caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/246423/066547_aussenquarz_SK_SLO.png

Histolith Aussenquarz

Disperzne silikátová farba so schopnosťou dvojakého prekremenenia

Účel použitia

Histolith Aussenquarz je vhodný fasádny nátery s vysokou stálosťou farieb a odolnosťou vplyvom poveternosti. Má vynikajúce stavebno-fyzikálne vlastnosti.

Vlastnosti

  • Minerálne svetlostále pigmenty
  • vysoká ochrana pred dažďom – hodnota w = 0,07 kg/m2h-1
  • vysoká priedušnosť pre vodné pary Sd = 0,01 m
  • je výborne priedušný pre CO2
  • obsahuje kremenné prísady, je zaistené dvojité prekremenenie
  • nehorľavý
  • odolný zmývaniu a oteru

Materiálový základ

Draselné vodné sklo, minerálne svetlostále pigmenty a minerálne plnivá. Podiel organických zložiek < 5 %.

Farebné odtiene

Biely. Vo výrobe je možné tónovať v mnohých farebných odtieňoch. Samostatné tónovanie tónovacími farbami Histolith. Strojovo je možné tónovať systémom ColorExpress anorganickými pastami.

Farebná stálosť podľa BFS 26:

Trieda B

Skupina 1

Stupeň lesku

Matný.

Skladovanie

V chlade, ale nie na mraze. Skladujte výhradne v plastových nádobách.

Hustota

cca 1,7 g/cm3

Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

Sd H2O: < 0,01m, trieda V1

Index­ priepustnosti­ vo­dy

0,07 kg/m2.h-1, trieda W3

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

Interiér 1

Interiér 2

Interiér 3

Exteriér 1

Exteriér 2

-

+

+

+

+


(-) nevhodné, (o) podmienene vhodné, (+) vhodné

Vhodné podklady

Podklad musí byť čistý, suchý, bez uvoľňujúcich sa súčastí.

Príprava povrchu

Fasády:

Nové omietky triedy PIc, PII a PIII

Nové omietky triedy PI musia byť vyzreté aspoň 4 týždne. Nové omietky triedy PII a PIII musia byť vyzreté aspoň 2 týždne. Odporúčanie: Spekané vrstvy odstráňte prípravkom Histolith Fluat.

Staré nenatrené omietky a staré minerálne nátery:

Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy.  Základný náter Histolith Silikat Fixativ, riedený v pomere 2:1 až 1:1 vodou podľa nasiakavosti podkladu. Na často opravovaných podkladoch s drobnými sťahovacími trhlinkami, rovnako ako na starých tenkovrstvových (aj striekaných) omietkach, odporúčame predchádzajúci zjednocujúci náter Histolith Mineralin.

Opravy omietok:

Na opravu omietok sa musí použiť omietka rovnakého druhu a štruktúry, ako je stará omietka. Pred náterom musí byť omietka dostatočne vyzretá a vytvrdená. Všetky opravené miesta je nutné ošetriť prípravkom Histolith Fluat a umyť vodou.

Tehlové murivo:

Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy. Poškodené škárovanie opravte. Na vzorovej ploche overte priľnavosť náteru.

Nasiakavé tehlové murivo ošetrite základným náterom Histolith Silikat Fixativ riedeným v pomere 2:1 až 1:1 vodou podľa nasiakavosti podkladu. Naneste podkladový náter Histolith Quarzgrund.

Prírodný kameň:

Vhodný je iba nasiakavý prírodný kameň, vhodnosť náteru dopredu vyskúšajte. Povrch dôkladne očistite. Dôkladne odstráňte nepevné vrstvy. Prírodný kameň s nepevným povrchom spevnite prípravkom Histolith Steinfestiger.

Pozor: V prípade prírodného kameňa s rozpustnými zložkami sa môžu objaviť výkvety a škvrny. Na vzorovej ploche overte priľnavosť náteru.

Plochy s výskytom plesní alebo rias:

Plesne alebo riasy zamokra odstráňte. Po vyschnutí plochu ošetrite prípravkom Capatox a nechajte dobre vyschnúť. Aj potrebujete informácie v súvislosti so skladbou náteru, odporúčame konzultáciu s naším obchodno-technickým zástupcom.

Spôsob nanášania

V prípade pamiatkovo chránených objektov nanášajte materiál najlepšie štetkou.

Vytvorenie povrchovej vrstvy

Slabo a rovnomerne nasiakavé podklady:

jeden základný náter zo zmesi 2 dielov Histolith Aussenquarz a 1 dielu Histolith Silikat Fixativ

jeden krycí náter riedený podľa potreby maximálne 5 % prípravku Histolith Silikat Fixativ

Silno a nerovnomerne nasiakavé podklady:

jeden základný náter prípravkom Histolith Silikat Fixativ riedeným v pomere 2:1 až 1:1 vodou, podľa nasiakavosti podkladu

dva krycie nátery riedené podľa potreby maximálne 5 % prípravku Histolith Silikat Fixativ. Na opravovaných plochách odporúčame navyše jeden podkladový náter Histolith Quarzgrund alebo Histolith Mineralin.

Spotreba

Cca 250 – 300 ml na hladkom podklade na dve vrstvy. Na hrubom podklade sa spotreba primerane zvyšuje. Skutočnú spotrebu zistíte pokusným náterom priamo na konkrétnom objekte.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota prípravku, podkladu aj ovzdušia je 8 °C.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % vlhkosti vzduchu je po 12 hodinách povrch zaschnutý a je možné nanášať ďalšiu vrstvu.  Po 24 hodinách je povrch odolný dažďu.

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu zasychanie predlžujú.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenie

Aby sa zabránilo vytváraniu stôp po jednotlivých ťahoch, nanášajte súvislé plochy naraz a napájajte vždy mokré do mokrého.

Náter nie je vhodný na vodorovné alebo šikmé plochy, ktoré sú vystavené vplyvom poveternosti.

 Nepracujte na priamom slnku, pri vysokých teplotách, silnom vetre, vysokej vlhkosti vzduchu, za hmly alebo za dažďa. V prípade potreby zakryte lešenie sieťami alebo plachtami. Pozor na nočné mrazíky.

Zakrývanie plôch:

Okolie natieraných plôch dôkladne zakryte, najmä sklo, keramiku, lakované plochy, keramické obklady, prírodný kameň, kov a drevo.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Podrobnejšie údaje: karta bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Tekuté zvyšky materiálu likvidujte ako odpady farieb na vodnej báze , zaschnuté zvyšky spolu s domovým odpadom

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 10 g/l VOC.

Produktový kód farby a laky

BSW10

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

V problematických prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie