caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/247829/066688_histolith_feinputz_2019_SK_SLO.png

Histolith Feinputz

Jemná vápenná omietka na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Účel použitia

Omietka Histolith Feinputz je vhodná ako finálna povrchová úprava systému sanačných omietok Histolith Trass Sanierputz a na povrchovú úpravu minerálnych omietok v rámci renovácií starších stavieb a objektov pamiatkovej starostlivosti. Vhodná na použitie v interiéri aj exteriéri. Nie je vhodná na použitie na sokle.

Vlastnosti

  • max. veľkosť zrna 0,4 mm
  • pevnosť v tlaku > 2,5 N/mm2
  • vysoko priedušná pre vodné pary - µ cca 8
  • odolná mrazu
  • je možné spracovať ručne aj strojovo
  • povrchová úprava plsteným hladidlom možná
  • trieda malty Plc

Materiálový základ

Minerálne spojivá podľa STN EN 459-1 a STN EN 197-1 a minerálne prísady podľa STN EN 13139

Balenie/veľkosti balenia

Vrece 25 kg.

Farebné odtiene

Prírodná biela.

Skladovanie

V suchu najmenej 9 mesiacov od dátumu výroby. Znížený obsah chromanov je zaistený 9 mesiacov od dátumu výroby.

Vhodné podklady

Omietka je vhodná na povrchovú úpravu omietok Histolith a iných minerálnych omietok vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. V interiéri je tiež vhodná na povrchovú úpravu sadrových omietok, sadrokartónových dosiek a nosných náterov na báze organických živíc po predchádzajúcom základnom nátere Capatect Putzgrund

Príprava povrchu

Podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez uvoľňujúcich sa častí. Prípadná jadrová omietka musí byť vytvrdnutá a dopredu zdrsnená. Podklad dobre očistite.

Príprava materiálu

Obsah vreca zmiešajte s cca 6,5 l vody do homogénnej hmoty bez hrudiek.
Materiál je možné spracovať cca 2 hodiny.

Spôsob nanášania

Materiál je možné nanášať ručne aj strojovo. Vhodné sú kontinuálne omietačky, napr. PFT G4, dĺžka hadice max. 25 m, priemer hadice aspoň 25 mm.

Povrch po natiahnutí omietky štruktúrujte alebo vyhlaďte plsteným hladidlom.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Na fasáde je nutný ďalší náter. Používajte na povrchovú úpravu farby s vysokou priedušnosťou pre vodné pary, napr. disperzne silikátové farby Histolith, vápenné farby Histolith alebo fasádnu farbu CarboSol.

Spotreba

Cca 1,5 kg/m2 na 1 mm hrúbky vrstvy. Skutočnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche priamo na objekte.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota pre podklad, vzduch aj nanášaný materiál je 5 °C. Táto teplota musí byť dodržaná aj v čase zretia omietky. Nepracujte na priamom slnku, daždi alebo za silného vetra, alebo za týchto podmienok chráňte nanášané plochy vhodným zakrytím.

Sušenie/čas schnutia

Pred nanášaním ďalších vrstiev dodržte čas zretia aspoň 14 dní. Povrch ošetrite fluátovacím prostriedkom Histolith Fluat.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Nevdychujte prach. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Bližšie informácie viď karta bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdajte len celkom vyprázdnené nádoby. Vytvrdnuté zvyšky materiálu likvidujte ako stavebný odpad.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy

Informácie