caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/231644/063965_Capadur_Silverstyle_SK_SLO.png

SilverStyle

Vodou riediteľná lazúra s mimoriadnym metalickým efektom
 • Účel použitia

  Efektná lazúra s kovovým leskom pre kvalitné a decentné nátery drevených plôch. Použitie v exteriéri aj interiéri na rozmerovo stálych dieloch ako okná alebo dvere, na obmedzene rozmerovo stálych aj rozmerovo nestálych dieloch. Nie je vhodný na drevo v trvalom kontakte s pôdou alebo vodou.

  Vlastnosti

  • ušľachtilý efekt vďaka pigmentom s obsahom hliníka
  • vďaka pigmentom výborná ochrana proti UV žiareniu
  • vysoká ochrana proti vlhkosti u rozmerovo stálych dieloch
  • výborná difúzia pre vodné pary
  • ľahko obnoviteľná tenkovrstvová lazúra
  • riediteľná vodou
  • nestekavá konzistencia

  Materiálový základ

  Kombinácia alkydovej a akrylátovej živice.

  Balenie/veľkosti balenia

  0,75 a 5 L

  Farebné odtiene

  Neptún, Earth, Stardust, Moon, Deep Space. Pomocou technológie ColorExpress možno pripraviť mnoho odtieňov podľa kolekcie 3D, DB a metalických odtieňov RAL. Všetky farebné odtiene možno ľubovoľne miešať medzi sebou.
  Farebný odtieň a lesk môžu byť ovplyvnené podkladovým drevom, počtom vrstiev a nanášaným množstvom.

  Stupeň lesku

  Hodvábne matný

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom a vysokými teplotami.

  Hustota

  cca 1 g/cm3

  Vhodné podklady

  Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, bez uvoľňujúcich sa súčastí. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť 13% u rozmerovo stálych dielov, a 15% u obmedzene rozmerovo stálych a rozmerovo nestálych dielov. Dodržujte pravidlá pre konštrukčnú ochranu dreva, sú predpokladom pre dlhodobú ochranu dreva náterom.
  Odporúčania pre údržbu natretých drevených častí

  Dlhodobú odolnosť vplyvom poveternosti možno dosiahnuť len pravidelnou a odbornou údržbou.

  Príprava povrchu

  Nové drevené konštrukčné súčastí
  Hladký povrch drevených súčastí obrúste v smere vlákien, dôkladne očistite a odstráňte vystupujúce látky obsiahnuté v dreve, ako napr. živica a smolníky. Opatrite základným náterom Capacryl Holzschutz- Grund alebo CapaWood ExpressGrund.

  Staré neošetrené drevo
  Zašednutý zvetraný povrch dreva obrúste až na zdravé a nosné drevo a dôkladne očistite. Opatrite základným náterom Capacryl Holzschutz- Grund alebo CapaWood ExpressGrund

  Natreté drevo
  Nenosné staré nátery odstráňte úplne až na drevo. Opatrite základným náterom Capacryl HolzschutzGrund alebo CapaWood ExpressGrund.

   
  Nosné staré nátery obrúste a očistite. Prípadné plesne a riasy dobre umyte a ošetrite prípravkom Capatox. Opatrite základným náterom Capacryl základný náter v renovačným odtieni (Palazzo 205 podľa vzorkovníka 3D). Potom naneste dva nátery Silverstyle v požadovanom odtieni (fládrovacou technikou).

  Príprava materiálu

  Materiál pred použitím dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Náter nanášajte štetcom alebo valčekom minimálne 2x neriedený na všetky strany súčastí.

  Riedenie

  Nerieďte!

  Hrúbka vrstvy

  Minimálne nanášané množstvo:
  200 g/m2 (špecifická hmotnosť cca 1 g/ml).

  Spotreba

  70 – 100 ml/m2 na jeden náter. Drsnosť podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňuje spotrebu.

  Podmienky spracovania

  Nespracovávajte pri teplote podkladu, materiálu a okolitého vzduchu nižšieho než + 8 ° C. Prípravok používajte neriedený a nemiešajte ho s inými produktmi.

  Sušenie/čas schnutia

  Smerné hodnoty pre 20 ° C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu:
  Náter je nelepivý na dotyk za 2 hodiny. Druhý náter vykonávajte po zaschnutí minimálne za 4 hodiny. Nízke teploty, vysoká vlhkosť vzduchu alebo malá výmena vzduchu napr. vplyvom skladovania tesne pri sebe predlžujú vysychanie.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite po použití ihneď vodou.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Pri požití ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a predložte pritom obal alebo etiketu produktu, pretože sa mohla narušiť črevná mikroflóra. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  Počas spracovania a schnutia produktu sa postarajte o dôkladné vetranie. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. V prípade kontaktu produktu s očami alebo pokožkou zasiahnuté miesto ihneď dôkladne poumývajte vodou. Nepripustite únik zvyškov produktu do kanalizácie, vodných systémov ani do pôdy. Použité náradie ihneď po použití dôkladne poumývajte vodou a mydlom. Pri brúsení používajte prachový filter P2.Hmlu, vzniknutú pri striekaní, nevdychujte. Používajte kombinovaný filter A2/P2.Uchovávajte mimo dosahu detí. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

  Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zmes z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-2H- izotiazol-3-ón [EC číslo 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC číslo 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).

  Prázdne  obaly:: kovové obaly (kód 15 01 04).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 50 g/l VOC

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Polyvinylacetátová disperzia, kysličník titaničitý, kremičitany, voda, aditíva, konzervačné prostriedky (Methylisothiazol, Benzisithiazol).

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie