caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/247800/066679_silikat_fixativ_SK_SLO.png

Histolith Silikat fixativ

Silikátový základný náter a riedidlo

Účel použitia

Histolith Silikat fixativ sa používa ako:

  • základný náter na spevnenie a zjednotenie veľmi alebo nerovnomerne nasiakavých podkladov
  • riedidlo na riedenie organicko-silikátových farieb Histolith

Vlastnosti

  • dobre spevňuje podklad
  • dobre preniká do podkladu
  • dobre priedušný pre vodné pary a CO2
  • bez obsahu organických rozpúšťadiel

Materiálový základ

Draselné vodné sklo s podielom organických prísad (< 5 %).

Balenie/veľkosti balenia

10 l.

Skladovanie

V chlade, ale nie na mraze. Skladujte výhradne v plastových nádobách.

Hustota

cca 1,1 g/cm3

Vhodné podklady

Podklad musí byť čistý, suchý, bez uvoľňujúcich sa súčastí.

Príprava povrchu

Nové omietky triedy PIc, PII a PIII

Nové omietky triedy PI musia byť vyzreté aspoň 4 týždne. Nové omietky triedy PII a PIII musia byť vyzreté aspoň 2 týždne. Odporúčanie: Spekané vrstvy odstráňte prípravkom Histolith Fluat.

Staré nenatrené omietky a staré minerálne nátery:

Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy.

Opravy omietok:

Na opravu omietok sa musí použiť omietka rovnakého druhu a štruktúry, ako je stará omietka. Pred náterom musí byť omietka dostatočne vyzretá a vytvrdená. Všetky opravené miesta je nutné ošetriť prípravkom Histolith Fluat a umyť vodou.

Tehlové murivo:

Pre náter je vhodné výhrade nasiakavé murivo. Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy. Poškodené škárovanie opravte.

Príprava materiálu

Prípravok sa pred použitím riedi čistou pitnou vodou v pomere 2:1 až 1:1, v závislosti od nasiakavosti podkladu.

Spôsob nanášania

Prípravok sa nanáša štetkou a dobre sa zapracuje do podkladu.

Spotreba

Cca 100-200 ml/m2 na jeden náter podľa nasiakavosti podkladu. Skutočnú spotrebu zistíte pokusným náterom priamo na konkrétnom objekte.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota prípravku, podkladu aj ovzdušia je 8 °C.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % vlhkosti vzduchu aspoň 12 hodín.

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu zasychanie predlžujú.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenie

Nepracujte na priamom slnku, pri vysokých teplotách, silnom vetre, vysokej vlhkosti vzduchu, za hmly alebo za dažďa. V prípade potreby zakryte lešenie sieťami alebo plachtami. Pozor na nočné mrazíky.

Zakrývanie plôch:

Okolie natieraných plôch dôkladne zakryte, najmä sklo, keramiku, lakované plochy, keramické obklady, prírodný kameň, kov a drevo.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Okolie natieraných plôch starostlivo zakryte. Znečistenie na lakovaných plochách, skle, keramických plochách, kove a prírodnom kameni okamžite omyte. Podrobnejšie údaje: karta bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Tekuté zvyšky materiálu likvidujte ako odpady farieb na vodnej báze , zaschnuté zvyšky spolu s domovým odpadom

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/h): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Kód Gis

BSW10

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

V problematických prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie