caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/231624/063956_Capalac_ProfiCompact_SK_SLO.png

Capalac Profi Compact

Silnovrstvový email s vysokým obsahom pevných častíc na základné, pomocné aj finálne nátery na železo, oceľ, zinok, hliník, meď, tvrdené PVC a drevo do vonkajších i vnútorných priestorov. Protikorózna ochrana železa a ocele.
 • Účel použitia

  Univerzálny silnovrstvý lak pre farebné úpravy a ochranné nátery železa, ocele, zinku, hliníka, medi, tvrdeného PVC a drevených podkladov vo vnútorných i vonkajších priestoroch. Ochrana proti korózii  železa a ocele. Nie je vhodný na nátery strešných plôch a eloxovaného hliníka.

  Vlastnosti

  • vynikajúca priľnavosť
  • vysoká krycia schopnosť na plochách a hranách stavebných súčastí
  • dlhá životnosť ochranného náteru vďaka veľmi dobrej odolnosti proti poveternostným vplyvom
  • možno docieliť vysokej hrúbky suchej vrstvy vďaka značnému obsahu plniva
  • ákladný, pomocný i finálny náter z jedného materiálu
  • antikorózny ochranný náter na železo a oceľ pre prostredie C4 s dlhodobou trvanlivosťou
  • k dostaniu ako lak i ako variant s trblietavým efektom (EG)
  • pomocou systému ColorExpress možno tónovať do veľkého množstva farebných odtieňov
  • bez obsahu aromatických látok

  Materiálový základ

  Epoxyester s rozpúšťadlami bez obsahu aromatických látok

  Balenie/veľkosti balenia

  1 L, 2,5 L a 10 L

  Farebné odtiene

  Štandardný: biely, trblietavý efekt cca RAL 9006 a cca RAL 9007, meď (štandardný medený farebný odtieň je možné pomocou Capalac mix natónovať i do odtieňa starej medi).
  Pomocou staníc ColorExpress je možné natónovať veľké množstvo farebných odtieňov laku i trblietavé varianty.

  Upozornenie: Trblietavé varianty (EG - Eisenglimmer - s obsahom železitej sľudy) sú ochranné farby proti korózii. Povrch bude príslušne matný a jemne drsný podľa štandardu RAL a štandardu

  Spolkových železníc.

  Stupeň lesku

  Laková varianta: hodvábne matný
  Trblietavé farebné odtiene: matný
  Meď: matný

  Skladovanie

  V chlade. Nádoby skladujte pevne uzavreté. Chráňte pred mrazom.

  Hustota

  cca 1,3 g/cm3

  Vhodné podklady

  Rozmerovo stále drevené súčasti, železo, oceľ, zinok, hliník, meď, tvrdené PVC, nosné staré nátery. Podklad musí byť čistý, nosný, suchý a zbavený odpudzujúcich látok. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť u rozmerovo stálych drevín 13%. Nepoužívajte na nátery strešných plôch a eloxovaného hliníka!

  Príprava povrchu

  Drevené konštrukčné súčasti
  Povrch dreva obrúste v smere vlákien, dôkladne očistite a odstráňte vystupujúce látky, obsiahnuté v dreve, ako napríklad živice a smolníky. Ostré hrany zabrúste.

  Železo, oceľ
  Železo a oceľ upravte na normalizovaný stupeň čistoty SA 2 1/2 (tryskanie) alebo ST 3 (ručné očistenie) podľa normy STN EN ISO 12 944-4.

  Zinok, tvrdené PVC
  Umyte amoniakálnym zmáčadlom a očistite brúsnou vatou.

  Hliník, meď
  Očistite nitro riedidlom alebo kyselinou fosforečnou a brúsnou vatou.

  Staré nátery
  Staré nátery obrúste alebo očistite lúhom. Nenosné staré nátery odstráňte.

  Príprava materiálu

  Materiál pred použitím dobre rozmiešajte. Najmä trblietavé odtiene (EG majú sklon k usadzovaniu pigmentov, premiešavajte ich teda častejšie aj počas práce.

  Spôsob nanášania

  Capalac Profi Compact možno nanášať natieraním, valčekom alebo striekaním. U farieb s trblietavým efektom možno docieliť opticky rovnomerných plôch iba nástrekom. Na veľkých plochách však pri striekaní nie je vždy možné zabrániť tvorbe obláčikovitých škvŕn, napr. vplyvom rozdelenia plôch na jednotlivé pracovné úseky.

  Inštrukcie k nanášaniu:

  Postup nanášania:

  Podkladpríprava podkladuimpregnáciazákladný náterpomocný náterkonecný náter
  drevo a drevené materiályprebrúsenie, očistenieCapaWood primerCapalac profi CompactCapalac profi CompactCapalac profi Compact
  zelezo, oceľodrezanie, odmastenieCapalac profi CompactCapalac profi CompactCapalac profi Compact
  zinokočistenie, odmastenieCapalac profi CompactCapalac profi CompactCapalac profi Compact
  hliník, meďočistenie, odmastenieCapalac profi CompactCapalac profi CompactCapalac profi Compact
  tvrdené PVCočistenie, odmastenieCapalac profi CompactCapalac profi CompactCapalac profi Compact
  staré nosné náterybrúsenie, umytie lúhomCapalac profi CompactCapalac profi CompactCapalac profi Compact

  Upozornenie: pri práškových náteroch, polievaných náteroch a iných kritických podkladov najskôr natrite skúšobnú plochu a skontrolujte priľnavosť.

  Inštrukcie pre nanášanie striekaním:

  tryskytlakriedenie
  airlesslak0,009-0,013"180-200 barov-
  airlesstrblietavý efekt0,017-0,019"180-200 barov-
  vysokotlaké striekanietrblietavý efekt2,0-2,5 mm2-4 bary5-15 obj.%
  vysokotlaké striekanielak1,8-2,0 mm2-4 bary5-15 obj. %

  Spotreba

  Spotreba/hrúbka vrstev
  Použité náradieTyp materiáluSpotreba/m2Priemerná spotrebaPriemerná hrúbka mokrej vrstvy (µ)Priemerná hrúbka suchej vrstvy (µ)
  štetec/válčekuniverz. fareb. odtiene100-125 mlcca 115 mlcca 115cca 65
  štetec/válčektrblietavý efekt RAL 9007 a farebné odtienie100-125 mlcca 135 mlcca 135cca 70
  štetec/válčektrblietavý efekt RAL 9006 a meď100-125 mlcca 115 mlcca 115cca 60
  striekanieuniverz. fareb. odtiene100-125 mlcca 115 mlcca 115cca 65
  striekanietrblietavý efekt RAL 9007 a farebné odtienie150-175 mlcca 160 mlcca 160cca 80
  striekanietrblietavý efekt RAL 9006 a meď125-150 mlcca 135 mlcca 135cca 70

  Hodnoty spotreby a hrúbky vrstiev, ktoré z nich vychádzajú, sú orientačné hodnoty, ktoré sa môžu líšiť podľa daného podkladu a jeho vlastností. Presné hodnoty spotreby je potrebné stanoviť iba vopred skúšobným náterom.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Horľavá kvapalina a pary. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Doplnkové údaje o :nebezpečenstve Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Nevdychujte prach ani hmlu. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

  Obsahuje Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebakát; Neodekánovú kyselinu, soľ

  s kobaltom; Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebakát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 500 g/l VOC

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk