caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/231638/063960__Capadur_F7-ProtectLazur_SK_SLO.png

F7-ProtectLazur

Lazúra na drevo s vysokou odolnosťou proti poveternostným vplyvom a zvýšenou  ochranou proti UV žiareniu do vonkajších i vnútorných priestorov bez obsahu aromatických látok. Stredná hrúbka náteru.
 • Účel použitia

  Lazúra na farebné úpravy a na ochranu rozmerovo stálych drevených konštrukčných súčastí, ako sú okná a dvere, a obmedzene rozmerovo stálych drevených konštrukčných súčastí, ako sú drevené obklady z dosiek na pero a drážku, okenice, vráta, hrazdené konštrukcie apod. vo vnútorných i vonkajších priestoroch.  Podľa súčasných skuseností je potrebné vo vonkajších priestoroch dodržovať dvoj až trojročné intervaly prevádzania údržby alebo renovácie.

  Vlastnosti

  • bez obsahu biocídnych látok
  • rozpúšťadlá bez obsahu aromatických látok
  • vysoký stupeň ochrany proti UV žiareniu vďaka ochrannému filtru UV
  • dlhodobé ochranné pôsobenie proti vlhkosti
  • elastická
  • vysoko difúzna
  • nariedenie na správnu viskozitu na spracovanie so zníženým odkvapkávaním
  • i pri veľkoplošných aplikáciách sa dosahuje rovnomerný vzhľad lazúry bez značenia jednotlivých ťahov štetca vplyvom dlhej doby vysychania

  Materiálový základ

  alkydová živica s minimálnym obsahom aromatických látok

  Balenie/veľkosti balenia

  1 a 2,5 L

  Farebné odtiene

  Miešanie je možné prevádzať pomocou staníc ColorExpres, podľa príslušných farebných odtieňov kolekcie 3D i v mnohých farebných odtieňoch iných kolekcií.

  Upozornenie: Niektoré farebné odtiene sa môžu používať vo vonkajších priestoroch iba podmienene. Informácie obdržíte pri staniciach ColorExpres.
  Lazúrovaciu farbu F7 Protect-Lazur „bezfarebnú" používajte vo vonkajších priestoroch iba ako základný náter pod farebnú lazúru alebo ako krycí náter na lazúru tmavej farby, pretože inak nebude zaručená dostatočná ochrana proti UV žiareniu. Na vonkajších plochách, voľne vystavených pôsobeniu poveternostných vplyvov, bezfarebnú lazúru nepoužívajte..

  Stupeň lesku

  Hodvábne lesklý. Stupeň lesku sa môže odlišovať v závislosti od povrchu dreva.

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Hustota

  cca 0,95 g/cm3

  Obsah pevných telies

  cca 60 % hmotnostných

  Vhodné podklady

  Rozmerovo stále a obmedzene rozmerovo stále drevené konštrukčné súčasti. Podklad musí byť čistý, nosný a zbavený odpudzujúcich látok.

  Vlhkosť dreva vo vonkajšom prostredí nesmie prekročiť u listnatých drevín v priemere 12 % a u ihličnatých drevín v priemere 15 %. Je nutné dodržovať zásady konštruktívnej ochrany dreva. Tieto zásady sú predpokladom pre trvalú ochranu dreva náterovými hmotami.

  Príprava povrchu

  Nové drevené konštrukčné súčasti
  Hladký povrch drevených súčastí obrúste v smere vlákien, dôkladne očistite a odstráňte vystupujúce látky, obsiahnuté v dreve, ako napr. živica a smolníky. Vo vonkajšom prostredí preveďte základný náter impregnačnou lazúrou Capalac.

  Staré neošetrené drevo
  Zašedlý zvetraný povrch dreva obrúste až na zdravé a nosné drevo, dôkladne očistite a vo vonkajšom prostredí preveďte základný náter impregnačnou lazúrou Capalac.

  Natreté drevo
  Nenosné staré nátery odstráňte úplne až na drevo. Vo vonkajšom prostredí preveďte základný náter impregnačnou lazúrou Capalac.

  Nosné staré nátery obrúste, očistite a vyskúšajte ich znášanlivosť s  lazúrou  F7 Protect-Lazur.

  Príprava materiálu

  Protectlasur pred použitím rozmiešajte.

  Spôsob nanášania

  Lazúru Capadur F7-Protectlasur je možné nanášať neriedenú natieraním štetcom.

  Spotreba

  Nanášanie natieraním cca 80 – 100 ml/m2

  Podmienky spracovania

  Teplota materiálu, okolitého vzduchu a podkladu min. 5°C

  Sušenie/čas schnutia

  Pri 20 °C a relativnej vlhkosti vzduchu 65 % bude lazúra za 10 – 16 hodín suchá a je možné nanášať ďalší náter. Nasiakavosť dreveného podkladového materiálu ovplyvňuje vysychanie a lesk. Na dreve, ktoré obsahuje špecifické látky (napr. dub), môže dochádzať k predĺženiu vysychania.

  Čistenie nástrojov

  Okamžite po použití riedidlom Capalac.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Pozor
  Horľavá kvapalina a pary. Opakovaná expozícia môže spôsobiť nebezpečenstve vysušenie alebo popraskanie pokožky. Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Nevdychujte pary/ aerosóly.

  Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Obsahuje bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebakát, bután-2-ón-oxím. Môže vyvolať alergickou reakciu.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: : Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kód 08 01 11). Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/e): 400 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 400 g/l VOC.

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné uskutočniť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie

  Bezpečnostné listy