caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/246420/066546_SolSilikat_SK_SLO.png

Histolith Sol-silikat

Sólovo-silikátová farba s jedinečnými vlastnosťami

Účel použitia

Histolith Sol Silikat je minerálna fasádna farba s jedinečnými vlastnosťami: vďaka novej kombinácii minerálnych spojív umožňuje univerzálne použitie. Podiel lítiového vodného skla zabraňuje výkvetom potaše a umožňuje dosiahnutie brilantných farebných tónov.

Histolith Sol Silikát spája prednosti osvedčených silikátových a silikónových farieb v jednom. Výborne sa spracováva. Je vhodný predovšetkým na minerálne podklady, ale aj na renovačné nátery starých matných disperzných a silikónových farieb.

Vlastnosti

  • vysoko odolný vplyvom poveternosti a svetlu
  • minimálny sklon k znečisteniu
  • minerálne matný povrch
  • nie je termoplastický
  • netvorí film, je výborne priedušný pre CO2
  • bez obsahu zmäkčovadiel
  • nehorľavý
  • zodpovedá požiadavkám VOB DIN 18363 na organicko-silikátové farby

Materiálový základ

Kombinácia spojív na báze vysokokvalitných alkalických vodných skiel a sólu kyseliny kremičitej, minerálnych pigmentov a spojív. Podiel organických zložiek < 5 %.

Balenie/veľkosti balenia

12,5 l.

Farebné odtiene

Biely. Vo výrobe je možné tónovať v mnohých farebných odtieňoch. Samostatné tónovanie tónovacími farbami Histolith. Strojovo je možné tónovať systémom ColorExpress anorganickými pastami.

Farebná stabilita podľa BFS listu č. 26:

Trieda A

Skupina 1

Stupeň lesku

Tupo matný

Skladovanie

V chlade, ale nie na mraze. Skladujte výhradne v plastových nádobách.

Hustota

cca 1,44 g/cm3

Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

Sd H2O: < 0,01m, trieda V1

Index­ priepustnosti­ vo­dy

0,09 kg/m2.h-1, trieda W3

Vhodné podklady

Podklad musí byť čistý, suchý, bez uvoľňujúcich sa súčastí.

Príprava povrchu

Nové omietky triedy PIc, PII a PIII

Nové omietky triedy PI musia byť vyzreté aspoň 4 týždne. Nové omietky triedy PII a PIII musia byť vyzreté aspoň 2 týždne. Odporúčanie: Spekané vrstvy odstráňte prípravkom Histolith Fluat.

Staré nenatrené omietky a staré minerálne nátery:

Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy.  Základný náter Histolith Sol Silikat Fixativ, riedený v pomere 2:1 vodou.

Staré nosné disperzné a silikónové nátery:

Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy.

Opravy omietok:

Na opravu omietok sa musí použiť omietka rovnakého druhu a štruktúry, ako je stará omietka. Pred náterom musí byť omietka dostatočne vyzretá a vytvrdená. Všetky opravené miesta je nutné ošetriť prípravkom Histolith Fluat a umyť vodou.

Tehlové murivo:

Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy. Poškodené škárovanie opravte. Na vzorovej ploche overte priľnavosť náteru.

Nasiakavé tehlové murivo ošetrite základným náterom Histolith Sol Silikat Fixativ, riedený v pomere 2:1 vodou.

Glazované tehly a obklady nie sú pre náter vhodné.

Prírodný kameň:

Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy. Poškodené škárovanie opravte. Prírodný kameň s nepevným povrchom spevnite prípravkom Histolith Steinfestiger.

Pozor: V prípade prírodného kameňa s rozpustnými zložkami sa môžu objaviť výkvety a škvrny. Na vzorovej ploche overte priľnavosť náteru.

Plochy s výskytom plesní alebo rias:

Plesne alebo riasy zamokra odstráňte. Po vyschnutí plochu ošetrite prípravkom Capatox a nechajte dobre vyschnúť. Aj potrebujete informácie v súvislosti so skladbou náteru, odporúčame konzultáciu s naším obchodno-technickým zástupcom.

Spôsob nanášania

V prípade pamiatkovo chránených objektov najlepšie štetkou, inak aj valčekom alebo nástrekom.

Uhol 50°

Dýza 0,026 inch

Tlak 150 – 180 bar

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Slabo a rovnomerne nasiakavé podklady:

-       jeden základný náter riedený podľa potreby maximálne 10 % prípravku Histolith Sol Silikat Fixativ

-       jeden krycí náter riedený podľa potreby maximálne 5 % prípravku Histolith Sol Silikat Fixativ.

Silno a nerovnomerne nasiakavé podklady:

-       jeden základný náter prípravkom Histolith Sol Silikat Fixativ riedením v pomere 2:1 vodou

-       dva krycie nátery riedené podľa potreby maximálne 5 % prípravku Histolith Sol Silikat Fixativ

Spotreba

Cca 250 – 300 ml na hladkom podklade na dve vrstvy. Na hrubom podklade sa spotreba primerane zvyšuje. Skutočnú spotrebu zistíte pokusným náterom priamo na konkrétnom objekte.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota prípravku, podkladu aj ovzdušia je 8 °C.

Časy čakania

Medzi jednotlivými vrstvami aspoň 12 hodín

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % vlhkosti vzduchu je po 12 hodinách povrch zaschnutý a je možné nanášať ďalšiu vrstvu.  Po 24 hodinách je povrch odolný dažďu.

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu zasychanie predlžujú.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenie

Aby sa zabránilo vytváraniu stôp po jednotlivých ťahoch, nanášajte súvislé plochy naraz a napájajte vždy mokré do mokrého.

Náter nie je vhodný na vodorovné alebo šikmé plochy, ktoré sú vystavené vplyvom poveternosti.

 Nepracujte na priamom slnku, pri vysokých teplotách, silnom vetre, vysokej vlhkosti vzduchu, za hmly alebo za dažďa. V prípade potreby zakryte lešenie sieťami alebo plachtami. Pozor na nočné mrazíky.

Zakrývanie plôch:

Okolie natieraných plôch dôkladne zakryte, najmä sklo, keramiku, lakované plochy, keramické obklady, prírodný kameň, kov a drevo.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Uschovávajte mimo dosahu detí. Počas spracovania a schnutia produktu sa postarajte o dôkladné vetranie. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. V prípade kontaktu produktu s očami alebo pokožkou zasiahnuté miesto ihneď dôkladne poumývajte vodou. Nepripustite únik zvyškov produktu do kanalizácie, vodných systémov ani do pôdy. Použité náradie ihneď po použití dôkladne poumývajte vodou a mydlom.

Náterová hmota je silne alkalická. Pokožku a oči si preto pri práci musíte chrániť pred rozstrekovanou farbou.

Okolie farbených plôch starostlivo pozakrývajte a prípadné kvapky na laku, skle, keramike, kovoch alebo prírodnom kameni ihneď očistite.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Tekuté zvyšky materiálu odovzdajte na zberné miesto pre staré farby a laky, suché zvyšky materiálu likvidujte ako stavebný alebo demolačný odpad alebo ako komunálny domový odpad.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 40 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 10 g/l VOC.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

V problematických prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie