caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/198913/058186_Capalac_Mix_Allgrund_BW_2,375_ml_NEE3.png

Capalac AllGrund

 Rýchloschnúci univerzálny základný náter s vynikajúcoupriľnavosťou bez obsahu aromatických látok
 • Účel použitia

  Pre rýchloschnúci základný nátery s plnohodnotnou ochranou proti korózii na železné a oceľové podkladové materiály i ako univerzálny základný náter na hliník, zinok, tvrdené PVC, drevo, drevené materiály a meď.

  Vlastnosti

  • plnohodnotný základný náter s ochranou proti korózii na železo a oceľ (podľa normy STN  18363
  • rýchloschnúci, možno pretierať všetkými výrobkami značky Capalac už za 3 hodiny
  • vynikajúcu priľnavosť na mnohých podkladoch
  • dostatočná odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • bez obsahu aromatických látok bez obsahu aromatických látok

  Materiálový základ

  Špeciálna kombinácia spojív s aktívnymi ochrannými pigmentmi proti korózii, rozpúšťadlo bez obsahu aromatických látok.

  Balenie/veľkosti balenia

  1 L, 2,5 L a 10 L

  Farebné odtiene

  Biely cca RAL 9010, pomocou systému ColorExpress (Capalac mix) je možné tónovať cca 4500 pastelových farebných odtieňov

  Stupeň lesku

  Hodvábne matný

  Skladovanie

  V chlade. Nádoby skladujte pevne uzavreté. Chráňte pred mrazom.

  Hustota

  cca 1,27 -1,33 g/cm3 podľa farebného odtieňa

  Vhodné podklady

  Drevo, drevené materiály, železo, oceľ, zinok, hliník, meď, tvrdené PVC a nosné staré nátery. Nie je vhodný na eloxovaný hliník. Podklad musí byť čistý, nosný, suchý a zbavený separačných látok. Vlhkosť dreva nesmie u rozmerovo stálych dielov prekročiť 13%, u obmedzene rozmerovo stálych dielov a rozmerovo nestálych dielov 15%.

  Pozor: Na pozinkovanej ocele alebo pozinkovanom plechu musia po príprave podkladu nasledovať aspoň dve vrstvy Capalac Allgrund. Len tak je zabezpečené, že následné nátery alkydovým emailom nespôsobí reakciu so zinkom chyby v prídržnosti náteru. Možnou alternatívou je použitie dvojzložkového základného náteru Disbon EP 481 Uniprimer. Ďalšou alternatívou náteru pozinkovaných plôch je Capacryl základný náter a dve vrstvy Capacryl PU Gloss / Satin. V prípade ochranného náteru možno odporučiť dvojitý náter Capalac Profi Compact (duplexný systém podľa STN ISO 12944).

  Príprava povrchu

  Drevené konštrukčné súčasti:
  Povrch dreva obrúste v smere vlákien, dôkladne očistite a odstráňte vystupujúce látky, obsiahnuté v dreve, ako napríklad živice a smolníky. Ostré hrany zabrúste.

  Železo, oceľ
  Železo a oceľ upravte na normalizovaný stupeň čistoty SA 21/2 (otryskanie) alebo ST 3 (strojové očistenie) podľa normy STN ISO 12 944-4.

  Zinok, tvrdené PVC:
  Umyte amoniakálnym zmáčadlom a očistite brúsnym vankúšikom.

  Hliník, meď:
  Očistite nitro riedidlom alebo kyselinou fosforečnou a očistite brúsnym vankúšikom.

  Staré nátery:
  Staré nátery obrúste alebo očistite lúhom. Nenosné staré nátery odstráňte.

  Príprava materiálu

  Materiál pred použitím premiešajte

  Spôsob nanášania

  Capalac Allgrund je možné nanášať natieraním, valčekom alebo striekacími prístrojmi.

  Inštrukcie k nanášaniu nástrekom:

   

   

  Priemer trysky

  Tlak

  Riedenie

  Konzistencia DIN 4 mm

  Vysokotlakový

  Nízkotlakový

  Airless

  1,5 – 1,8 mm

  1,5 mm

  0,011 – 0,013"

  3 – 4 bar

  0,2 – 0,5 bar

  150 bar

  5 – 15 obj. %

  5 – 20 obj. %

  ---

  30 – 50 s

  25 s

  v dodávanej viskozite

   

  Riedenie

  Pred použitím dobre premiešajte a podľa potreby rieďte riedidlom Caparol AF

  Vytvorenie povrchovej vrstvy

   

  Podklad

   

   

  Použitie

   

  Úprava

  podkladu

   

   

  Impregnácia

   

   

  Základný

  náter

   

   

  Pomocný

  náter

   

   

  Konečný

  náter

   

  Drevo, drevené materiály

  Vnútorné priestory

  Obrúsenie/ čistenie

  -

  Capalac AllGrund

  Ak je potrebné biely Capalac alebo farebné laky

  Biely Capalac alebo farebné laky

  Drevo

  Vonkajšie priestory

   

  Capalac impregnačný základ na drevo

  Capalac AllGrund

  Biely Capalac alebo farebné laky

  Biely Capalac alebo farebné laky

  Železo, oceľ

  Vnútorné priestory

  Odrezania/ očistenie

  -

  Capalac AllGrund

  Ak je potrebné biely Capalac alebo farebné laky

  Biely Capalac alebo farebné laky

  Vonkajšie priestory

  Odrezania/ očistenie

  -

  2x Capalac AllGrund

  Biely Capalac alebo farebné laky

  Biely Capalac alebo farebné laky

  Zinok

  Vnútorné priestory

  Odmastiene, zdrsnenie, očistenie

  -

  2x Capalac AllGrund

  Ak je potrebné biely Capalac alebo farebné laky

  Biely Capalac alebo farebné laky

  Vonkajšie priestory

  Odmastiene, zdrsnenie, očistenie

  -

  2x Capalac AllGrund

  Biely Capalac alebo farebné laky

  Biely Capalac alebo farebné laky

  Hliník, meď

  Vnútorné priestory

  Odmastiene, zdrsnenie, očistenie

  -

  Capalac AllGrund

  Ak je potrebné biely Capalac alebo farebné laky

  Biely Capalac alebo farebné laky

  Vonkajšie priestory

  Odmastiene, zdrsnenie, očistenie

  -

  Capalac AllGrund

  Biely Capalac alebo farebné laky

  Biely Capalac alebo farebné laky

  Tvrdené PVC

  Vnútorné priestory/ vonkajšie priestory

  Zdrsnenie

  -

  Capalac AllGrund

  Ak je potrebné biely Capalac alebo farebné laky

  Biely Capalac alebo farebné laky

  Staré nosné nátery 1)

  Vnútorné priestory/ vonkajšie priestory

  Zdrsnenie, obrúsenie/ očistenie lúhom

  -

  Capalac AllGrund 1)

  Biely Capalac alebo farebné laky

  Biely Capalac alebo farebné laky

  1)     Poškodené miesta na starých náteroch upravte podľa daného druhu podkladu

  Upozornenie: U práškových náterov, polievaných povrchov a iných kritických podkladov je nutné
  vopred bezpodmienečne overiť priľnavosť na skúšobnej ploche

  Spotreba

  90 - 170 ml / m2, podľa stavu podkladu a spôsobu nanášania. Presné hodnoty spotreby je nutné stanoviť predbežným skúšobným náterom.

  Podmienky spracovania

  Teplota materiálu, okolitého vzduchu a podkladu min. 5 ° C (priaznivý rozsah 10 až 25 ° C), relatívna vlhkosť vzduchu  80%

  Sušenie/čas schnutia

  pri 20 ° C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu je náter po 45 minútach nelepivý pre prach, po 3 - 6 hodinách nelepivý na dotyk a schopný pretierania. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu doba vysychania predlžuje.

  Čistenie nástrojov

  Po použití riedidlom, príp. terpentínovou náhradou.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Horľavá kvapalina a pary.    Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Podrobnejšie údaje: viďte bezpečnostný list. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.   Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.   Nevdychujte pary/ aerosóly.    Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Uchovávajte uzamknuté.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.
  Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kód 08 01 11). Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo obaly týmito látkami znečistené (kód 15 01 10).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 500 g/l VOC

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk