caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/247379/066621_Emulsionsfarbe_10_L_SK_SLO.png

Histolith Emulsionfarbe

Vnútorná farba s charakterom kazeínu a tempery.

Účel použitia

Histolith Emulsionfarbe je vyvinutá pre vysokokvalitné maliarske nátery, predovšetkým v oblasti pamiatkovej starostlivosti.

Vlastnosti

  • reverzibilná, je možné zmyť vodou
  • je možné viackrát pretierať
  • bez povrchového pnutia
  • vysoká priedušnosť pre vodné pary (Sd = 0,02 m)
  • vysoko priedušná pre CO2
  • bez organických rozpúšťadiel
  • špeciálna formula bráni výskytu plesní
  • je možné mnohokrát pretierať

Materiálový základ

Reverzibilná emulzia na glejovej/PU/acetátovej báze, minerálne pigmenty a plnivý

Balenie/veľkosti balenia

10 l.

Farebné odtiene

Biely ako skladový tovar, tónovaný na objednanie. Na konečný náter na ucelenej ploche použite iba materiál jednej výrobnej šarže alebo rôzne šarže navzájom premiešajte.

Skladovanie

V chladnom a nemrazivom prostredí.

Hustota

cca 1,4 g/cm3

Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

0,02 m

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

Interiér 1

Interiér 2

Interiér 3

Exteriér 1

Exteriér 2

+

-

-

-

-


(-) nevhodné, (o) podmienene vhodné, (+) vhodné

Vhodné podklady

Podklad musí byť bez nečistôt, oddeľujúcich sa súčastí a musí byť suchý.

Príprava povrchu

Nové omietky tried PI, PII a PIII:

Nové omietky nechajte aspoň 2 – 4 týždne vyzrieť Pred náterom ošetrite povrch prípravkom Histolith Fluat.

Staré nenatrené omietky a minerálne nátery:

Povrch dobre očistite. Zle držiace vrstvy odstráňte. Nepevné plochy spevnite prípravkom Histolith Spezialgrundierung.

Staré, nosné, matné disperzné nátery:

Povrch dobre očistite. Základný náter Histolith Emulsionfarbe zriedený 10 % vody.

Lesklé staré nátery zdrsnite obrúsením. Základný náter Histolith Weissgrund.

Sadrové omietky triedy PIV a štukatérska sadra:

Mäkkú sadru spevnite prípravkom Histolith Spezialgrundierung

Nátery glejovými farbami:

Dôkladne umyte. Základný náter Histolith Spezialgrundierung.

Plochy napadnuté machmi a riasami:

Machy a riasy mechanicky odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť.

Spôsob nanášania

Pre pamiatkovo chránené objekty odporúčame nanášanie farby štetkou krátkymi ťahmi. Zvláštne techniky hubkou, handrou a pod.

Aby sa zabránilo stopám po jednotlivých ťahoch, natierajte ucelenú plochu naraz a napájajte ťahy do mokrého.

Riedenie

Čistou vodou (max. 10 %).

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Základný náter Histolith Emulsionfarbe riedený max. 10 % vody.

Krycí náter Histolith Emulsionfarbe riedený max. 5 % vody.

Spotreba

Cca 150 ml/m2 na jednu vrstvu. Na drsných plochách sa spotreba príslušne zvýši (smerná hodnota bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche).

Podmienky spracovania

Minimálna teplota pri spracovaní: 

(Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní): Nespracovávajte pri teplote pod +8 °C.

Sušenie/čas schnutia

Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % bude farba vyschnutá na povrchu a schopná ďalšieho náteru za 4 – 6 hodín. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti sa tieto časy predlžujú.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Obsahuje: Oxid zinočnatý

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.     Uchovávajte mimo dosahu detí.  Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Len pre profesionálne použitie.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kód 08 01 11).

Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Kód Gis

BSW50

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

V problematických prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie