caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/247826/066687_renovierspachtel_SK_SLO.png

Histolith Renovierspachtel

Práškový tmel na opravy omietok na vnútorné aj vonkajšie použitie

Účel použitia

Na celoplošné tmelenie a opravy minerálnych omietok a betónových plôch. Na opravy popraskaných omietok (okrem statických trhlín a nestálych trhlín) s vystužením sklotextilnou tkaninou. Maximálna hrúbka vrstvy v jednom pracovnom kroku je 10 mm pri celoplošnom tmelení a 20 mm pri opravách vypadaných miest v omietke.

Vlastnosti

  • odolný vplyvom poveternosti
  • nanesená vrstva sa neprepadá
  • nenapučiava
  • ľahko spracovateľný
  • dobrá priľnavosť k podkladu
  • je možné vyrovnať plsteným hladidlom
  • difúzia pre vodné pary µ < 12
  • jemnozrnný, veľkosť zrna max. 0,5 mm
  • je možné spracovávať ručne aj strojovo

Materiálový základ

Minerálne spojivá a minerálne plnivá

Balenie/veľkosti balenia

25 kg.

Farebné odtiene

Prírodná biela

Skladovanie

Ako produkty na báze cementu a vápna, na suchom mieste, chrániť pred vlhkosťou. Skladovateľnosť 6 mesiacov od dátumu výroby.

Vhodné podklady

Podklad musí byť pevný, nosný, bez uvoľňujúcich sa súčastí, čistý.

Príprava povrchu

Veľmi nasiakavé podklady navlhčite. Nerovnomerne nasiakavé podklady natrite prostriedkom Histolith Silikat Fixativ riedeným čistou vodou v pomere 2:1. Natrené omietky očistite a natrite základným náterom Capatect Putzgrund.

Príprava materiálu

Jedno vrece tmelu Histolith Renovierspachtel (25 kg) zmiešajte s cca 5 – 6 litrami čistej vody, dobre premiešajte, aby nezostali hrudky. Nechajte 5 minút odstáť a znovu krátko premiešajte.

Spôsob nanášania

Nanáša sa antikorovým hladidlom, vyrovná sa bežným náradím. Je možné nanášať aj vhodným omietacím strojom. Po krátkom zatvrdnutí je možné vyrovnať plsteným hladidlom. Najvhodnejšia hrúbka vrstvy pre vyrovnanie plsteným hladidlom je 3 – 5 mm.

Povrchová úprava

Ďalšie vrstvy nanášajte až po vyzretí tmelu Histolith Renovierspachtel. Na povrchové úpravy sú vhodné všetky materiály určené na ošetrenie minerálnych povrchov. Pri ich aplikácii treba dbať na odporúčania príslušných technických informácií.

Spotreba

Cca 1,3 – 1,5 kg/m2/mm hrúbky vrstvy, je závislá od štruktúry podkladu. Optimálna hrúbka vrstvy je 3 – 10 mm, pri použití výstužovej tkaniny aspoň 6 mm. Maximálna hrúbka vrstvy je 10 mm pri celoplošnom nanášaní a 20 mm pri opravách vypadaných častí omietky. Minimálna hrúbka vrstvy je 3 – 5 mm.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota pri spracovaní tmelu Histolith Renovierspachtel je 5 °C.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu je možné natierať po 7 dňoch.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenie

Lehota spracovateľnosti cca 1,5 hod. pri normálnej teplote a vlhkosti vzduchu.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Nebezpečenstvo

Obsahuje: Portlandský cement

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Nevdychujte prach ani hmlu. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo

odevom. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Vytvrdnuté zvyšky materiálu likvidujte ako domový odpad.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

V problematických prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Informácie