caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/247836/066689_histolith_trass_kalkputz_SK_SLO.png

Histolith Trass Kalkputz

Vápenná omietka na báze suevitského trasu na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Účel použitia

Vhodná ako jadrová aj vrchná omietka na omietanie muriva v interiéri aj exteriéri.

Vlastnosti

  • max. veľkosť zrna 4 mm
  • trieda malty P II a
  • pevnosť v tlaku > 2,0 N/mm2
  • vysoko priedušná pre vodné pary - µ cca 10
  • odolná mrazu
  • je možné spracovať  ručne aj strojovo

Materiálový základ

Trassové vápno a minerálne prísady podľa STN EN 13139

Balenie/veľkosti balenia

Vrece 30 kg.

Farebné odtiene

Svetlosivý.

Skladovanie

V suchu najmenej 12 mesiacov od dátumu výroby. Znížený obsah chromanov je zaistený 12 mesiacov od dátumu výroby.

Vhodné podklady

Omietka je vhodná pre bežné murivo podľa DIN 1053. Nie je vhodná na vlhké murivo a murivo s výkvetmi solí. Dodržujte normu DIN 18550, VOB časť C DIN 18350.

Príprava povrchu

Podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez uvoľňujúcich sa častí. Prípadná jadrová omietka musí byť vytvrdnutá a dopredu zdrsnená. Podklad dobre očistite. Nasiakavé podklady dopredu navlhčite, aby boli pred nanášaním matne vlhké. Na prípadné podhodenie použite Histolith Trass Vorspritzputz nanesený na cca 50 % plochy a vytvrdnutý do svetlého odtieňa.

Príprava materiálu

Omietku Histolith Trass Kalkputz je možné spracovávať ručne aj strojovo.
Obsah vreca zmiešajte s cca 7 l vody do homogénnej hmoty bez hrudiek.

Materiál je možné spracovať cca 2 hodiny.

Spôsob nanášania

Materiál naneste na pripravený podklad v hrúbke vrstvy 15 – 20 mm. Vrstvu vyrovnajte a povrch zdrsnite. Po dostatočnom vyschnutí je možné naniesť druhú vrstvu toho istého materiálu.
Stredná hrúbka vrstvy predstavuje v exteriéri 20 mm (najmenej 15 mm), v interiéri 15 mm (najmenej 10 mm).
Ak má byť povrch vyhladený plsteným hladidlom, použije sa po vyschnutí ďalšia vrstva Histolith Feinputz alebo Histolith Renovierspachtel.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Na fasáde nie je nutný ďalší náter. V prípade požiadavky používajte na povrchovú úpravu farby s vysokou priedušnosťou pre vodné pary, napr. Histolith Fassadenkalk.

Spotreba

Cca 1,4 kg/m2 na 1 mm hrúbky vrstvy. Skutočnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche priamo na objekte.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota pre podklad, vzduch aj nanášaný materiál je 5 °C. Táto teplota musí byť dodržaná aj v čase zretia omietky. Nepracujte na priamom slnku, daždi alebo za silného vetra, alebo za týchto podmienok chráňte nanášané plochy vhodným zakrytím.

Sušenie/čas schnutia

Pred nanášaním ďalších vrstiev dodržte dĺžku zretia aspoň 1 deň na 1 mm hrúbky vrstvy. Počas vyzrievania chráňte plochu pred rýchlym vysychaním.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Nevdychujte prach. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Obsahuje: CAS 1305-62-0 hydroxid vápenatý; CAS 65997-15-1 cement

Likvidácia

Na recykláciu odovzdajte len celkom vyprázdnené nádoby. Vytvrdnuté zvyšky materiálu likvidujte ako stavebný odpad.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy

Informácie