caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/246356/066521_naturkalkfarbe_2014_SK_SLO.png

Histolith Naturkalkfarbe

Vápenná farba

Účel použitia

Pre matné, autentické vápenné nátery, bez prídavku bieleho pigmentu na zvýšenie krycej schopnosti náteru.

Vlastnosti

  • vysoká priedušnosť pre vodné pary
  • bez obsahu titánovej bieloby
  • s minimálnym pnutím
  • je možné mnohokrát pretierať

Materiálový základ

Vápno, minerálne pigmenty a plnivá, malý podiel organických prísad (< 5 %) na zvýšenie odolnosti vplyvom poveternosti.

Balenie/veľkosti balenia

Vedro 18 kg.

Farebné odtiene

Biely. Na konečný náter na ucelenej ploche použite iba materiál jednej výrobnej šarže alebo rôzne šarže navzájom premiešajte. Samostatné tónovanie je možné tónovacími farbami odolnými vápnu alebo práškovými pigmentmi. Vhodnosť pigmentov dopredu vyskúšajte.

Stupeň lesku

Veľmi matný.

Skladovanie

V chladnom a nemrazivom prostredí. Originálne uzavreté nádoby je možné skladovať najmenej 12 mesiacov od dátumu výroby.

Hustota

cca 1,5 g/cm3

Vhodné podklady

Podklad musí byť bez nečistôt, oddeľujúcich sa súčastí a musí byť suchý.

Príprava povrchu

Nové omietky tried PI, PII a PIII:

Nové omietky nechajte dostatočný čas vyzrieť. Omietky triedy PI aspoň 4 týždne, omietky tried PII a PIII aspoň 2 týždne – rozhodujúce je skutočné vyzretie omietky. Spekané plochy odstráňte prípravkom Histolith Fluat.

Staré nenatrené omietky a minerálne nátery:

Povrch dobre očistite. Zle držiace vrstvy odstráňte.

Plochy napadnuté machmi a riasami:

Machy a  riasy mechanicky odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť.

Opravy omietok:

Pri opravách otvorených trhlín a poškodených omietkových plôch treba dbať na to, aby malta na opravu zodpovedala svojou pevnosťou a štruktúrou danej omietke. Opravené miesta musia byť pred nanesením náteru dostatočne zatvrdnuté a vyzreté. Opravené miesta ošetrite prípravkom Histolith Fluat a dobre opláchnite vodou.

Prírodný kameň:

Ako podklad sú vhodné iba nasiakavé druhy kameňa. Podľa možnosti vždy overte znášanlivosť podkladu s náterom na skúšobnej ploche. Podklad dobre očistite. Nepevné vrstvy odstráňte. Prírodný kameň, z ktorého sa mrví piesok, spevnite prípravkom Histolith Steinfestiger.

Pozor: V prípade kameňa s obsahom vodorozpustných látok môže dôjsť k tvorbe pľuzgierov alebo škvŕn.

Impregnácia:

Trvanlivosť plôch nadmerne vystavených vplyvom poveternosti alebo ležiacich v oblasti odstrekujúcej vody je možné zvýšiť impregnáciou prípravkom Histolith Fassadenschutz. Impregnáciu je možné nanášať najskôr 7 dní po nanesení farby.

Príprava materiálu

Riedenie: čistou vodou (max. 20 %).

Spôsob nanášania

Pre pamiatkovo chránené objekty odporúčame nanášanie farby štetkou.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Po príprave podkladu jeden základný a jeden finálny náter. Podľa nasiakavosti podkladu je možné farbu riediť 10 – 20 %.

Veľmi alebo nerovnomerne nasiakavé podklady dopredu ošetrite penetračným náterom Histolith Silikat Fixativ riedením 2:1 až 1:1 vodou, podľa nasiakavosti podkladu.

Spotreba

Cca 150 – 200 g/m2 na jednu vrstvu. Na drsných plochách sa spotreba príslušne zvýši (smerná hodnota bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche).

Podmienky spracovania

Minimálna teplota pri spracovaní: 

(Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní): Nespracovávajte pri teplote pod +7°C.

Sušenie/čas schnutia

Aspoň 12 hodín.

Čistenie nástrojov

Okamžite po použití vodou.

Upozornenie

Plná krycia schopnosť bude dosiahnutá až po vyzretí náteru. Podľa stavu podkladu a klimatických podmienok sa môžu vyskytnúť farebné odchýlky alebo škvrny. Odporúča sa dopredu naniesť skúšobnú plochu, aj kvôli vyskúšaniu znášanlivosti farby s podkladom. Aby sa zabránilo vzniku stôp po ťahoch, natierajte ucelenú plochu naraz a ťahy napájajte do mokrého.

Okolie natieraných plôch dôkladne zakryte, predovšetkým sklo, keramiku, lakované plochy, obklady, kameň, kov a drevo.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Nebezpečenstvo

Obsahuje vápenný hydrát

Po manipulácii starostlivo umyte umyte vodou a mydlom. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Odborné ošetrenie (pozri na etikete). Kontaminovaný odev vyzlečte. Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kód 08 01 11).

Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (kód 15 01 10).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

V problematických prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy