caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/231625/063957_Capalac_Classic_SM_SK_SLO.png

Capalac Classic SM

 Hodvábne matný email na báze alkydovej živice s aktívnouprotikoróznou ochranou
 • Účel použitia

  Na farebné krycie nátery na rozmerovo stále a obmedzené rozmerovo stále drevené konštrukčné súčasti, kovy a tvrdené PVC vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Obsahuje aktívne protikorózne pigmenty, a je teda vhodný ako krycí náter v rámci protikoróznych ochranných systémov.

  Vlastnosti

  • veľmi dobrá stabilita farby a lesku
  • dlhá doba spracovania
  • veľmi dobrá trvanlivosť
  • veľmi dobrá krycia schopnosť, vysoká schopnosť pokrytia hrán
  • vysoká odolnosť voči úderom a nárazom
  • dá sa elegantne a ľahko spracovávať
  • rýchle schnutie
  • vynikajúca rozlievacia schopnosť
  • odolná voči bežným domácim prostriedkom na čistenie a krátkodobo voči slabým kyselinám a lúhom
  • vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom a stálosť na svetle

  Materiálový základ

  alkydová živica, s obsahom rozpúšťadla.

  Balenie/veľkosti balenia

  1 L, 2,5 L a 10 L

  Farebné odtiene

  Biely. Pomocou technológie ColorExpress možno tónovať širokú škálu odtieňov

  Stupeň lesku

  Hodvábne matný

  Skladovanie

  V chlade. Chráňte pred mrazom.

  Hustota

  cca 1,3 g/cm3

  Vhodné podklady

  Drevo, opatrené základným náterom a lakované kovy a tvrdené PVC. Podklad musí byť čistý, nosný, suchý a zbavený odpudzujúcich častíc. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť v priemere 15%.

  Príprava materiálu

  Materiál je pripravený na použitie, stačí ho len krátko premiešať. Prípadnú zaschnutú časť (u dlhšie skladovaného materiálu) odstráňte.

  Spôsob nanášania

  Materiál možno nanášať natieraním, valčekom alebo nástrekom. Inštrukcie pre nástrek viďte nižšie v tabuľke.


  Príprava podkladu a skladba náteru:

   

  Podklad

   

   

  Použitie

   

  Úprava

  podkladu

   

   

  Impregnácia

   

   

  Základný

  náter

   

   

  Pomocný

  náter

   

   

  Konečný

  náter

   

  Drevo, drevené materiály

  Vnútorné priestory

  Obrúsenie

  -

  Capalac AllGrund

  Ak je potrebné vždy Capalac Classic SM

  Vždy Capalac Classic SM

  Drevené konštrukčné súčastí

  Vonkajšie priestory

  BFS č. 18

  Capalac impregnačný základ na drevo

  Capalac AllGrund

  Ak je potrebné vždy Capalac ClassicSM

  Vždy Capalac Classic SM

  Železo, oceľ

  Vnútorné priestory

  Odrezania/ očistenie

  -

  Capalac AllGrund

  Ak je potrebné vždy Capalac Classic SM

  Vždy Capalac Classic SM

  Vonkajšie priestory

  Odrezania/ očistenie

  -

  2x Capalac AllGrund

  Ak je potrebné vždy Capalac Classic SM

  Vždy Capalac Classic SM

  Zinok

  Vnútorné priestory

  BFS č.5

  -

  2x Capalac AllGrund

  Ak je potrebné vždy Capalac Classic SM

  Vždy Capalac Classic SM

  Vonkajšie priestory

  BFS č.5

  -

  2x Capalac AllGrund

  Ak je potrebné vždy Capalac Classic SM

  Vždy Capalac Classic SM

  Hliník, meď

  Vnútorné priestory

  BFS č.6

  -

  Capalac AllGrund

  Ak je potrebné vždy Capalac Classic SM

  Vždy Capalac Classic SM

  Vonkajšie priestory

  BFS č. 6

  -

  Capalac AllGrund

  Ak je potrebné vždy Capalac Classic SM

  Vždy Capalac Classic SM

  Tvrdené PVC

  Vnútorné priestory/ vonkajšie priestory

  BFS č.22

  -

  Capalac AllGrund

  Ak je potrebné vždy Capalac Classic SM

  Vždy Capalac Classic SM

  Staré nosné nátery

  Vnútorné priestory/ vonkajšie priestory

  Zdrsnenie, očistenie lúhom

  -1)

  Capalac AllGrund 1)

  Ak je potrebné vždy Capalac Classic SM

  Vždy Capalac Classic SM

  1)     Poškodené miesta na starých náteroch upravte podľa daného druhu podkladu

  Upozornenie: U práškových náterov, polievaných povrchov a iných kritických podkladov je nutné vopred bezpodmienečne overiť priľnavosť na skúšobnej ploche.

  Inštrukcie k nanášaniu nástrekom:

   

   

  Priemer trysky

  Tlak

  Riedenie

  Konzistencia DIN 4 mm

  Vysokotlakový

  Nízkotlakový

  Airless

  1,5 –  2,0 mm

  1,5 mm

  0,09 – 0,011 palca

  3 – 4 bar

  0,2 – 0,5 bar

  180 – 200 bar

  5 – 15 obj. %

  5 – 20 obj. %

  ---

  30 – 50 s

  30 – 50 s

  v dodávanej viskozite

   

  Spotreba

  Cca 80 - 100 ml / m2 na jednu vrstvu

  Podmienky spracovania

  Teplota materiálu, okolitého vzduchu a podkladu min. 5 ° C

  Sušenie/čas schnutia

  Za normálnych podmienok suchý a nelepivý cca za 7 hod., Pevný na dotyk a schopný ďalšieho náteru cca za 16 hod.

  Čistenie nástrojov

  Ihneď po použití terpentýnovou náhradou

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Horľavá kvapalina a pary. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Obsahuje mastné kyseliny, C18-nenasýtené, diméry, reakčné produkty s N,N-dimetyl-1,3-propandiamínom a 1,3-propandiamínom. Môže vyvolať alergickú reakciu.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

  Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kód 08 01 11). Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo obaly týmito látkami znečistené (kod 15 01 10).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 500 g/l VOC

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk