caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/247874/066695_Hitolith_LithoSil_SK_SLO.png

Histolith LithoSil

Univerzálna sol-silikátová vnútorná farba

Účel použitia

Histolith LithoSil je ľahko aplikovateľná sol-silikátová vnútorná farba. Je vhodná na zhotovenie matných náterov umožňujúcich prirodzenú úpravu klímy v miestnostiach.

Vlastnosti

  • vysoká priedušnosť pre vodné pary
  • bez organických rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
  • bez konzervačných prostriedkov
  • vysoko alkalická
  • výborne kryje

Materiálový základ

Kombinácia draselného vodného skla, kremenného solu, minerálnych svetlostálych pigmentov a minerálnych plnív. Podiel organických zložiek < 5 %.

Farebné odtiene

Biely. Vo výrobe sa môže tónovať v mnohých farebných odtieňoch. Samostatné tónovanie tónovacími farbami Histolith. Strojovo sa môže tónovať systémom ColorExpress anorganickými pastami. Aby sa vylúčili chyby v tónovaní, overte farebný odtieň na skúšobnej ploche. Na súvislej ploche používajte iba materiál rovnakej výrobnej šarže alebo viac šarží najprv premiešajte v jednej nádobe.

Stupeň lesku

Veľmi matný.

Skladovanie

V chlade, ale nie na mraze. Môže sa skladovať najmenej 12 mesiacov od dátumu výroby. Skladujte výhradne v plastových nádobách

Odolnosť proti oderu za mokra

Trieda 2.

Kontrastný pomer

Trieda 1 pri výdatnosti 7 m2/l (140 ml/m2) na jeden náter.

Maximálna veľkosť častíc

Jemná (< 100 µm).

Hustota

cca 1,5 g/cm3.

Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

< 0,01m.

Vhodné podklady

Podklad musí byť čistý, suchý, bez uvoľňujúcich sa súčastí.

Príprava povrchu

Nové omietky triedy PIc, PII a PIII:

Nové omietky musia byť vyzreté aspoň 2 – 4 týždne. Spekané vrstvy odstráňte prípravkom Histolith Fluat.

Staré nenatrené omietky tried Pic, PII a PIII a staré minerálne nátery:

Povrch dobre očistite. Nepevné vrstvy odstráňte. Silne alebo nerovnomerne nasiakavé podklady ošetrite penetračným náterom Histolith SolSilikat Fixativ riedeným vodou v pomere 2:1 až 1:1, podľa nasiakavosti podkladu.

Sadrové omietky triedy PIV:

Na pevné omietky použite základný náter zo zmesi Histolith LithoSil a 5 – 15 % Histolith SolSilikat Fixativ. Mäkké sadrové omietky spevnite základným náterom Histolith Spezialgrundierung. Sadrové omietky so spekanými vrstvami obrúste, odstráňte prach a spevnite základným náterom Histolith Spezialgrundierung.

Sadrokartónové konštrukčné dosky:

Nerovnosti po tmelení obrúste. Základný náter zo zmesi Histolith LithoSil a 5 – 15 % Histolith SolSilikat Fixativ. Mäkké vrstvy tmelu spevnite základným náterom Histolith Spezialgrundierung. V prípade dosiek s obsahom vodorozpustných zafarbujúcich látok použite ako základný náter CaparolFiltergrund.

Sadrové konštrukčné dosky:

Základný náter zo zmesi Histolith LithoSil a 5 – 15 % Histolith SolSilikat Fixativ.

Betón:

Prípadné zvyšky oddebňovacích prostriedkov bez zvyšku odstráňte. Základný náter zo zmesi Histolith LithoSil a 5 – 15 % Histolith SolSilikat Fixativ.

Tehlové murivo:

Povrch dôkladne očistite. Poškodené škárovanie opravte. V prípade tehál s obsahom vodorozpustných zafarbujúcich látok použite ako základný náter Caparol Filtergrund.

Staré, pevné disperzné nátery:

Povrch dôkladne očistite. Základný náter zo zmesi Histolith LithoSil a 5 – 15 % Histolith SolSilikatFixativ.

Glejové farby:

Staré nátery oškrabte a zvyšky dobre vymyte. Základný náter Histolith Spezialgrundierung.

Nenatrené reliéfne tapety:

Natierajte bez predchádzajúcej prípravy. V prípade reliéfnych a razených tapiet overte vhodnosť náteru na skúšobnej ploche.

Sklotextilné tapety:

Základný náter zo zmesi Histolith LithoSil a 5 – 15 % Histolith SolSilikat Fixativ.

Plochy s výskytom plesní alebo rias:

Plesne alebo riasy zamokra odstráňte. Po vyschnutí plochu ošetrite prípravkom Capatox a nechajte dobre vyschnúť. Vo veci ďalšieho postupu si vyžiadajte konzultáciu s naším obchodno-technickým zástupcom alebo technickým oddelením. Dodržujte zákonné postupy pre sanáciu plesní.

Spôsob nanášania

Natieraním, valčekom alebo nástrekom vhodným Airless zariadením.
Aby sa docielil čo najjemnejší povrch, odporúčame používať valček so stredným vlasom bez výstelky.

Pokyny na nástrek:

  • uhol nástreku 50°
  • dýzy 0,026
  • tlak 150 – 180 bar

Zariadenie po práci dobre vymyte čistou vodou.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Jeden sýty, rovnomerný náter riedený cca 5 % Histolith SolSilikatFixativ. Na kontrastných podkladoch môže byť nutný jeden podkladový náter zo zmesi Histolith LithoSil a 5 – 15 % Histolith SolSilikatFixativ.

Spotreba

Cca 140 ml na hladkom podklade na jednu vrstvu. Na hrubom podklade sa spotreba primerane zvyšuje. Skutočnú spotrebu zistíte pokusným náterom priamo na konkrétnom objekte.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota prípravku, podkladu aj ovzdušia je 8 °C.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % vlhkosti vzduchu je po 4 – 6 hodinách povrch zaschnutý a je možné nanášať ďalšiu vrstvu. Po 3 dňoch je povrch plne odolný.

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu zasychanie predlžujú.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenie

Aby sa zabránilo vytváraniu stôp po jednotlivých ťahoch, nanášajte súvislé plochy naraz a napájajte vždy mokré do mokrého. V prípade nástreku farbu dôkladne premiešajte a preceďte.

Vznik stôp po prípadných opravách v ploche závisí od mnohých faktorov a nie je možné mu zabrániť.

Na sadrových stierkach hrozí riziko zafarbenia. Podkladový náter Histolith Weissgrund toto riziko výrazne obmedzuje.

Zakrývanie plôch:

Okolie natieraných plôch dôkladne zakryte, najmä sklo, keramiku, lakované plochy, keramické obklady, prírodný kameň, kov a drevo.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Ak je nutná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zvyšky materiálu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC

Kód Gis

BSW10

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie