caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/247362/066617_histolith_sumpfkalk_2019_SK_SLO.png

Histolith Sumpfkalk

Spojivo na prípravu vápenných náterov a vápenných kaší, bez organických prísad. Odležané najmenej tri roky

Účel použitia

Na autentické vápenné nátery špeciálne v oblasti pamiatkovej starostlivosti, ale aj v ostatnej výstavbe.

Vlastnosti

nie je určené pre statické namáhanie
vysoká priedušnosť pre vodné pary
s minimálnym pnutím
kvalitné, jemne mleté kusové vápno

Materiálový základ

Hydroxid vápenatý, bez organických prísad.

Balenie/veľkosti balenia

20 kg.

Farebné odtiene

Vápenato biely. Samostatné tónovanie je možné tónovacími farbami odolnými vápnu alebo práškovými pigmentmi. Vhodnosť pigmentov dopredu vyskúšajte.

Stupeň lesku

Veľmi matný

Skladovanie

V chladnom a nemrazivom prostredí. Po otvorení nádoby vždy zalejte povrch vodou.

Hustota

cca 1,3 g/cm3

Vhodné podklady

Histolith Sumpfkalk je vhodný na nátery nasiakavých minerálnych podkladov.

Podklad musí byť bez nečistôt, oddeľujúcich sa súčastí a musí byť suchý.

Príprava povrchu

Nové omietky tried PI, PII a PIII:

Odporúča sa nanášať Histolith Sumpfkalk postupom fresky. Sledujte vysychania povrchu omietky.

Podľa stavu podkladu a klimatických podmienok sa môžu vyskytnúť farebné odchýlky alebo škvrny. Odporúča sa dopredu naniesť skúšobnú plochu, aj kvôli vyskúšaniu znášanlivosti farby s podkladom.

Spekané plochy odstráňte prípravkom Histolith Fluat.

Staré nenatrené omietky a minerálne nátery:

Povrch dobre očistite. Zle držiace vrstvy odstráňte.

Plochy napadnuté machmi a riasami:

Machy a riasy mechanicky odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť.

Opravy omietok:

Pri opravách otvorených trhlín a poškodených omietkových plôch treba dbať na to, aby malta na opravu zodpovedala svojou pevnosťou a štruktúrou danej omietke. Opravené miesta musia byť pred nanesením náteru dostatočne zatvrdnuté a vyzreté. Opravené miesta ošetrite prípravkom Histolith Fluat a dobre opláchnite vodou.

Prírodný kameň:

Ako podklad sú vhodné iba nasiakavé druhy kameňa. Podľa možnosti vždy overte znášanlivosť podkladu s náterom na skúšobnej ploche. Podklad dobre očistite. Nepevné vrstvy odstráňte. Prírodný kameň, z ktorého sa mrví piesok, spevnite.

Pozor: V prípade kameňa s obsahom vodorozpustných látok môže dôjsť k tvorbe pľuzgierov alebo škvŕn.

Impregnácia:

Trvanlivosť plôch nadmerne vystavených vplyvom poveternosti alebo ležiacich v oblasti odstrekujúcej vody je možné zvýšiť impregnáciou prípravkom Histolith Aqua Fassadenschutz. Impregnáciu je možné nanášať najskôr 7 dní po nanesení farby.

Spôsob nanášania

Pre pamiatkovo chránené objekty odporúčame nanášanie farby štetkou. Nanášanie nástrekom je možné.

Riedenie

čistou vodou (max. 1:6).

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Po príprave podkladu jeden základný a jeden finálny náter. Podľa nasiakavosti podkladu je možné farbu riediť 1:3 až max. 1:6 vodou.

Veľmi alebo nerovnomerne nasiakavé podklady dopredu ošetrite penetračným náterom Histolith Silikat Fixativ riedením 2:1 až 1:1 vodou, podľa nasiakavosti podkladu.

Odporúča sa navlhčiť podklad vodou.

Prípravok nie je vhodný na použitie na vodorovných plochách alebo nechránených plochách s ostrekujúcou vodou.

Spotreba

Cca 150 g/m2 na jednu vrstvu na hladkom podklade. Na drsných plochách sa spotreba príslušne zvýši (smerná hodnota bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche).

Podmienky spracovania

Minimálna teplota pri spracovaní: 

(Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní): Nespracovávajte pri teplote pod +5°C, za priameho slnečného žiarenia, dažďa alebo silného vetra. Pozor na nebezpečenstvo nočných mrazov.

Sušenie/čas schnutia

Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % bude farba vyschnutá na povrchu za 4 – 6 hodín, schopná ďalšieho náteru za 24 hodín. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti sa tieto časy predlžujú. Nanášanie postupom fresky zvyšuje trvanlivosť náteru.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití vodou.

Upozornenie

Farba plne kryje až po úplnom vyschnutí. Aby sa zabránilo vzniku stôp po ťahoch, natierajte ucelenú plochu naraz a ťahy napájajte do mokrého.

Podľa stavu podkladu a klimatických podmienok sa môžu vyskytnúť farebné odchýlky alebo škvrny. Odporúča sa dopredu naniesť skúšobnú plochu, aj kvôli vyskúšaniu znášanlivosti farby s podkladom.
Okolie natieraných plôch dôkladne zakryte, predovšetkým sklo, keramiku, lakované plochy, obklady, kameň, kov a drevo.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Nebezpečenstvo

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare. Po manipulácii starostlivo umyte.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Odborné ošetrenie (pozri na etikete). Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Zneškodnenie obsahu/ obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.

Len pre profesionálne použitie.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Zvyšky materiálu: Odpady z pálenia a hasenia vápna   (kód 10 13 04 )   

Znečistené obaly: Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03   (kód 17 09 04).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

V problematických prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy