caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/247802/066680_Ohne_Name_SK_SLO..png

Histolith Quarzgrund

Základný, pomocný a finálny náter na silikátovej báze s dvojitým prekremenením

Účel použitia

Histolith Quarzgrund je určený na plnené nátery zjednocujúce štruktúru povrchu a vypĺňajúce drobné trhliny v podklade na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Veľmi vhodný ako spojovací mostík na hladké podklady a matné staré disperzné nátery pred ďalšími nátermi organicko-silikátovými farbami.

Vlastnosti

  • Minerálne svetlostále pigmenty
  • vysoko odolný vplyvom poveternosti
  • vysoká ochrana pred dažďom – hodnota w = 0,07 kg/m2h-1
  • vysoká priedušnosť pre vodné pary Sd = 0,01 m
  • je výborne priedušný pre CO2
  • obsahuje kremenné prísady, je zaistené dvojité prekremenenie
  • s obsahom minerálnych (sklených) vlákien
  • nehorľavý

Materiálový základ

Draselné vodné sklo, minerálne svetlostále pigmenty a minerálne plnivá. Podiel organických zložiek < 5 %.

Balenie/veľkosti balenia

12,5 l

Farebné odtiene

Biely. Vo výrobe je možné tónovať v mnohých farebných odtieňoch. Samostatné tónovanie tónovacími farbami Histolith do 10 %. Strojovo je možné tónovať systémom ColorExpress anorganickými pastami.

Stupeň lesku

Matný.

Skladovanie

V chlade, ale nie na mraze. Skladujte výhradne v plastových nádobách.

Technické údaje

Údaje podľa STN EN 1062:

  • Difúzny ekvivalent vzduchovej vrstvy Sd H2O: < 0,01 m, trieda V1
  • Nasiakavosť pre vodu (hodnota W): 0,07 kg/m2.h-1, trieda W3

Hustota

cca 1,4 g/cm3

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

Interiér 1

Interiér 2

Interiér 3

Exteriér 1

Exteriér 2

+

+

+

+

+


(-) nevhodné, (o) podmienene vhodné, (+) vhodné

Vhodné podklady

Podklad musí byť čistý, suchý, bez uvoľňujúcich sa súčastí.

Príprava povrchu

Fasády:

Nové omietky triedy PIc, PII a PIII

Nové omietky triedy PI musia byť vyzreté aspoň 4 týždne. Nové omietky triedy PII a PIII musia byť vyzreté aspoň 2 týždne. Odporúčanie: Spekané vrstvy odstráňte prípravkom Histolith Fluat.

Staré nenatrené omietky a staré minerálne nátery:

Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy.  Základný náter Histolith Silikat Fixativ, riedený v pomere 2:1 až 1:1 vodou, podľa nasiakavosti podkladu.

Opravy omietok:

Na opravu omietok sa musí použiť omietka rovnakého druhu a štruktúry, ako je stará omietka. Pred náterom musí byť omietka dostatočne vyzretá a vytvrdená. Všetky opravené miesta je nutné ošetriť prípravkom Histolith Fluat a umyť vodou.

Staré, pevné, matné disperzné nátery:

Povrch dôkladne očistite. Naneste základný náter Histolith Quarzgrund riedený max. 10 % Histolith Silikat Fixativ.

Tehlové murivo:

Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy. Poškodené škárovanie opravte. Na vzorovej ploche overte priľnavosť náteru.

Nasiakavé tehlové murivo ošetrite základným náterom Histolith Silikat Fixativ riedeným v pomere 2:1 až 1:1 vodou, podľa nasiakavosti podkladu.  Naneste základný náter Histolith Quarzgrund

Prírodný kameň:

Vhodný je iba nasiakavý prírodný kameň, vhodnosť náteru dopredu vyskúšajte. Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy. Poškodené škárovanie opravte. Prírodný kameň s nepevným povrchom spevnite.

Pozor: V prípade prírodného kameňa s rozpustnými zložkami sa môžu objaviť výkvety a škvrny. Na vzorovej ploche overte priľnavosť náteru.

Plochy s výskytom plesní alebo rias:

Plesne alebo riasy zamokra odstráňte. Po vyschnutí plochu ošetrite prípravkom Capatox a nechajte dobre vyschnúť. Aj potrebujete informácie v súvislosti so skladbou náteru, odporúčame konzultáciu s naším obchodno-technickým zástupcom.

Plochy v interiéri:

Nové omietky triedy PIc, PII a PIII

Nové omietky musia byť vyzreté aspoň 2 – 4 týždne. Spekané vrstvy odstráňte prípravkom Histolith Fluat.

Sadrové omietky triedy PIV:

Na pevné omietky použite základný náter Histolith Weissgrund. Mäkké sadrové omietky spevnite základným náterom Histolith Spezialgrundierung. Sadrové omietky so spekanými vrstvami obrúste, odstráňte prach a spevnite základným náterom Histolith Spezialgrundierung. Po vyschnutí ešte doplňte základným náterom  Histolith Weissgrund.

Sadrové konštrukčné dosky:

Nerovnosti po tmelení obrúste. Základný náter Histolith Weissgrund. Mäkké sadrové dosky spevnite základným náterom Histolith Spezialgrundierung. Po vyschnutí ešte doplňte základným náterom  Histolith Weissgrund. V prípade dosiek s obsahom vodorozpustných zafarbujúcich látok použite ako základný náter Caparol Filtergrund.

Sadrokartónové dosky:

Základný náter Histolith Weissgrund.

Betón:

Prípadné zvyšky oddebňovacích prostriedkov bez zvyšku odstráňte.

Tehlové murivo:

Povrch dôkladne očistite. Poškodené škárovanie opravte. V prípade tehál s obsahom vodorozpustných zafarbujúcich látok použite ako základný náter Caparol Filtergrund.

Staré, pevné disperzné nátery:

Povrch dôkladne očistite. Naneste základný náter Histolith Quarzgrund riedený max. 10 % Histolith Silikat Fixativ.

Glejové farby:

Staré nátery oškrabte a zvyšky dobre vymyte. Základný náter Histolith Spezialgrundierung.

Plochy s výskytom plesní alebo rias:

Plesne alebo riasy zamokra odstráňte. Po vyschnutí plochu ošetrite prípravkom Capatox a nechajte dobre vyschnúť.

Spôsob nanášania

V prípade pamiatkovo chránených objektov najlepšie štetkou

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Slabo a rovnomerne nasiakavé podklady:

jeden základný a jeden krycí náter riedený podľa potreby maximálne 5 % prípravku Histolith Silikat Fixativ

Silno a nerovnomerne nasiakavé podklady:

jeden základný náter prípravkom Histolith Silikat Fixativ riedeným v pomere 2:1 až 1:1 vodou, podľa nasiakavosti podkladu

dva krycie nátery riedené podľa potreby maximálne 5 % prípravku Histolith Silikat Fixativ. Alternatívne je možné namiesto druhej vrstvy použiť náter fasádnou farbou Histolith Aussenquarz alebo vnútornými farbami Histolith LithoSil alebo Histolith PremiumSilikat.

Spotreba

Cca 200 – 250 ml na hladkom podklade na jednu vrstvu. Na hrubom podklade sa spotreba primerane zvyšuje. Skutočnú spotrebu zistíte pokusným náterom priamo na konkrétnom objekte

Podmienky spracovania

Minimálna teplota prípravku, podkladu aj ovzdušia je 8 °C.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % vlhkosti vzduchu je po 12 hodinách povrch zaschnutý a je možné nanášať ďalšiu vrstvu.  Po 24 hodinách je povrch odolný dažďu.

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu zasychanie predlžujú.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenie

Aby sa zabránilo vytváraniu stôp po jednotlivých ťahoch, nanášajte súvislé plochy naraz a napájajte vždy mokré do mokrého.

Náter nie je vhodný na vodorovné alebo šikmé plochy, ktoré sú vystavené vplyvom poveternosti.

 Nepracujte na priamom slnku, pri vysokých teplotách, silnom vetre, vysokej vlhkosti vzduchu, za hmly alebo za dažďa. V prípade potreby zakryte lešenie sieťami alebo plachtami. Pozor na nočné mrazíky.

Zakrývanie plôch:

Okolie natieraných plôch dôkladne zakryte, najmä sklo, keramiku, lakované plochy, keramické obklady, prírodný kameň, kov a drevo.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Uschovávajte mimo dosahu detí. Počas spracovania a schnutia produktu sa postarajte o dôkladné vetranie. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. V prípade kontaktu produktu s očami alebo pokožkou zasiahnuté miesto ihneď dôkladne poumývajte vodou. Nepripustite únik zvyškov produktu do kanalizácie, vodných systémov ani do pôdy. Použité náradie ihneď po použití dôkladne poumývajte vodou a mydlom.

Náterová hmota je silne alkalická. Pokožku a oči si preto pri práci musíte chrániť pred rozstrekovanou farbou.

Okolie farbených plôch starostlivo pozakrývajte a prípadné kvapky na laku, skle, keramike, kovoch alebo prírodnom kameni ihneď očistite.

Nevdychujte aerosóly.

Likvidácia

Tekuté zvyšky materiálu odovzdajte na zberné miesto pre staré farby a laky, suché zvyšky materiálu likvidujte ako stavebný alebo demolačný odpad alebo ako komunálny domový odpad. Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

V problematických prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy