caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/21735/020336_Capalac_Disbocolor_783_Metallgrund_Rotbraun.png

Capalac Metallgrund 783

Účel použitia

Lak v sprayi na rýchle lakovanie malých plôch z dreva, konštrukčných hmôt na báze dreva, ocele, železa, zinku, hliníka, medi, tvrdeného PVC a nosných starých náterov v exteriéri aj interiéri. 782: transparentný lak na rôznorodé podklady, a ako ochranný lak. 783: protikorózny náter na oceľ a železo, zvlášť pre tvarovo zložitejšie, horšie prístupné stavebné diely. Základná vrstva pod Disbocolor 781.

Vlastnosti

  • znamenitá prídržnosť
  • protikorózny účinok (783)
  • vysoká stabilita farebného odtieňa (781)
  • vysoká stálosť lesku
  • rýchlo zasychá
  • možno dobre čistiť
  • bez freónov

Materiálový základ

Metakrylát na báze rozpúšťadiel.

Laky v sprayi nepodliehajú nariadení o obsahu prchavých organických rozpúšťadiel, z tohto dôvodu nie sú informácie o obsahu VOC látok uvedené

Balenie/veľkosti balenia

400 ml tlaková nádobka

Farebné odtiene

Lesklý: RAL 1018, 3000, 5010, 7032, 7035, 9005 + biely (cca RAL 9010)

Hodvábne matný: RAL 1018, 3000, 5010, 6002, 7016, 7032, 7035, 8001, 9005, 9006, 9010, zlatá

782: transparentný

783: červenohnedý

Stupeň lesku

781/782: Lesklý a hodvábne matný

783: Matný

Skladovanie

Skladujte v chlade s nasadeným krycím viečkom.

Hustota

cca 0,7 g/cm3

Vhodné podklady

Drevo, konštrukčné hmoty na báze dreva, oceľ, železo, zinok, hliník, meď, tvrdené PVC, minerálne podklady ako betón a osinkocement, a nosné staré nátery. Nie je vhodný pre eloxovaný hliník. Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, nosný a bez oddeľujúcich sa častí.

Maximálna vyrovnaná vlhkosť je u listnatého dreva 12%, u ihličnatého 15%

Príprava povrchu

Drevené stavebné diely:
Povrch dreva obrúste v smere vlákien, dôkladne očistite a odstráňte škodlivé látky vystupujúce z dreva (napr. smolníky). Ostré hrany zaoblite.

Oceľ a železo:
Povrch dôkladne očistite, predovšetkým od oleja a mastnôt, napr. nitroriedidlom. Zvyšky korózie a okují bezo zvyšku odstráňte vhodným spôsobom (brúsením, tryskaním) až na čistú kovovú plochu. Potom okamžite naneste na suchý podklad vrstvu protikorózneho základu (783).

Zinok, tvrdené PVC:
Očistite brúsnym rúnom a zmáčadlom na báze čpavku. Dôkladne opláchnite vodou.

Hliník, meď:
Očistite brúsnym rúnom a nitroriedidlom alebo kyselinou fosforečnou.

Staré nátery:
Staré nátery obrúste alebo odstráňte lúhom. Nenosné staré nátery odstráňte bezo zvyšku. Vždy overte prídržnosť.

Príprava materiálu

Pred použitím dózu aspoň 1 minútu dôkladne pretrepte. Vložené oceľové guľôčky musia byť zreteľne počuteľné.

Spôsob nanášania

Nanášajte zo vzdialenosti 20 - 30 cm v tenkej vrstve krížom. Tvarovo zložitejšie diely najskôr nastriekajte tenkou vrstvou (hmlou), a po zaschnutí (cca 5 minút) naneste finálnu vrstvu.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Transparentný lak:
V exteriéri 2 - 3x Capalac Disboklar 782 (bez ochranného účinku proti biologickému napadnutiu a UV žiareniu).
V interiéri 1 - 2x Capalac Disboklar 782
Ako ochranný lak: Po overení znášanlivosti 1 - 2x Capalac Disboklar 782 v exteriéri aj interiéri.Pre ostatné prípady viďte tabulku nižšie

Spotreba

cca 1,2 m2 na jednu dózu v jednej vrstve.
Jedná sa o odporúčanú hodnotu, skutočnú spotrebu overte na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota +5°C
Optimálna teplota je + 18 až + 22°C

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 ° C a 65% vzdušnej vlhkosti je náter na povrchu zaschnutý po cca 5 hodinách. Ďalší náter rozpúšťadlovými materiálmi je možný najskôr po 12 hodinách. Pri nižších teplotách a vyššej vzdušnej vlhkosti sa časy predlžujú. Pri dreve s vysokým obsahom živíc, najmä u tropických drevín, sa môžu doby schnutia predĺžiť.

Čistenie nástrojov

Po použití obráťte dózu hore dnom a krátko prestrieknite, aby vychádzal čistý hnací plyn bez farby.
Upchatú trysku prečistite špendlíkom. Vždy používajte krycie viečko.

Upozornenie

PodkladPoužitiePríprava podkladuImpregnáciaZákladná vrstvaPomocná vrstvaKrycí náter
Drevokonštrukčné hmoty na báze drevainteriérobrúsenie---Disbocolor 781---Disbocolor 781
DrevoexteriérCapaWood PrimerDisbocolor 781Disbocolor 781Disbocolor 781
Oceľ, železointeriérodstranenie hrdzi, očistenie---Metallogrund 783---Disbocolor 781
Oceľ, železoexteriérodstranenie hrdzi, očistenie---2x Metallogrund 783Disbocolor 781Disbocolor 781
Zinokinteriér/ exteriér---Metallogrund 783---Disbocolor 781
Hliník / meďinteriér/ exteriérDisbocolor 781---Disbocolor 781
Tvrdené PVCinteriér/ exteriérDisbocolor 781---Disbocolor 781
Minerálne podklady (omietka, betón)interiér/ exteriéročiistenie---Dupa-PutzfestigerDisbocolor 781Disbocolor 781
Nosné staré nátěryinteriér/ exteriérobrúsenie chemické očisteniepoškodené miesta pripraviť podľa podkladuDisbocolor 781Disbocolor 781

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom. Pri zahriatí sa može roztrhnúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo otvoreného ohňa/ dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/ 122 °F.
Obsahuje acetón

Likvidácia

Kódy odpadov:  08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (prípravok) 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo obaly týmito látkami znečistené (prázdne obaly)

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy