caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/247377/066620_innenkalk_18kg_2019_SK_SLO.png

Histolith Innenkalk

Vnútorná farba na báze vápna s prídavkom ľanového oleja.

Účel použitia

Na autentické vápenné nátery, predovšetkým v oblasti pamiatkovej starostlivosti, ale aj v bežnom bytovom fonde. Zvlášť vhodná na nátery omietok s vysokým podielom vápna a na renovácie nasiakavých minerálnych náterov.

Vlastnosti

  • vysoká priedušnosť pre vodné pary (Sd = 0,01 m)
  • schopná nasakovania a sorpcie
  • s minimálnym pnutím
  • je možné mnohokrát pretierať

Materiálový základ

Vápno, minerálne pigmenty a plnivá, malý podiel organických prísad (< 5 %) na zvýšenie možnosti viazať pigmenty a spracovateľnosti (o. i. ľanový olej).

Balenie/veľkosti balenia

18 kg.

Farebné odtiene

Biely ako skladový tovar, tónovaný na objednanie. Na konečný náter na ucelenej ploche použite iba materiál jednej výrobnej šarže alebo rôzne šarže navzájom premiešajte. Samostatné tónovanie je možné tónovacími farbami odolnými vápnu alebo práškovými pigmentmi. Vhodnosť pigmentov dopredu vyskúšajte.

Stupeň lesku

Veľmi matný

Skladovanie

V chladnom a nemrazivom prostredí.

Hustota

cca 1,5 g/cm3

Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

0,01 m.

Vhodné podklady

Podklad musí byť bez nečistôt, oddeľujúcich sa súčastí a musí byť suchý.

Príprava povrchu

Nové omietky tried PI, PII a PIII:

Nové omietky nechajte dostatočný čas vyzrieť. Omietky triedy PI aspoň 4 týždne, omietky tried PII a PIII aspoň 2 týždne – rozhodujúce je skutočné vyzretie omietky. Spekané plochy odstráňte prípravkom Histolith Fluat.

Alternatívne je možné Histolith Fassadenkal nanášať postupom fresky cca 24 hodiny po nanesení omietky. Pri tomto spôsobe nanášania je nutné počítať so zvýšeným rizikom farebných nepravidelností – zvlášť v prípade tónovanej farby

Staré nenatrené omietky a minerálne nátery:

Povrch dobre očistite. Zle držiace vrstvy odstráňte.

Plochy napadnuté machmi a riasami:

Machy a riasy mechanicky odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť.

Opravy omietok:

Pri opravách otvorených trhlín a poškodených omietkových plôch treba dbať na to, aby malta na opravu zodpovedala svojou pevnosťou a štruktúrou danej omietke. Opravené miesta musia byť pred nanesením náteru dostatočne zatvrdnuté a vyzreté. Opravené miesta ošetrite prípravkom Histolith Fluat a dobre opláchnite vodou.

Hlinené omietky:

Povrch očistite a ošetrite penetračným náterom Histolith Silikat Fixativ. Náter vyskúšajte na skúšobnej ploche a overte riziko zafarbenia dohneda.

Prírodný kameň:

Ako podklad sú vhodné iba nasiakavé druhy kameňa. Podľa možnosti vždy overte znášanlivosť podkladu s náterom na skúšobnej ploche. Podklad dobre očistite. Nepevné vrstvy odstráňte. Prírodný kameň, z ktorého sa mrví piesok, spevnite prípravkom Histolith Silikat Fixativ.

Pozor: V prípade kameňa s obsahom vodorozpustných látok môže dôjsť k tvorbe pľuzgierov alebo škvŕn.

Spôsob nanášania

Pre pamiatkovo chránené objekty odporúčame nanášanie farby štetkou.

Riedenie

čistou vodou (max. 10 %).

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Po príprave podkladu jeden základný a jeden finálny náter. Podľa nasiakavosti podkladu je možné farbu riediť maximálne 10 %.

Veľmi alebo nerovnomerne nasiakavé podklady dopredu ošetrite penetračným náterom Histolith Silikat Fixativ riedením 2:1 až 1:1 vodou, podľa nasiakavosti podkladu.

Spotreba

Cca 150 – 200 ml/m2 na jednu vrstvu. Na drsných plochách sa spotreba príslušne zvýši (smerná hodnota bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche).

Podmienky spracovania

Minimálna teplota pri spracovaní: 

(Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní): Nespracovávajte pri teplote pod +8 °C.

Sušenie/čas schnutia

Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % bude farba vyschnutá na povrchu za 4 – 6 hodín, schopná ďalšieho náteru za 24 hodín. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti sa tieto časy predlžujú.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití vodou.

Upozornenie

Podľa stavu podkladu a klimatických podmienok sa môžu vyskytnúť farebné odchýlky alebo škvrny. Odporúča sa dopredu naniesť skúšobnú plochu, aj kvôli vyskúšaniu znášanlivosti farby s podkladom. Aby sa zabránilo vzniku stôp po ťahoch, natierajte ucelenú plochu naraz a ťahy napájajte do mokrého.

Okolie natieraných plôch dôkladne zakryte, predovšetkým sklo, keramiku, lakované plochy, obklady, kameň, kov a drevo.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Nebezpečenstvo

Obsahuje vápenný hydrát

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred použitím si prečítajte etiketu. Po manipulácii starostlivo umyte. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Odborné ošetrenie (pozri na etikete). Kontaminovaný odev vyzlečte. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Len pre profesionálne použitie.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kód 08 01 11).

Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

V problematických prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy