caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/241440/065731_Direkt_auf_Rost_SK_DE.png

Direkt auf Rost

Špeciálny ochranný lak určený priamo na skorodované plochy do vnútorných aj vonkajších priestorov.

Direkt auf Rost je špeciálny ochranný lak na kovy, ktorý poskytuje maximálnu kvalitu pri vytváraníperfektného povrchu pri dlhodobej životnosti a krásnom vzhľade. Vyniká veľmi jednoduchým spracovaním .

Účel použitia

Kvalitná laková vrstva na farebné lakovanie a ako ochranný náter železa, oceli, zinku, hliníku, medi, starých náterov a ostatných problematických kovových podkladov. Extrémna ochrana proti korózii u železa a oceli. Nehodí sa na strešné povrchy na eloxovaný hliník. Biele odtiene nepoužívajte na vykurovacie telesá, pretože môže dochádzať k žltnutiu (použite lak na vykurovacie telesá telesa). Ochranný lak proti korózii vytvárajúci silnú vrstvu s vysokou krycou schopnosťou maximálna odolnosť proti poveternostným vplyvom. Odpudzuje nečistoty, vyznačuje sa značnou povrchovou tvrdosťou a má dlhú životnosť.

Základný, ochranný a finálny náter v jednom.

Vlastnosti

  • vysoká krycia schopnosť
  • odpudzuje nečistoty
  • vysoká povrchová tvrdosť

Materiálový základ

Epoxidový ester s rozpúšťadlom bez obsahu aromátov.

Balenie/veľkosti balenia

0,75 L, 2,5 L

Farebné odtiene

RAL 3000, 6005, 7040, 7016, 8017, 9005, 9006, 9016

Stupeň lesku

Lesklý

Skladovanie

V chlade. Uchovajte pred mrazom.

Hustota

cca 1,12 g/cm3

Bod vzplanutia

41°C

Viskozita

kinematická viskozita > 20,5 mm2/s (40 °C)

Vhodné podklady

Železo, oceľ, zinok, hliník, nosné staré nátery a ostatné problematické kovové podklady. Podklad musí byť čistý, nosný, suchý a zbavený látok separačných vrstiev. Nepoužívajte na nátery strešných plôch a
eloxovaný hliník.

Príprava povrchu

Železo a oceľ: zbavte korózie

Zinok, pozinkovaná oceľ: očistite čpavkovou vodou a brúsnym rúnom.

Hliník: očistite nitroriedidlom alebo čistiacim prostriedkom na báze kyseliny fosforečnej a brúsnym rúnom. 

Staré nátery: obrúste a odstráňte lúhom . Nenosné nátery odstráňte.

Príprava materiálu

Pred použitím materiál dobre premiešajte.

Spôsob nanášania

Direkt auf Rost je možné nanášať štetcom , valčekom alebo striekaním. Lak na báze syntetickej živice sa najlepšie spracúva so štetcom  z prírodných štetín. Na väčšie plochy nanášajte lak nylonovým valčekom s kratším vlasom (výška vlasu 4 - 6 mm).

Pred použitím dobre rozmiešajte  a podľa potreby zrieďte terpentínovou náhradou.

Spotreba

cca 8 m2/ 0,75 l alebo cca 25 m2 / 2,5 l na jeden náter na hladkých plochách.

Podmienky spracovania

Teplota materiálu, okolitého vzduchu a podkladu min. 5 ° C

Sušenie/čas schnutia

Pri 20°C a 65% vzdušnej vlhkosti bude povrch nelepivý pre prach cca za 4 hodiny, nelepivý na dotyk cca za 8 hodín, schopný ďalšieho náteru cca za 24 hodín a celkom vyschnutý a vytvrdnutý cca za 5 dní.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití lakovým benzínom, prípadne terpentínovou náhradou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Horľavá kvapalina a pary. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte pary/ aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Uchovávajte uzamknuté.

Likvidácia

Do recykláciu odovzdávajte len bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Nádoby so zvyškami materiálu odovzdávajte na zberné miesta starých farieb a lakov.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/l): 500 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 490 g/l VOC

Deklarácia obsiahnutých látok

Obsahuje 2-butanonoxim, bis(1,2,2,6,6-pentametyl-piperidyl)sebakát, ester epoxidové živice, oxid titaničitý, farebné pigmenty, silikáty, oxid zinočnatý, alifáty, glykoéter a aditiva.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk