caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/247341/066613_histolith_aqua_fassadenschutz_SK_SLO.png

Histolith Aqua Fassadenschutz

Vodou riediteľný koncentrát na hydrofóbnu impregnáciu

Účel použitia

Na hydrofobizáciu nasiakavých minerálnych fasád.

Vlastnosti

  • vysoko odpudzuje vodu
  • neovplyvňuje difúziu vodných pár
  • dobre priedušný pre CO2
  • odolný alkalickému prostrediu a UV žiareniu

Materiálový základ

Vodná mikroemulzia silanov a oligomerných siloxanov.

Balenie/veľkosti balenia

1 l.

Farebné odtiene

Transparentný.

Skladovanie

V chlade, ale nie na mraze.

Hustota

cca 1,0 g/cm3

Vhodné podklady

Podklad musí byť pevný, nosný, čistý, suchý, bez uvoľňujúcich sa súčastí a nasiakavý.

Vhodné podklady sú pohľadové murivo z prírodného kameňa, tehál, pieskovca, betónových blokov a pohľadového betónu, a minerálne nátery.

Príprava povrchu

Podklad pripravte vhodným spôsobom tak, aby boli odstránené všetky nečistoty a nepevné časti. Prevlhnutie vinou trhlín, poškodených škár alebo poškodení musí byť sanované. 

V tomto materiáli nie je možné postihnúť všetky podklady, ktoré sa môžu v praxi vyskytnúť. Ak budete mať pochybnosti o vhodnosti impregnácie pre konkrétny podklad, odporúčame konzultáciu s naším obchodno-technickým zástupcom.

Príprava materiálu

Zmiešajte 1 diel koncentrátu s 9 dielmi čistej vody. Nepripravujte viac materiálu, než koľko stihnete spracovať za 12 hodín.

Spôsob nanášania

Prípravok sa nanáša štetkou, polievaním alebo nástrekom. Nanášanie prístrojom Airless iba so zníženým tlakom. Podľa nasiakavosti nanášajte viac vrstiev, najmenej však dve, vždy do vlhkej predchádzajúcej vrstvy.

Spotreba

Cca 20 – 40 ml/m2 koncentrátu (200 – 400 ml nariedeného materiálu) na jednu vrstvu, podľa nasiakavosti podkladu. Skutočnú spotrebu zistíte pokusným náterom priamo na konkrétnom objekte.

Podmienky spracovania

Teplota prípravku, podkladu aj ovzdušia je +8 až +30 °C.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % vlhkosti vzduchu je náter po 4 hodinách odolný dažďu.

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu zasychanie predlžujú.

Čistenie nástrojov

Ihneď po použití vodou.

Upozornenie

Na svetlých podkladoch môže dôjsť k zmene farebného odtieňa.

Okolie natieraných plôch dôkladne zakryte, najmä sklo, keramiku, lakované plochy, keramické obklady, prírodný kameň, kov a drevo.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Nebezpečenstvo .

Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne poleptanie kože a

poškodenie očí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte pary/ aerosóly. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

Obsahuje: polydimethylsiloxan, tetraethoxysilan, octovou kyselinu

Okolie natieraných plôch starostlivo zakryte. Znečistenie na lakovaných plochách, skle, keramických plochách, kove a prírodnom kameni okamžite umyte.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte len celkom vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu likvidujte podľa miestnych predpisov.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov.

V problematických prípadoch Vám naši odborní poradcovia poskytnú detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie