caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/231642/063963_Capadur_Parkettlack_SK_SLO.png

Parkettlack

Jednozložkový transparentný finálny náter na parkety, drevené a lakované plochy do vnútorných priestorov.

Účel použitia

Na transparentné finálne nátery normálne až silno namáhaných drevených podláh v obytných miestnostiach. Vhodný i na ostatné drevené plochy, korkové podlahové krytiny, parketové dosky, laminátové podlahové krytiny a plochy, natreté lakmi alebo lazúrami.

Vlastnosti

  • vodorozpustný
  • jednozložkový
  • znáša značné namáhanie
  • dostatočná plniaca schopnosť
  • rýchle vysychanie
  • vysoko elastický
  • odolný proti bežným čistiacim prostriedkom pre domácnosť
  • umožňuje spracovanie bez stôp napojenia jednotlivých ťahov i na veľkých plochách

Materiálový základ

jednozložkový polyuretán vodorozpustný

Balenie/veľkosti balenia

 750 ml a 2,5 l

Farebné odtiene

Transparentný (bezfarebný). Lak má v tekutom stave a pri spracovaní mliečny vzhľad, po vyschnutí je ale takmer bezfarebný (na bielych podkladoch je viditeľné mierne nažltlé vlastné zafarbenie).

Stupeň lesku

Vysoko lesklý (HG) a hodvábne matný (SM)

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Hustota

cca 1,0 g/cm3

Obsah pevných telies

cca 35 hmotnostných % podľa pigmentácie

Vhodné podklady

Drevené podlahy, parkety, podlahové dosky OSB, schodištia a iné drevené povrchy, korkové podlahové krytiny, parketové dosky a laminátové podlahové krytiny i plochy, natreté lakmi alebo lazúrami. Podklad musí byť čistý, suchý a zbavený odpudzujúcich látok. Lak nepoužívajte na vodorozpustné moridlá. Na plochách, ktoré sú už natreté, vyskúšajte bezpodmienečne skúšobný náter a skontrolujte priľnavosť.

Poznámka: Na podlahách pod kancelárskymi stoličkami s kolieskami sa doporučuje použiť naviac ochrannú podlahovú rohož z dôvodu vysokého bodového zaťaženia!

Príprava povrchu

Plochy, ktoré je nutné natrieť, dôkladne obrúste a očistite. Staré laky na parketách obrúste bezo zvyšku. Povrch, natretý lakmi a lazúrami, obrúste napr. brúsnym rúnom.

Príprava materiálu

ParkettLack pred použitím rozmiešajte. Podľa potreby zrieďte maximálne 20 % vody.

Spôsob nanášania

Lak nanášajte rovnomerne štetcom, natieračskou štetkou alebo valčekom.

Nanášanie jednotlivých vrstiev:
Na neošetrené drevené podklady nanášajte 2 - 3 nátery podľa nasiakavosti. Na podlahové dosky OSB nanášajte 3 - 4 nátery. Na parketové dosky, laminátové podlahové krytiny a na lakované plochy naneste jeden finálny náter.

Spotreba

Cca 100 - 150 ml/m2 na jeden náter podľa štruktúry povrchu a nasiakavosti podkladu.

Podmienky spracovania

Teplota materiálu, okolitého vzduchu a podkladu minimálne 12°C.

Sušenie/čas schnutia

Pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % bude lak schopný brúsenia a pretierania cca za 12 hodín a schopný zaťaženia cca za 24 - 36 hodín. Prvé čistenie vodou s neagresívnym čistiacim prostriedkom a pokladanie kobercov je možné previesť až po uplynutí jedného týždňa.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenie

ParkettLack čistite vlasovým zmetákom alebo vysávačom. Nečistoty otierajte vlhkou handrou. Do vody na čistenia je možné pridávať bežné domáce čistiace prostriedky na podlahy. Pritom je nutné dodržovať doporučenia na používanie od výrobcu čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte mechanické prostriedky na drhnutie a rozpúšťadlá.

Do miest, ktoré sú zvlášť vystavené nečistotám, napr. na chodbách a pri domových dverách, položte rohože na zachycovanie nečistôt.

Nohy nábytku opatrite plstenými podložkami a u pojazdných stoličiek používajte mäkké kolieska - ideálne by bolo používať pod kancelárske stoličky ochrannú rohož.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Uchovávajte mimo dosahu detí. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 2-Metyl-2H-isotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: : Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kód 08 01 11). Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/i): 140 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 140 g/l VOC.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné uskutočniť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie