caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/247820/066685_Histolith_spezialgrundierung_SK_SLO.png

Histolith Spezialgrundierung

Rozpúšťadlový základný náter pre kritické podklady, s minimálnym zápachom.

Účel použitia

Na spevňovacie základné nátery kritických podkladov, ako sú silno nasiakavé alebo kriedujúce omietky a staré nátery v interiéri aj exteriéri.

Vlastnosti

  • hlboko preniká do podkladu
  • bez povrchového pnutia
  • nebráni prestupu vodných pár
  • priedušný pre CO2
  • odolný alkalickému prostrediu
  • nežltne

Materiálový základ

Polymérna živica.

Balenie/veľkosti balenia

10 l.

Farebné odtiene

Transparentný.

Skladovanie

V suchu a chlade.

Hustota

cca 0,8 g/cm3

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

Interiér 1

Interiér 2

Interiér 3

Exteriér 1

Exteriér 2

+

+

+

+

+


(-) nevhodné, (o) podmienene vhodné, (+) vhodné

Vhodné podklady

Omietky skupín PI, PII a PIII, sadrové omietky, sadrové štuky, sadrové a sadrokartónové dosky, staré nátery (glejové farby dopredu omyte).

Príprava povrchu

Podklad musí byť pevný, nosný, čistý, bez uvoľňujúcich sa súčastí, suchý a nasiakavý.

Spôsob nanášania

Nanášajte natieraním podľa nasiakavosti podkladu v jednej až dvoch vrstvách do vlhkej predchádzajúcej vrstvy. Na slabo nasiakavé podklady zrieďte max. 10 % riedidla Caparol AF Verdünner. Zabráňte vytvoreniu lesklých plôch.

Spotreba

Cca 150 – 300 ml/m2 podľa nasiakavosti podkladu. Presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota pri spracovaní: 

(Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní): Nespracovávajte pri teplote pod +5°C.

Sušenie/čas schnutia

Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % je možné ďalšie vrstvy nanášať po cca 12 hodinách. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti sa tento čas predlžuje.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití riedidlom Disbocolor 499.

Upozornenie

Okolie natieraných plôch dôkladne zakryte, predovšetkým sklo, keramiku, lakované plochy, obklady, prírodný kameň, kovy a drevo.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Nebezpečenstvo

Obsahuje Parafíny (Ropné), C9-C12 Izoalkány

Horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite. Nevdychujte pary/ aerosóly. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Len pre profesionálne použitie.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kód 08 01 11).

Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/h): 750 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 680 g/l VOC.

Kód Gis

BSL40

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

V problematických prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy