caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/247846/066692_leinolfarbe_SK_SLO.png

Histolith Leinölfarbe

Vysokokvalitná farba na báze ľanového oleja pre tvarovo nestále alebo obmedzene tvarovo stále drevené diely v exteriéri aj interiéri.

Účel použitia

Farba na báze ľanového oleja pre obmedzene tvarovo stále a tvarovo nestále drevené stavebné diely v exteriéri aj interiéri, zvlášť pre hrazdené stavby, drevené šindle a drevené obloženie.

Vlastnosti

  • bez obsahu aromátov
  • vysoko odolná vplyvom poveternosti
  • vysoko elastická
  • dlhá lehota spracovateľnosti

Materiálový základ

Ľanový olej so sikatívami.

Balenie/veľkosti balenia

2,5 litru

Farebné odtiene

Širokú škálu odtieňov je možné miešať prostredníctvom technológie ColorExpress.

Svetlé odtiene môžu vplyvom účinku svetla mierne zažltnúť (aj v interiéri). Toto je prirodzená vlastnosť materiálu a nie je možné ju považovať za chybu.

Farebná stálosť podľa BFS č. 18:

Spojivo: trieda C.

Pigmenty: trieda 1 – 3, podľa farebného odtieňa.

Stupeň lesku

Hodvábne lesklý

Skladovanie

V chladnom prostredí. Nádoby uchovávajte tesne uzavreté.

Hustota

cca 1,05 g/cm³ (před tónováním)

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

interiér 1interiér 2interiér 3exteriér 1exteriér 2
++++

(-) nevhodné, (o) podmienene vhodné, (+) vhodné

Vhodné podklady

Podklady musia byť pevné, stabilné, bez nečistôt, oddeľujúcich sa častí, suché (vlhkosť dreva <15%) a nasiakavé.

Príprava povrchu

Nenatrené drevo:

Nové diely:

Obrúste v smere vlákien, dobre očistite a odstráňte vystupujúce zložky dreva (napr. smolníky). Ostré hrany zaoblite.

Staré, zvetrané drevo:

Zvetrané drevo odstráňte až na zdravý materiál obrúsením alebo oškrabaním škrabkou. Dôkladne očistite. Ostré hrany zaoblite.

Nosné staré nátery:

Olejové a alkydové nátery dôkladne obrúste.

Disperzné nátery a akrylové laky odstráňte.

Príprava materiálu

Pred použitím dôkladne rozmiešajte. Na nátery používajte výhradne tónovanú farbu.

V prípade potreby rieďte max. 10 % prípravku Histolith Halböl.

Spôsob nanášania

Natieraním.

Natierajte v smere vlákien a dobre roztierajte. Materiál nanášajte vždy v tenkej vrstve a prípadné hrubšie vrstvy (napr. v nerovnostiach) dobre vytrite, inak hrozí nebezpečenstvo zvrásnenia povrchu.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Impregnácia:

Dubové drevo v exteriéri aj interiéri: Histolith Halböl.

Ihličnaté drevo v exteriéri: Capalac Impregnačný základ na drevo (Holzimprägniergrund)

Ihličnaté drevo v interiéri: Histolith Halböl.

Základný náter:

Histolith Leinölfarbe.

Pomocný náter:

Histolith Leinölfarbe.

Záverečný náter:

Histolith Leinölfarbe.

Spotreba

Cca 80 – 100 ml/m2 na jednu vrstvu. Na drsných plochách sa spotreba príslušne zvýši (smerná hodnota bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche).

Podmienky spracovania

Minimálna teplota pri spracovaní: 

(Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní): Nespracovávajte pri teplote pod +10°C.

Sušenie/čas schnutia

V prípade farieb na báze ľanového oleja je nutné počítať s výrazne dlhším schnutím než pri moderných farbách.

Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % bude farba schopná ďalšieho náteru za 24 hodín. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti sa tento čas predlžuje. V čase presychania náteru, ktorý môže byť podľa konkrétnych podmienok až štyri týždne, chráňte povrch pred prachom a mechanickým namáhaním.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití terpentínom alebo jeho náhradou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Uchovávajte mimo dosah detí. Nevdychujte páry/aerosóly. Zabráňte styku s očami, kožou alebo odevom. Používajte iba v exteriéri  alebo v dobre vetraných priestoroch. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PŘI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracanie. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý.

Iba pre profesionálne použitie.

Obsahuje 2-Butanonoxim, môže vyvolať alergickou reakciu.

Rešpektujte, prosím (Stav pri zadaní do tlače)

Pri handrách a odeve nasiaknutých ľanovým olejom môže pri ich vysychaní dôjsť k samovznieteniu. Skladujte ich preto v tesne uzavretých plechových nádobách, alebo ich nechajte pred vyhodením do odpadu vyschnúť na voľnom priestranstve.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kód 08 01 11).

Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/d): 300 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 250 g/l VOC.

Bližšie informácie

Viďte kartu bezpečnostných údajov.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie