caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/234043/064206_EXC_Indeko-W_EC_10_L_SK_DE.png

Indeko-W

Vysoko hodnotná interiérová farba s fungicídnymi a antibakteriálnými účinnými látkami
 • Účel použitia

  Na kvalitné sanačné nátery odolné proti umývaniu, na vnútorné plochy napadnuté plesňami, na preventívne nátery plôch, ktoré sú ohrozené napadnutím plesňami, v priemyselných podnikoch s vlhkými priestormi, ako sú pivovary, mliekarne, bitúnky, konzervárne a pod., aj na posilnenie hygieny v miestnostiach v súkromnom bytovom sektore.

  Vlastnosti

  • riediteľná vodou s minimálnym zápachom
  • difúzná
  • dlhodobé fungicídne a baktericídne účinky náteru
  • odolná voči vodným čistiacim a dezinfekčným prostriedkom

  Materiálový základ

  Polyvinylacetátová živičná disperzia

  Balenie/veľkosti balenia

  2,5 a 10 L

  Farebné odtiene

  Biela
  Technológiou ColorExpress je možné tónovať v širokej škále odtieňov.

  Stupeň lesku

  Matná

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Odolnosť proti oderu za mokra

  trieda 2 dla STN EN 13 300

  Kontrastný pomer

  trieda 2 pri spotrebe 6 m2/l

  Maximálna veľkosť častíc

  jemná (< 100 µm)

  Hustota

  cca 1,5 g/cm3

  Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

  Sd < 0,1 m

  Vhodné podklady

  Podklady musia byť zbavené nečistôt i odpudzujúcich častíc a suché.
  Prípadné napadnutiu plesňami odstráňte mechanicky za mokra (zošúchaním, zotretím alebo oškriabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť

  Príprava povrchu

  Omietky vápennocementové a cementové

  Pevné normálne nasiakavé omietky natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia. Na hrubé porézne nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite základný náter prípravkom Caparol Penetrácia pod disperzné farby.

  Sadrovéomietky
  Aplikujte základný náter Haftgrund EG. Sadrové omietky, pri ktorých bola odstránená glazovaná plocha, očistite od prachu a aplikujte základný náter OptiSilan Tiefgrund.

  Sadrové dosky

  Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom Dupa-PutzFestiger. Na silno zhutnené hladké dosky použite ako základný náter na zlepšenie priľnavosti prípravok Haftgrund EG.

  Sadrokartónové dosky
  Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmeli spevnite prípravkom Dupa-PutzFestiger. Ďalej naneste základný náter prípravkom Haftgrund EG alebo prípravkom Grundier konzentrát LF. Na dosky, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, aplikujte základný náter prípravkom Caparol Filttergrund.

  Betón
  Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látok uvoľňujúcich prach a piesok.

  Pórobetón
  Aplikujte základný náter prípravkom OptiSilan TiefGrund.

  Nosné nátery

  Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo.
  Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte základný náter prípravkom Haftgrund EG.

  Nenosné nátery
  Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Na slabonasiakavé hladké plochy aplikujte základný náter prípravkom Haftgrund EG. Na hrubé porézne nasiakavé plochy uvoľňujúce piesok naneste základný náter prípravkom Grundier Koncentrat LF. Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putzfestiger.

  Nátery glejovými farbami
  Dôkladne umyte. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putzfestiger. 

  Nenatreté hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom
  Natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.

  Nedržiace tapety

  Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte. Opatrite základným náterom prípravkom Dupa-Putzfestiger.

  Plochy napadnuté plesňami
  Napadnutie plesňami alebo hubami odstráňte mechanicky za mokra (napríklad okefovaním, zotretím alebo oškrabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Aplikujte základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silne napadnutých plochách aplikujte finálny náter prípravkom Indeko-W.

  Malé defektné miesta
  Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Akkordspachtel podľa predpisu na spracovanie, prípadne aplikujte dodatočne základný náter.

  Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku
  Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť, rozpúšťajúceho tuky, a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kefou za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund. Na silne znečistené plochy preveďte finálny náter prípravkom Caparol IsoDeck.

  Drevo a drevené materiály
  Natrite vodorozpustnými ekologickými emailami Capacryl alebo lazúrami Capadur.

  Malé chybné miesta
  Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol-Akkordspachtel podľa predpisu na spracovanie, prípadne preveďte dodatočne základný náter.

  Príprava materiálu

  Materiál pred použitím dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Možnosť nanášania ďalších hmôt:
  Na nátery farbou Indeko-W sa môžu nanášať disperzné farby a farby alebo omietky na báze umelých živíc. Olejové farby a farby na báze olejových alkydových živíc sú nevhodné, pretože účinná látka, obsiahnutá vo farbe Indeko-W, zabraňuje vysychaniu.

  Pozor:
  V priestoroch, kde sa skladujú alebo vyrábajú potraviny, sa nesmú používať prostriedky na základný náter s obsahom rozpúšťadiel. Preto v týchto priestoroch používajte na základný náter výhradne prípravok Caparol Penetrácia pod disperzné farby bez obsahu rozpúšťadiel.

  Tieto miestnosti sa musia po náteroch farbou Indeko-W nechať pred ďalším použitím minimálne 3 dni vetrať.

  Použitie farby Indeko-W v spojení s vodou, v ktorej sú rozpustené soli ťažkých kovov ako napr. soli
  medi, má za následok hnedasté sfarbenie. V takýchto prípadoch vyžadujte zvláštnu poradu.

  Riedenie

  Základný alebo pomocný náter
  Farba Indeko-W, riedená max. 10% pitnej vody

  Finálny náter
  Farba Indeko-W nie je potrebná riediť. V prípade potreby rieďte max. 5% pitnej vody.

  Spotreba

  Cca 150 ml/m2 na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na drsných plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom. Hrúbka nanesenej vrstvy bude smerodajne ovplyvňovať dlhodobé baktericídne a fungicídne účinky. Preto natierajte Indeko-W vždy do sýtej a rovnomernej vrstvy. Spotreba nesmie poklesnúť pod uvedené hodnoty.

  Podmienky spracovania

  Spodná hranica teploty na spracovanie a vysychanie:
  +5 °C pre okolitý vzduch a podklad

  Sušenie/čas schnutia

  Pri 20° C a 65 % relatívnej vlhkosti je povrch suchý a schopný ďalšieho náteru po 4 – 6 hodinách. Vyschnutá a schopná zaťaženia je cca za 3 dni. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto časy predlžujú.

  Náradie

  striekacie zariadenie, štetec, valček

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite po použití ihneď vodou.

  Posudky

  Potvrdenie vhodnosti náteru pre potravinársky priemysel (nepriamy kontakt s potravinami)
  Skúška účinnosti fungicídneho interiérového náteru

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Uchovávajte mimo dosahu detí. Škodlivý po požití. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

  Podrobné informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC.

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Polyvinylacetátová disperzia, kysličník titaničitý, kremičitany, voda, aditíva, konzervačné prostriedky (Methylisothiazol, Benzisithiazol).

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk