caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/231640/063962_Capadur_DekorLazur_SK_SLO.png

DekorLazur

Ekologická vodorozpustná lazúra na drevo bez obsahu ďalších účinných látok do vonkajších i vnútorných priestorov
 • Účel použitia

  Na farebné nátery i na ochranu rozmerovo stálych drevených konštrukčných súčastí, ako sú okná a dvere, obmedzene rozmerovo stálych drevených súčastí, ako drevených obkladov na drážku a péro, okeníc, vrát, hrazdených konštrukcií apod. a rozmerovo nestálych drevených konštrukčných súčastí, ako drevených obkladov z dosiek, plotov, šindľov, balkónových zábradlí, bednení, pergol atď. vo vnútorných i vonkajších priestoroch.

  Vlastnosti

  • vodorozpustná
  • ekologická
  • pevný celistvý povrch
  • vysoko elastická
  • bez obsahu fungicídnych látok
  • vysoko difúzna

  Materiálový základ

  polyuretánová akrylová disperzia

  Balenie/veľkosti balenia

   1 a 2,5 L

  Farebné odtiene

  Pomocou staníc ColorExpress  je možné vyrobiť mnoho  farebných        odtieňov kolekcie 3D podľa karty farebných odtieňov i rôzne farebné odtiene ostatných kolekcií.

   

  Upozornenie: Niektoré farebné odtiene je možné používať vo vonkajších priestoroch iba obmedzene. Príslušné informácie je možné získať na staniciach ColorExpress.

  Lazúru DekorLazur bezfarebnú používajte vo vonkajších priestoroch iba ako základný náter pod farebnú lazúru alebo ako krycí náter na tmavé odtiene lazúry, inak nebude zaručená dostatočná ochrana proti UV žiareniu. Vo vonkajších priestoroch, voľne vystavených poveternostným vplyvom, bezfarebnú lazúru nepoužívajte.

  Stupeň lesku

  Hodvábne lesklá. Lesk sa môže mierne líšiť v závislosti na povrchu dreva.

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Hustota

  cca 1,05 g/cm3

  Vhodné podklady

  Rozmerovo stále, obmedzene rozmerovo stále a rozmerovo nestále drevené konštrukčné súčasti.
  Podklad musí byť čistý, nosný a zbavený odpudzujúcich látok. Vlhkosť dreva nesmie vo vonkajších priestoroch prekročiť u listnatých druhov dreva v priemere 12 % a u ihličnatých druhov dreva v priemere 15 %. Je nutné dodržovať zásady konštrukčnej ochrany dreva. Tieto zásady sú predpokladom na trvalú ochranu dreva pomocou náterových hmôt.

  Príprava povrchu

  Nové drevené súčasti
  Hladký povrch dreva obrúste v smere vlákien, dôkladne očistite a odstráňte vystupujúce látky, obsiahnuté v dreve, ako napr. živica a smolníky. Vo vonkajších priestoroch preveďte jeden základný náter ochranným prípravkom Capacryl-Holzschutzgrund alebo  CapaWood ExpressGrund.

  Staré neošetrené drevo
  Zašedlý a zvetraný povrch dreva obrúste až na zdravé nosné drevo a dôkladne očistite. Vo vonkajších priestoroch preveďte jeden základný náter ochranným prípravkom CapaWood ExpressGrund. 

  Natreté drevo
  Nenosné staré nátery odstráňte úplne až na drevo. Vo vonkajších priestoroch preveďte jeden základný náter ochranným prípravkom Capacryl-Holzschutzgrund alebo CapaWood ExpressGrund. Pevne držiace staré nátery obrúste, očistite a skontrolujte, ako sa budú znášať s lazúrou Capadur DekorLazur

  Príprava materiálu

  Lazúru Capadur DekorLazur pred použitím rozmiešajte.

  Spôsob nanášania

  Lazura Capadur DekorLazur sa môže spracovať natieraním  alebo striekaním. Pred nástrekom ju narieďte vodou.

  Spotreba

  Natieranie na hladký povrch dreva: cca 80 - 100 ml/m2.

  Natieranie na hrubý povrch dreva (po poreze pílou): cca 200 - 250 ml/m2.

  Podmienky spracovania

  Teplota materiálu, okolitého vzduchu a podkladu minimálne 8°C.

  Sušenie/čas schnutia

  Pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % bude lazúra nelepivá pre prach za 20 - 30 minút, nelepivá na pohmat za 2 - 3 hodiny a suchá a schopná pretierania za 6 - 8 hodín.

  Čistenie nástrojov

  Ihneď po použití vodou.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Uchovávajte mimo dosahu detí. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 2-Metyl-2H-isotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: : Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kód 08 01 11). Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/e): 130 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 30 g/l VOC.

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné uskutočniť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie

  Bezpečnostné listy