caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/247824/066686_fluat_SK_SLO.png

Histolith Fluat

Koncentrát na prípravu omietok pod náter

Účel použitia

Kyslý fluát na odstránenie spekaných vrstiev na nových omietkach pred náterom silikátovými farbami a na neutralizáciu povrchu omietok.

Ďalej na čistenie starých minerálnych omietok a starých minerálnych náterov.

Vlastnosti

Histolith Fluat reaguje s omietkami spájanými vápnom alebo cementom. Pritom sa neutralizujú kyslé zložky. Oplachová voda je pri remeselne správnom použití chemicky neutrálna.

Materiálový základ

Vodný roztok fluorokremičitej kyseliny.

Balenie/veľkosti balenia

10 l.

Skladovanie

V chlade, ale nie na mraze.

Nikdy neskladujte v nádobách, ktoré nie sú odolné kyselinám.

Hustota

Cca 1,2 g/cm 3.

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

Interiér 1

Interiér 2

Interiér 3

Exteriér 1

Exteriér 2

+

+

+

+

+


(-) nevhodné, (o) podmienene vhodné, (+) vhodné

Vhodné podklady

Podklad musí byť pevný, nosný, bez nečistôt a uvoľňujúcich sa súčastí, suchý a nasiakavý. Rešpektujte VOB, diel C, DIN 18 363 ods. 3.

Príprava povrchu

Nové omietky skupín PI, PII a PIII:

Odstránenie spekaných plôch na nových omietkach pomocou prípravku Histolith Fluat sa môže vykonávať až po vyzretí omietky: Omietky skupiny PI aspoň 2 týždne a omietky skupín PII a PIII aspoň 4 týždne.

Staré nenatrené omietky skupín PI, PII a PIII a staré minerálne nátery:

spekané plochy a nečistoty je možné pomocou prípravku Histolith Fluat odstrániť pred novým náterom.

Spôsob nanášania

Histolith Fluat narieďte 3 – 5 dielmi vody a štetcom nanášajte odspodu nahor. Nechajte pôsobiť max. 5 – 10 minút, zabráňte vyschnutiu.

Po prebehnutí reakcie, po vyšumení, umyte dostatočným množstvom čistej vody. V ojedinelých prípadoch je nutné proces opakovať, keď sa na prvýkrát neodstráni celá spekaná vrstva alebo nečistoty.

Oplachovú vodu naberajte a likvidujte podľa miestnych predpisov.

Spotreba

Cca 30 – 50 ml/m2 podľa podkladu.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota pre spracovanie +8 °C, platí pre vzduch aj podklad.

Časy čakania

Ošetrené plochy natierajte až po plnom vyschnutí podkladu, nie skôr než za 12 hodín.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití vodou.

Upozornenie

Nepracujte na vyhriatych plochách.

Zakrývanie plôch:

Okolie ošetrovaných plôch dobre zakryte, predovšetkým sklo, keramiku, lakované plochy, klinker, prírodný kameň, kov a drevo.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Určené len pre profesionálne  použitie.

Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. Nevdychujte páry/ aerosóly. Zabráňte styku s očami, kožou alebo odevom. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte požadované osobné ochranné prostriedky.

PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte len celkom vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu likvidujte podľa miestnych predpisov.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

V problematických prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy