caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/247838/066690_histolith_trass_sanierputz_2015_SK_SLO.png

Histolith Trass Saniersystem

Sanačný systém podľa WTA so suevitským trasom.

Účel použitia

Histolith Trass Saniersystem je určený na omietanie vlhkého a zasoleného muriva v exteriéri aj interiéri. Vďaka veľkému obsahu vzdušných pórov sa môžu škodlivé soli ukladať vo vrstve omietky. Vďaka tomu je možné na vlhkej stene docieliť suchý povrch bez soľných výkvetov, ak umožňuje okolie dostatočné vysychanie.

Hranice použitia:

Histolith Trass Saniersystem nie je možné použiť na utesnenie stavebných dielov v priamom kontakte so zeminou proti tlakovej vode alebo spodnej vlhkosti. V týchto prípadoch je nutné dopredu vykonať iné vhodné opatrenia. To isté platí aj v prípade vysokej vzlínajúcej vlhkosti. V oblasti sokla nesmie byť omietka v kontakte so zeminou alebo obkladmi.

Histolith Trass Saniersystém nedokáže zabrániť škodám zapríčineným vodou z topiaceho sa snehu.

Systémové komponenty:

  • Histolith Trass Vorspitzputz: postrek na vytvorenie spojovacieho mostu medzi podkladovým murivom a omietkou
  • Histolith Trass Porengrundputz: základná omietka s obsahom pórov ako priestor pre usadzovanie soľných kryštálov. Tiež na vyrovnanie nerovností v podkladovom murive.
  • Histolith Trass Sanierputz: sanačná omietka na dosiahnutie suchého povrchu steny.
  • Histolith Feinputz: hladená omietka ako povrchová vrstva na vyrovnanie plsteným hladidlom.

Vlastnosti

Histolith Trass Saniersystem obsahuje minerálne spojivá podľa STN EN 197-1 (cement, suevitský tras) a STN EN 459-1 (vápno) a minerálne prísady podľa STN EN 13139. Požiadavky smernice WTA 2-9-04 sú splnené.

Balenie/veľkosti balenia

Histolith Trass Vorspritzputz: vrece 30 kg
Histolith Trass Porengrundputz, Histolith Trass Sanierputz: vrece 20 kg

Skladovanie

Histolith Trass Sanierputz: v suchu, najmenej 6 mesiacov od dátumu výroby. Znížený obsah chromanov je zaručený počas 6 mesiacov od dátumu výroby.
Histolith Trass Vorspritzputz, Histolith Trass Porengrundputz: v suchu, najmenej 9 mesiacov od dátumu výroby. Znížený obsah chromanov je zaručený počas 9 mesiacov od dátumu výroby.

Technické údaje

Histolith Trass

Vorspritzputz

Porengrundputz

Sanierputz

Feinputz

Pevnosť v tlaku (N/mm2)

cca 10.0

cca 5.0

cca 2.5

cca 1.5

Priedušnost pre vodné pary µ

7.8

8.9

8.5

Kapilárna nasiakavosť (mm)

> 5

> 5

> 5

 -

Maximálna veľikosť zrna (mm)

2.0

1.3

1.3

0.5

Odtieň

sivý

sivý

sivý

starobiely


nie je možné určiť, vrstva nie je súvislá.

Vhodné podklady

Histolith Trass Saniersystem je vhodný na murivo podľa DIN 1053.

Príprava povrchu

Poškodená omietka musí byť odstránená do výšky aspoň 80 cm nad viditeľné poškodenie. Škáry na poškodenej ploche preškrabnúť do hĺbky aspoň 2 cm. Murivo dôkladne očistiť. Silno nasiakavý podklad dopredu navlhčiť tak, aby bol pred aplikáciou matne vlhký.

Príprava materiálu

Histolith Trass

Vorspritzputz

Porengrundputz

Sanierputz

Zámesová voda na 1 vrece (l)

7.0

4.5

4.5

Lehota spracovateľnosti pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti (minúty)

120

120

120Histolith Trass Vorspritzputz:

Materiál rozmiešajte ručne

Histolith Trass Porengrundputz a Sanierputz:

Materiál je možné spracovať ručne alebo omietacím strojom. Pri ručnom nanášaní rozmiešajte materiál s vodou motorovým miešadlom so špirálou veľkosti 16 do homogénnej hmoty. Nechajte cca 5 minút odležať a znovu krátko premiešajte. Konzistenciu prípadne upravte prídavkom vody.

Spôsob nanášania

Histolith Trass Vorspritzputz:

Materiál nanášajte v ostrovčekoch vo vrstve hrúbky cca 1 – 2X veľkosti zrna. Tak, aby bolo pokrytých cca 50 % plochy. Škáry sa nesmú postrekom vyplniť.

Histolith Trass Porengrundputz:

Materiál je možné nanášať ručne alebo strojom. Všetky škáry musia byť uzatvorené.  Povrch zarovnať a stiahnuť latou. Čerstvý povrch zdrsniť vo vodorovnom smere zubatou stierkou. Alternatívne po zatuhnutí zdrsniť pletivom, nikdy nezarovnávať dreveným hladidlom ani nevyhladzovať plsteným hladidlom.

Histolith Trass sSanierputz

Materiál je možné nanášať ručne alebo strojom.  Povrch zarovnať a stiahnuť latou. Povrch po zatuhnutí zdrsniť pletivom, nikdy nezarovnávať dreveným hladidlom ani nevyhladzovať plsteným hladidlom.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Skladba systému:

Skladba a hrúbky vrstiev sanačného systému Histolith sa riadia mierou vlhkosti a obsahom solí v podkladovom murive

Vlhkosť/ zasolenie

Systémová skladba

Hrúbka vrstiev (mm)

Nízke až stredné

1. Histolith Trass Vorspritzputz

2 – 4

2. Histolith Trass Sanierputz

> 10

3. Histolith Trass Sanierputz

> 10

Vysoké

1. Histolith Trass Vorspritzputz

2 – 4

2. Histolith Trass Porengrundputz

> 10

3. Histolith Trass Sanierputz

> 15

V oboch systémových skladbách môže byť dodatočne nanesená vrstva Histolith Feinputz. V prípade, že je celková vrstva omietky vyššia než 30 mm, použije sa na vyrovnanie muriva vždy Histolith Trass Porengrundputz.

Stupeň zasolenia:

Stupeň zasolenia podkladu je určený v podkladoch WTA 2-9-04

Obsah solí

Nízky

Stredný

Vysoký

Sírany

< 0,5 %

0,5 – 1,5%

> 1,5 %

Chloridy

< 0,2 %

0,2 – 0,5 %

> 0,5 %

Dusičnany

< 0,1 %

0,1 – 0,3 %

> 0,3 %


Na povrchovú úpravu používajte vždy nátery s vysokou priedušnosťou pre vodné pary. Odporúčajú sa organicko-silikátové farby Histolith, farby na báze silikónových živíc AmphiSilan alebo Carbosol, poprípade vápenné farby Histolith. Pred náterom sa odporúča zjednotenie podkladu fluátovaním.

Spotreba

Histolith Trass

Vorspritzputz

Porengrundputz

Sanierputz

Spotreba (kg/m2)

5.0

Spotreba na 1 mm hrúbky vrstvy (kg/m2)

1.1

1.1


Pri sieťovitom nanášaní s pokrytím cca 50 % plochy.

Ide o priemerné hodnoty. Skutočnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania

Teplota podkladu aj vzduchu pri spracovaní musí byť aspoň 5 °C. Nepracujte na priamom slnečnom svite, za dažďa alebo silného vetra, alebo spracovávané plochy chráňte vhodným zakrytím.

Sušenie/čas schnutia

Počas zretia chráňte ošetrované plochy pred rýchlym vyschnutím. V uzavretých priestoroch je nutné zaistiť dostatočné vetranie.

Treba zaistiť nasledujúce časy vysychania:

Histolith Trass Vorspritzputz: aspoň 1 deň, zaschnutie do svetlej farby

Histolith Trass Porengrundputz: aspoň 1 deň na 1 mm hrúbky omietky.

Histolith Trass Sanierputz:

Pri dvojvrstvovom nanášaní prvá vrstva 1 – 4 dni, druhá vrstva 3 – 7 dní.

Pri jednovrstvovom nanášaní 3 – 7 dní.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenie

Odporúčanie pre strojové spracovanie Histolith Trass Porengrundputz a Histolith Trass Sanierputz:

Vhodné sú bežné omietacie stroje (napr. m-tec, PTF G4). Miešadlo musí byť spriahnuté, aby bol dosiahnutý správny obsah pórov. Dĺžka hadíc max. 25 m. Priemer hadíc aspoň 25 mm. Na výstupe z pumpy vždy začínajte hadicou NW 35.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Histolith Trass Vorspritzputz, Porengrundputz a Sanierputz:

Reaguje alkalicky. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare. Po manipulácii starostlivo umyte. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. Bližšie podrobnosti pozrite v karte bezpečnostných údajov.

Rešpektujte, prosím (Stav pri zadaní do tlače)

Dodržujte predpisy DIN 18 550, VOB diel C DIN 18 350 a smernicu WTA 2-9-04/D.

Sanačný systém Histolith sa nesmie obkladať špatne priedušnými obkladmi, ako keramické obklady, tapety, etc.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdajte len celkom vyprázdnené nádoby. Vytvrdnuté zvyšky materiálu likvidujte ako stavebný odpad. 

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk