupujúce látky, obsiahnuté v dreve, ako napríklad živica a smolníky. Ostré hrany zabrúste.
  Zinok, tvrdené PVC: Umyte amoniakálnym zmáčadlom a obrúste brúsnym rúnom.
  Hliník, meď: Očistite nitroriedidlom alebo kyselinou fosforečnou a brúsnym rúnom .
  Staré nátery: Staré nátery obrúste alebo očistite lúhom. Nenosné staré nátery odstráňte.

  Príprava materiálu

  Materiál pred použitím dobre rozmiešajte.

  Spôsob nanášania

  Capacryl Haftprimer je možné nanášať natieraním, valčekom alebo striekaním.

  Riedenie

  rieďte max. 5 % vody

  Spotreba

  cca 100 - 130 ml/m2 na jeden náter
  Hodnoty spotreby sú orientačné hodnoty, ktoré sa môžu líšiť podľa daného podkladu a jeho povahy
  Presné hodnoty spotreby je možné stanoviť iba predbežnými skúšobnými nátermi.

  Podmienky spracovania

  Spodná hranice teploty na spracovanie: +8°C pre okolitý vzduch a podklad

  Sušenie/čas schnutia

  Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % je zschnutý proti prachu po 1-2 hodinách, nelepivý
  na omak po 10-12 hodinách , schopný pretretia akrylovými emailami po 12-16 hodinách, schopný pretretia alkydovými emailami po 48  hodinách.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite ihneď po použití vodou.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Uchovávajte mimo dosahu detí. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zmes z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-2H- izotiazol-3-ón [EC číslo 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC číslo 220- 239-6] (3:1), 2-Metyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby
  a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Evropský limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 140 g/l VOC.

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Polyuretán / akrylová živica, titánová beloba, pigmenty, minerálne plnivá, voda, glykol, Glykoleter
  aditíva, konzervačné prostriedky.

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o
  technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú
  uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie