caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/247656/066672_Histolith_Kristallin-Fixativ_SK_SLO.png

Histolith Kristallin fixativ

Draselné vodné sklo – spojivová báza pre farbu Histolith Kristallin farebná zložka

Účel použitia

Histolith Kristallin Fixativ sa používa ako:

  • spojivo pre silikátovú farbu Histolith Kristallin
  • základný náter na spevnenie a zjednotenie veľmi alebo nerovnomerne nasiakavých podkladov
  • riedidlo na riedenie farby Histolith Kristallin

Vlastnosti

Histolith Kristallin Fixativ reaguje vďaka prekremeneniu s minerálnymi podkladmi, a je preto mimoriadne odolný vplyvom poveternosti.

Ďalšie pozitívne vlastnosti sú:

  • dobre priedušný pre vodné pary a CO2
  • nenapučiava
  • nehorľavý
  • bez obsahu organických rozpúšťadiel

Materiálový základ

Draselné vodné sklo bez organických prísad.

Balenie/veľkosti balenia

10 l.

Skladovanie

V chlade, ale nie na mraze. Skladujte výhradne v plastových nádobách.

Hustota

cca 1,2 g/cm3

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

Interiér 1

Interiér 2

Interiér 3

Exteriér 1

Exteriér 2

+

+

+

+

+


(-) nevhodné, (o) podmienene vhodné, (+) vhodné

Vhodné podklady

Podklad musí byť čistý, suchý, bez uvoľňujúcich sa súčastí.

Príprava povrchu

Nové omietky triedy PIc, PII a PIII

Najmenšia hrúbka vrchnej omietky je 5 mm. Ľahčené omietky nie sú vhodné. Nové omietky triedy PI musia byť vyzreté aspoň 4 týždne. Nové omietky triedy PII a PIII musia byť vyzreté aspoň 2 týždne. Spekané vrstvy odstráňte prípravkom Histolith Fluat.

Staré nenatrené omietky a staré minerálne nátery:

Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy.

Plochy s výskytom plesní alebo rias:

Plesne alebo riasy zamokra odstráňte. Po vyschnutí plochu ošetrite prípravkom Capatox a nechajte dobre vyschnúť. Aj potrebujete informácie v súvislosti so skladbou náteru, odporúčame konzultáciu s naším obchodno-technickým zástupcom.

Spôsob nanášania

Prípravok sa nanáša štetkou a dobre sa zapracuje do podkladu.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Ako spojivo farby Histolith Kristallin:

Zmiešajte navzájom 10 litrov (1 balenie) Histolith Kristallin farebná zložka a 5 litrov Histolith Kristallin Fixativ. Dôkladne premiešajte do homogénnej hmoty základné farby. Na miešanie používajte iba čisté nástroje.

Ako riedidlo na úpravu konzistencie farby Histolith Kristallin:

Histolith Kristallin Fixativ rieďte 1:1 vodou.

Ako základný náter na veľmi alebo nerovnomerne nasiakavé podklady:

Histolith Kristallin Fixativ riedený vodou v pomere 1:1 až 2:1 vodou, podľa nasiakavosti podkladu.

Spotreba

Ako základný náter: cca 70 – 100 ml/m2.

Ako spojivo farby Histolith Kristallin: cca 65 – 75 ml/m2 na jednu vrstvu na hladkom podklade. Na hrubom podklade sa spotreba primerane zvyšuje. Skutočnú spotrebu zistíte pokusným náterom priamo na konkrétnom objekte.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota prípravku, podkladu aj ovzdušia je 8 °C.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % vlhkosti vzduchu aspoň 12 hodín.

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu zasychanie predlžujú.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenie

Nepracujte na priamom slnku, pri vysokých teplotách, silnom vetre, vysokej vlhkosti vzduchu, za hmly alebo za dažďa. V prípade potreby zakryte lešenie sieťami alebo plachtami. Pozor na nočné mrazíky.

Zakrývanie plôch:

Okolie natieraných plôch dôkladne zakryte, najmä sklo, keramiku, lakované plochy, keramické obklady, prírodný kameň, kov a drevo.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Okolie farbených plôch starostlivo pozakrývajte a prípadné kvapky na laku, skle, keramike, kovoch alebo prírodnom kameni ihneď očistite. Náterová hmota je silne alkalická. Pokožku a oči si preto pri práci musíte chrániť pred rozstrekovanou

farbou. Podrobnejšie údaje: karta bezpečnostných údajov.

Likvidácia

K recykláciu odovzdávajte iba celkom vyprázdnené obaly. Zvyšky materiálu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Kód odpadu 080112, Iné odpadové farby  a laky neuvedené pod číslom 08 01 11

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/h): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Kód Gis

BSW40

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

V problematických prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie