caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/198011/057742_CAPAWOOD_PERFOR_WHITE_NEE3_2,5L.png

CapaWood Performance

 • Účel použitia

  CapaWood Performance je tenkovrstvá lazúra, ktorá  preniká hlboko do dreva. Tato lazúra ochráni drevo rozmerovo stálych a obmedzene rozmerovo stálych drevených konštrukcií, ako sú terasy, ploty, pergoly a záhradný nábytok. Nie je vhodná pre drevené komponenty, ktoré sú v  trvalom kontakte so zemou.

  Vlastnosti

  • dokonale zachováva štruktúru dreva
  • obsahuje rozpúšťadlo bez aromátov
  • vysoká ochrana proti vlhkosti
  • tenká vrstva umožňuje drevu dýchať
  • ochrana proti plesniam
  • ľahké spracovanie
  • hodvábne matný vzhľad

  Materiálový základ

  Alkydová živica, rozpúšťadlo bez aromátov, pigmenty

  Balenie/veľkosti balenia

  0,75 l  a 2,5 l

  Farebné odtiene

  Biela, Transparentná, Light Oak, Pinie, Sweet cherry, Teak, Palisander a Green

  Stupeň lesku

  hodvábne matný

  Skladovanie

  Skladujte v chladu, chráňte pred mrazom.
  Trvanlivosť v originálnom balení minimálne 3 roky od dátumu výroby.

  Hustota

  cca 0,87 g/cm3

  Príprava povrchu

  Povrch musí byť čistý, pevný, suchý, bez oleja, vosku a mastnoty. Pred aplikáciou zbrúste nesúdržné časti a zašednuté časti dreva. Odstráňte prach a nečistoty z povrchu dreva. Vlhkosť dreva by nemala presahovať u tvrdého dreva 12% a u mäkkého dreva 15%.
  Pred použitím použite ako základný náter CapaWood Primer.

  Príprava materiálu

  Produkt dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Je ho možné aplikovať natieraním.  Hlboko preniká do štruktúry dreva a zlepšuje ochranu proti vlhkosti a plesniam. Pigmentovaný CapaWood Performance zaisťuje ochranu proti UV žiareniu.

  Na nové a surové drevo aplikujte 1 - 2 nátery CapaWood Primer a následne 2 – 3 nátery Capawood Performance.

  Riedenie

  CapaWood Performance je pripravený k priamemu použitiu, neriedi sa.

  Spotreba

  Max. až 14 m2 / l (70 ml / m2) pri jednej vrstve v závislosti na hrubosti povrchu a pórovitosti substrátu (napríklad neohobľované drevo)

  Podmienky spracovania

  Spracovávajte pri teplote vyššej než +5o C. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia.

  Sušenie/čas schnutia

  Po 5 hodinách je povrch suchý na dotyk. Druhú vrstvu je možné aplikovať za suchého počasia cca po 8 hodinách pri 20° C a 65% vzdušné vlhkosti. Celkom suchá je po 24 hodinách.

  Čistenie nástrojov

  Náradie po použití čistite syntetickým riedidlom alebo náhradou terpentínu.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  Uchovávajte mimo dosahu detí. Podrobné informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Obsahuje propikonazol. Môže vyvolať alergickú reakciu.
  Látka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 % alebo vyššom. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Pri brúsení používajte prachový filter P2.
  Hmlu, vzniknutú pri striekaní, nevdychujte. Používajte kombinovaný filter A2/P2.

  Tento produkt je "ošetreným produktom" podľa nariadenia EU 528/2012 a obsahuje nasledujúce biocídy: Propiconazol (CAS č. 60207-90-1).

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte len celkom vyprázdnené nádoby. Odpad by nemal byť likvidovaný s odpadovými vodami. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/f): 700 g/ l. Tento výrobok obsahuje max. 600 g/l VOC.

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk