caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/231643/063964_Capadur_Greywood_SK_SLO.png

GreyWood

Vysoko pigmentovaná, vodou riediteľná lazúra na drevo pre vonkajšie použitie. Farebné odtiene kopírujú rovnomerné prirodzené šednutie dreva

Účel použitia

Vysoko pigmentovaná lazúra na drevo, netvoriaca súvislú vrstvu (difúzna), na báze kombinácie pojiva alkydovej a akrylátovej živice, riediteľnej vodou, s kvalitnou kombináciou pigmentov, ktorá dodáva drevu prírodný zašedlý vzhľad. Vodoodpudivá, odolná voči svetlu a poveternostným vplyvom, s konzervačným účinkom.

Vlastnosti

  • ušľachtilé šedé odtiene  vplyvom perleťových pigmentov
  • vďaka použitým pigmentom výborná ochrana proti UV záření
  • s ochranným impregnačným filmom
  • ľahko obnoviteľná tenkovrstvá lazúra
  • riediteľná vodou
  • nestékavá konzistencia

Materiálový základ

akrylová disperzia

Balenie/veľkosti balenia

 0,75 a 5 L

Farebné odtiene

Nordik, Outback, Toskana, Forest, Island, Tyrol
Všetky farebné odtiene je možné navzájom miešať medzi sebou.

Stupeň lesku

Hodvábne matný  

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Hustota

cca 1g/cm3

Vhodné podklady

Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, bez uvoľňujúcich sa častí. Vlhkosť dreva nesmie prekročiť 13% u rozmerovo stálych dielov, a 15% u rozmerovo nestálych dielov. Dodržujte pravidla pre konštrukčnú ochranu dreva, je predpokladom pre dlhodobú ochranu dreva náterom.
Dlhodobej odolnosti vplyvom poveternosti je možné dosiahnuť iba pravidelnou a odbornou údržbou.

Príprava povrchu

Nové drevené konštrukčné súčasti
Hladký povrch drevených súčasti obrúste v smeru vláken, dôkladné očistite a odstráňte vystupujúce látky, obsiahnuté v dreve, ako napr. živice. Opatrite základným náterom Capacryl Holzschutz-Grund alebo CapaWood ExpressGrund.

Staré neošetrené drevo
Zašedlý zvetraný povrch dreva obrúste až na zdravé a nosné drevo a dôkladne očistite. Prípadné plesne a riasy dobre omyte a ošetrite prípravkom Capatox. Opatrite základným náterom Capacryl Holzschutz-Grund alebo CapaWood ExpressGrund.

Natrené drevo
Nenosné staré nátery odstráňte úplne až na drevo. Prípadné plesne a riasy dobre umyte a ošetrite prípravkom Capatox. Opatrite základným náterom Capacryl Holzschutz- Grund alebo CapaWood ExpressGrund.
Nosné staré nátery obrúste, očistite opatrite základným náterom Capacryl základný náter v renovačnom odtiene (Palazzo 205 podľa vzorkovníka 3D). Potom naneste dva nátery Greywood v požadovanom odtiene (fládrovacou technikou).

Príprava materiálu

Pred použitím dobre premiešajte.

Spôsob nanášania

Náter nanášajte minimálne 2 x neriedený na všetky strany súčastí.

Riedenie

Prípravok používajte neriedený a nemiešajte ho s inými produktami.

Spotreba

70 - 100 ml/m2 na jeden náter. Drsnosť podkladu a vlhkosť dreva ovplyvňuje spotrebu.
200 g/m2 (špecifická hmotnosť cca 1 g/ml)

Podmienky spracovania

Teplota materiálu, okolitého vzduchu a podkladu minimálne 8°C.

Sušenie/čas schnutia

(smerné hodnoty pre 100 ml/m2, 23°C, 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu):
Náter je nelepivý na omak za 1,5 hodiny. Druhý náter prevádzajte po zaschnutí minimálne za 4 hodiny. Potom nechajte pred ďalšou úpravou zaschnúť minimálne 4 hodiny. Nízke teploty, vysoká vlhkosť vzduchu alebo malá výmena vzduchu napr. vplyvom skladovania tesne pri sebe predlžujú vysychanie.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Obsahuje: 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on.Môže vyvolať alergickú reakciu.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Kód 08 01 12 : iná odpadová farba a lak než uvedený v 08 01 11 Prázdne  obaly: Kód 15 01 04 : kovové obaly ( prázdne obaly )

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/e): 130 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 30 g/l VOC.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné uskutočniť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy