caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/206935/060203_CAPAWOOD_Primer_NEE3_2_HU.png

CapaWood Primer

Účel použitia

CapaWood Primer je penetrační náter, ktorý  preniká hlboko do dreva. CapaWood Primer chrání drevo pred napadnutím plesňami a hubami. Je určený  ako základný vrstva pred aplikáciou CapaWood Performance.

Vlastnosti

  • hlboko preniká do povrchu dreva
  • obsahuje rozpúšťadlá bez aromátov
  • vysoká ochrana proti vlhkosti
  • umožňuje drevu dýchať
  • ochrana proti plesniam a hubám
  • ľahké spracovanie

 

Materiálový základ

Alkydová živica, rozpúšťadla bez aromátov

Balenie/veľkosti balenia

 0,75 l  a 2,5 l

Farebné odtiene

Bezfarebný

Skladovanie

Skladujte v chladu, chráňte pred mrazom.
Trvanlivosť v originálnom balení minimálne 3 roky od dátumu výroby.

Hustota

cca 0,87 g/cm3

Príprava povrchu

Povrch musí byť čistý, pevný, suchý, bez olejov, vosku a mastnoty. Pred aplikáciou zbrúste nesúdržné časti a zašednuté časti dreva. Odstráňte prach a nečistoty z povrchu dreva. Vlhkosť dreva by nemala presahovať u tvrdého dreva 12% a u mäkkého dreva 15%.

Príprava materiálu

Produkt dobre premiešajte.

Spôsob nanášania

Je možné ho aplikovať natieraním alebo striekaním.  Hlboko preniká do štruktúry dreva a zlepšuje ochranu proti vlhkosti a plesniam.

Na nové a surové drevo aplikujte 1 - 2 nátery CapaWood Primer a následne 2 – 3 nátery Capawood Performance.

Riedenie

CapaWood Primer je pripravený k priamemu použitiu, neriedi sa.

Spotreba

max. (100 ml / m2) pri jednej vrstve v závislosti na hrubosti povrchu a pórovitosti substrátu (napríklad neohobľované drevo)

Podmienky spracovania

Spracovávajte pri teplote vyššej než +5° C. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia.

Sušenie/čas schnutia

Po 5 hodinách je povrch suchý na dotyk. Druhú vrstvu je možné aplikovať za suchého počasia cca po 8 hodinách pri 20° C a 65% vzdušnej vlhkosti. Celkom suchá je po 24 hodinách.

Čistenie nástrojov

Náradie po použití čistite syntetickým riedidlom alebo náhradou terpentínu.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Tento produkt je "ošetreným produktom" podľa nariadenia EU 528/2012 a obsahuje nasledujúce biocídy:  Butanonoxim a Propiconazol (CAS č. 60207-90-1).

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte len celkom vyprázdnené nádoby. Odpad by nemal byť likvidovaný s odpadovými vodami. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/f): 700 g/ l. Tento výrobok obsahuje max. 600 g/l VOC.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy