caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/274674/072945_CapaSilan_PL_SK_SLO.png

CapaSilan

Interiérová farba na báze silikónovej živice s dlhou lehotou spracovateľnosti a výnimočnou krycou schopnosťou. Pre dokonale matný povrch s rovnomernou štruktúrou bez odleskov.

Účel použitia

CapaSilan predstavuje novú generáciu interiérových farieb na báze silikónovej živice. Vďaka jedinečným aplikačným vlastnostiam CapaSilanu a dlhému otvorenému času v kombinácii s ideálnym zložením plniva je možné úplne zamedziť vzniku viditeľných stôp po ťahoch valčekom aj v miestnostiach s nepriaznivými svetelnými podmienkami (napr. bočné svetlo). Natrená stena je matná, s rovnomernou štruktúrou bez odleskov. Natrené povrchy je možné následne dobre opraviť.

Vlastnosti

  • Výnimočná krycia schopnosť.
  • S minimálnymi emisiami a bez rozpúšťadiel.

  • Bez obsahu zakaľujúcich látok.

  • Dlhý otvorený čas – vhodný na nátery veľkých plôch bez rizika vzniku stôp po ťahoch valčekom.

  • Vysoká paropriepustnosť (sd < 0,1 m)

  • Umožňuje ľahké opravy.

  • Ľahké spracovanie.

    Riediteľná vodou.

Materiálový základ

Kombinácia emulzie silikónovej živice a špeciálnej syntetickej disperzie/emulzie.

Balenie/veľkosti balenia

10 l a 2,5 l

Farebné odtiene

Báza 1: biela (pre svetlé odtiene)
Báza 3: transparentná (pre tmavé odtiene)

CapaSilan je možné strojovo tónovať v systéme ColorExpress. Ak sa ručne tónuje viac balení naraz, je nutné všetky balenia pred použitím dôkladne premiešať, aby sa zabránilo farebným rozdielom. Je možné ho tónovať do širokej škály farebných odtieňov zo súčasných farebných kolekcií (Caparol Color, 3D, RAL a veľa ďalších farebných odtieňov dostupných na trhu). Pri nanášaní na hladké povrchy vždy používajte tónovanú farbu z tej istej dávky.

Stupeň lesku

Tupo matná

Skladovanie

Uchovávajte v chlade, chráňte pred mrazom.
Trvanlivosť v originálnom balení minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.

Odolnosť proti oderu za mokra

trieda 1 podľa normy STN EN 13 300

Kontrastný pomer

trieda 1, pri spotrebe 7 m2/l alebo 140 ml/m2 na jednu vrstvu

Maximálna veľkosť častíc

Jemná (< 100 µm)

Hustota

cca 1,45 g/cm3

Priepustnosť­ vodnej­ pa­ry (hodnota sd)

sd < 0.1 m

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

Interiér 1Interiér 2Interiér 3Exteriér 1Exteriér 2
++
(−) nevhodné/(o) podmienene vhodné/(+) vhodné

Vhodné podklady

Podklady musia byť nosné, suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc.

Príprava povrchu

Vnútorné omietky skupín P II a P III: Pevné, normálne nasiakavé omietky je možné natierať bez akejkoľvek prípravy. Na hrubé, porézne, nasiakavé omietky, mierne uvoľňujúce piesok použite základný náter CapaSol RapidGrund, Grundier Konzentrat LF alebo Haftgrund EG.

Strojové sadrové omietky alebo omietky vápennej skupiny P IV: Aplikujte základný náter Haftgrund EG. Omietky, kde bola odstránená glazovaná plocha, očistite od prachu a aplikujte základný náter CapaSol RapidGrund alebo Grundier Konzentrat LF.

Sadrové dosky: Na nasiakavé dosky naneste základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund. Na silne zhutnené hladké dosky následne použite ako základný náter na zlepšenie priľnavosti prípravok Haftgrund EG.

Sadrokartónové dosky: Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmele spevnite prípravkom CapaSol RapidGrund. Ďalej naneste základný náter prípravkom Haftgrund EG. Pri doskách, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, vykonajte základný náter prípravkom Caparol Filttergrund.

Betón: Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky uvoľňujúce prach a piesok a aplikujte CapaSol Rapid Grund.

Pórobetón: Aplikujte základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund.

Murivo z vápenno-pieskových tehál a lícových tehál: Natierajte bez predchádzajúcich úprav

Nosné nátery: Matné, slabo nasiakavé nátery natierajte priamo.
Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte základný náter prípravkom Haftgrund EG.

Nenosné nátery: Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Na slabo nasiakavé hladké plochy naneste základný náter prípravkom Haftgrund eG. Na hrubé porézne nasiakavé plochy uvoľňujúce piesok naneste základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund alebo Dupa-Putz Festiger. Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Nátery glejovými farbami: Vždy použite základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger. V prípade hrubšej vrstvy pôvodného náteru podklad pred aplikáciou prípravku Dupa-Putz Festiger dôkladne umyte.

Nenatrené hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom: Natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.

Nedržiace tapety: Odstráňte bez zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte. Ošetrite základným náterom prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Plochy napadnuté plesňami: Napadnutie plesňami alebo hubami odstráňte mechanicky za mokra (napríklad okefovaním, zotretím alebo oškrabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Aplikujte základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silne napadnutých plochách aplikujte finálny náter prípravkom Indeko-W.

Malé defektné miesta: Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte vhodným tmelom podľa veľkosti defektu (napr. Akkordspachtel SF) podľa predpisu na spracovanie, prípadne naneste dodatočne základný náter.

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku: Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kefou za sucha. Natrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund.

Drevo a drevené materiály: Natrite vodorozpustnými ekologickými emailami Capacryl alebo lazúrami Capadur.

Spôsob nanášania

Spracúvajte štetcom, valčekom alebo striekacími prístrojmi airless.
Nanášanie prístrojom airless: Uhol nástreku: 40 – 50°; Tryska: 0,019" – 0,021"; tlak nástreku: 150 – 180 barov.

Riedenie

Materiál pred použitím premiešajte. Farbu CapaSilan odporúčame neriediť.
V prípade potreby pri prvom nátere rieďte max. 5 % pitnej vody.

V prípade použitia bázy 3 nerieďte!

Spotreba

Cca 140 ml/m2 na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na hrubých plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.

Podmienky spracovania

Pred spracovaním prekontrolujte správnosť odtieňa na skúšobnej ploche. Na ucelenú plochu aplikujte farbu s rovnakou výrobnou šaržou.

Dolná hranica teploty na spracovanie: +5 °C pre okolitý vzduch a podklad.
Horná hranica teploty na spracovanie: +30 °C pre okolitý vzduch a podklad

 

Časy čakania

Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti je povrch suchý a je možné ho pretierať cca po 4 – 6 hodinách. Vyschnutá a schopná zaťaženia je cca za 3 dni. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto časy predlžujú.

Sušenie/čas schnutia

 

Náradie

S cieľom docieliť čo najlepší výsledok použite pri spracovaní maliarsky valček Color Expert PA, šírka 250 mm, priemer jadra 54 mm, výška vlákien 12 mm. Zásadne sa používajú nylonové valčeky s dĺžkou vlasu 12 – 18 mm, ktoré neinklinujú k hromadeniu materiálu v okrajových partiách. Farbu CapaSilan naneste rovnomerne a valčekom pohybujte jedným smerom.


Čistenie nástrojov

Pracovné nástroje očistite vodou ihneď po použití.

Upozornenie

Aby ste predišli farebným prechodom, aplikujte mokrú farbu do mokrej bez prerušenia.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách, a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Určené na priemyselné spracovanie. Podrobné informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Rešpektujte, prosím (Stav pri zadaní do tlače)

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-ón, reakčná zmes: 5-chlór-2-metylizotiazol-3(2H)-ón a 2-metylizotiazol-3(2H)-ón (3 : 1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne prázdne obaly. Nádoby so zvyškami tekutého produktu zlikvidujte pomocou zberného miesta odpadu, ktoré prijíma staré farby a emaily. Vytvrdené zvyšky produktu zlikvidujte ako stavebný/demolačný alebo komunálny/domáci odpad.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah látok VOC (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. < 1 g/l VOC (prchavé organické látky).

Deklarácia obsiahnutých látok

Polyvinylacetátová živica, oxid titaničitý, silikáty (kremičitany), voda, aditíva, konzervačné prostriedky (metylizotiazolinón, benzizotiazolinón).

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk