caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/227023/063488_PremiumColor_PL.png

PremiumColor

Premium kvalita odtieňa s mimoriadnou farebnou brilantnosťou a vysokou trvanlivosťou
 • Účel použitia

  Pre farebné nátery stien a stropov vo vnútorných priestoroch, podrobených zvýšenému namáhaniu. PremiumColor vytvára ušľachtilo matný povrch s mimoriadnou brilantnosťou farebného odtieňa a zmenšuje písací efekt pri silných farebných odtieňoch.

  Vlastnosti

  • riediteľná vodou, ekologická farba bez zápachu
  • s vynikajúcou schopnosťou oprav
  • minimalizuje emisie a neobsahuje rozpúšťadla
  • zmenšuje písací efekt
  • vysoko robustný povrch
  • intenzívna brilantnosť farebných odtieňov
  • odolná voči vodou rozpustným dezinfekčným a čistiacim prostriedkom

  Materiálový základ

  Disperzia plastu podľa STN 55945

  Balenie/veľkosti balenia

  4,7 l a 11,75 l

  Farebné odtiene

  ColorExpress
  PremiumColor je k dostaniu výhradne ako základný materiál a je nutné ho pred úpravou na požadovaný farebný odtieň strojovo tónovať pomocou systému ColorExpress. Pri odbere 100 litrov a viac v jednom farebnom odtieni a zákazke na želanie je možné aj tónované dodanie tovaru zo závodu. Aby bolo možné rozpoznať prípadné chyby farebného tónovania, skontrolujte pred spracovaním presnosť farebného odtieňa. Na súvislých stenách použite len farebné odtiene jedného vyhotovenia (šarže).
  Pri použití slabo krycích farebných odtieňov ako je červená, oranžová, žltá, odporúčame vykonať základný náter adhéznou základnou farbou Caparol vo vhodnom odtieni základnej farby. Príslušné farebné odtiene základných farieb sú k dostaniu v oddeleniach tónovanie farieb ColorExpress. Na záver je možné vykonať dočasný a konečný náter pomocou PremiumColor v príslušnom farebnom odtieni.

  Stupeň lesku

  Tupomatná (podľa ČSN EN 13 300).

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Odolnosť proti oderu za mokra

  Trieda 1, odpovedá odolnosti proti oderu podľa ČSN 13 300

  Maximálna veľkosť častíc

  jemná (< 100 μ)

  Hustota

  cca 1,1 g/cm3

  Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

  Interiér 1

  Interiér 2

  Interiér 3

  Interiér 4

  Interiér 5

  +

  +

  +

  -

  -

  (+) vhodné / (o) podmienené vhodné / (−) nevhodné

  Vhodné podklady

  Na podkladoch nesmú byť nečistoty, separačné substancie a podklady musia byť suché. Dodržujte VOB, časť C, DIN 18363, ods. 3.

  Príprava povrchu

  Omietky triedy malty PII a PIII / pevnosť v tlaku podľa ČSN EN 998-1 s min. 2 N/mm2.:
  Pevné, normálne nasiakavé omietky natierajte bez predbežnej úpravy. Na hrubé, porézne, nasiakavé omietky použite základný náter s prípravkom Capagrund EG.

  Sadrové omietky triedy malty PIV / s pevnosťou tlaku podľa ČSN EN 13279 s min. 2 N/mm2:
  Základný náter základným adhéznym náterom Haftgrund EG. Sadrové omietky s nepriepustnou zliatou vrstvou obrúste, zbavte prachu a natrite základným náterom Dupa-Putzfestiger.

  Sadrové stavebné dosky:
  Na nasiakavé dosky použite základný náter prípravkom HaftGrund EG alebo Dupa-Putzfestiger. Na silno zhutnené hladké dosky použite spojivový základný náter adhéznym prostriedkom Haftgrund EG.

  Sadrové dosky (sadrokartónové dosky):
  Zabrúste otrepy po tmelenie. Miesta sa sadrovou stierkou a nedostatočnou pevnosťou spevnite prostriedkom Caparol-Tiefgrund TB. Preveďte základný náter prostriedkom Haftgrund EG. Pri doskách s obsahom vodou rozpustných, zafarbujúcich látok preveďte základný náter prostriedkom Caparol Filtergrund

  Betón:
  Odstráňte prípadné zvyšky separačných prípravkov a kriedových, piesočnatých substancií a aplikujte OptiSilan TiefGrund

  Pórobetón:
  Aplikujte základný náter prípravkom OptiSilan TiefGrund.

  Vápennopieskové tehly a tehlové režné murivo:
  Farbu nanášajte bez predbežnej úpravy.

  Nosné nátery:
  Matné, slabo nasiakavé vrstvy prepracujte priamo. Na silne nasiakavé staré nátery použite základný náter prípravkom OptiSilan TiefGrund. Lesklé povrchy a lakované nátery zdrsnite. Preveďte základný náter základným adhéznym prípravkom Haftgrund EG.

  Nenosné nátery:
  Odstráňte nenosné lakové alebo disperzné farby alebo vrstvy omietok zo syntetickej živice. Na slabo nasiakavé, hladké plochy použite základný náter adhéznym prostriedkom Haftgrund EG. Na hrubo porézne, piesčité, nasiakavé omietky použite základný náter s prípravkom OptiSilan TiefGrund. Nenosné vrstvy minerálnych farieb odstráňte mechanicky a plochy zbavte prachu. Preveďte základný náter prípravkom Dupa-Putzfestiger.

  Nátery glejovými farbami:
  Umyte až na podklad. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putzfestiger

  Nenatreté papierové tapety z hrubých vlákien, reliéfne alebo razené :

  Natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.

  Nedržiace tapety:
  Odstráňte bezo zvyšku. Lepidlo a zvyšky makulatúry umyte. Opatrite základným náterom prípravkom Dupa-Putzfestiger.

  Plochy napadnuté plesňami:
  Napadnutie plesňami alebo hubami odstráňte mokrou metódou. Plochy umyte prípravkom Capatox a nechajte dobre vyschnúť. Aplikujte základný náter podľa druhu a kvality podkladu. Na silne napadnutých plochách aplikujte finálny náter prípravkom Indeko-W. Dodržujte pri tom zákonné a úradné predpisy (napr. nariadenie o bioaktívnych a nebezpečných látkach).

  Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a mastnoty:
  Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kefou za sucha. Opatrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund.

  Drevo a drevené materiály:
  Vykonajte náter vodou riediteľnými, ekologickými akrylatovými lakmi Capacryl alebo polyuretánovými lakmi Capacryl.

  Malé chybné miesta:
  Po zodpovedajúcej príprave povrchu pomocou tmelu Caparol-Akkordspachtel opravte povrch podľa návodu na spracovanie a prípadne preveďte základný náter.

  Príprava materiálu

  Pred spracovaním materiál dôkladne premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Spracujte štetcom alebo valčekom (nylonový valček 18).

  Riedenie

  PremiumColor je možné riediť max. do 3% pitnej vody.

  Vytvorenie povrchovej vrstvy

  Medzivrstvu a záverečnú vrstvu preveďte prípravkom PremiumColor. U rozmerných plôch je možné zriediť prípravok PremiumColor max. do 3% vody. Pri použití slabo krycích farebných odtieňov odporúčame vykonať základný náter adhezívnym prípravkom Haftgrund EG v zodpovedajúcom farebnom odtieni základnej systémovej vrstvy.

  Spotreba

  Cca 125 ml/m2 na pracovný postup na hladkom podklade. Na drsných plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.

  Podmienky spracovania

  Aby ste docielili čo najlepší výsledok, použite pri spracovaní maliarsky valček Raotanyl 18 od výrobcu Rotaplast. Zásadne sa používajú nylonové valčeky s dĺžkou vlasu 14 - 18 mm, ktoré neinklinujú k hromadeniu materiálu v okrajových partiách. Farbu PremiumColor naneste rovnomerne a valčekom pohybujte jedným smerom.

  Hraničná najnižšia teplota pri spracovaní a usychaní:
  teplota okolitého vzduchu a podkladu +5° C.

  Sušenie/čas schnutia

  Pri +20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti je náter po 4 – 6 hodinách na povrchu suchý a pretieratelný. Preschnutý je po cca 3 dňoch. Úplná odolnosť farby proti oteru je dosiahnutá po dobe schnutia v dĺžke 14 dní. Pri nízkej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto časy predlžujú.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné náradie po použití očistíte vodou.

  Upozornenie

  Aby nedochádzalo k vytváraniu nánosov, natierajte metódou "mokré do mokrého" jedným ťahom. Aby ste zachovali špeciálne vlastnosti tohto výrobku, nesmiete ho miešať s inými materiálmi. Odtlačky a opravy v ploche závisia od mnohých faktorov a sú preto nevyhnutné. Pri nanášaní na samolepiace šablóny, nástenné nálepky a lepiace pásky na povrchoch s náterom PremiumColor môže dochádzať k zmenšeniu lepivosti. V prípade potreby vykonajte skúšky lepivosti.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-metyl-2H- isothiazol-3-on. Môže vyvolať alergickú reakciu.
  Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Nevylievajte do kanalizácie. Podrobné informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Tekuté zvyšky materiálov odovzdajte na zbernom mieste pre stavebné materiály / staré laky, zaschnuté zvyšky materiálov zlikvidujte ako stavebný a demolačný suť alebo ako odpady z osídleného priestoru, či domový odpad.

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC. >M-DF01

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Polyvinylacetátová živice, silikáty, voda, aditíva, konzervačné prostriedky (metylisothiazolinon, Benzisothiazolinone)

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie

  Bezpečnostné listy

  Technické informácie

  Bezpečnostné listy