caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/256798/068754_PremiumCare_12_5_L.png

PremiumCare

Matná, vysoko čistiteľná a proti dezinfekčným prostriedkom odolná interiérová farba s antibakteriálnymi a antivírusovými účinkami – na zvýšenie bezpečnosti v miestach so zvýšenými hygienickými požiadavkami

Účel použitia

PremiumCare je matná vysoko účinná interiérová farba na báze iónov striebra so špeciálnou kombináciou spojiva a plniva – určená na steny vo veľmi frekventovaných priestoroch a v miestach so zvýšenými hygienickými požiadavkami, ako napríklad zdravotnícke zariadenia, hotely a reštaurácie, rovnako ako školy a denné stacionáre. Antibakteriálny a antivírusový účinok a vysoká čistiteľnosť matných povrchov v kombinácii s ich odolnosťou proti dezinfekčným prostriedkom prináša otestovanú trojitú ochranu a zaisťuje dostatočnú bezpečnosť.

Biocídne prípravky používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte.

Vlastnosti

  • antibakteriálne a antivírusové účinky
  • vysoko čistiteľná, ľahko umývateľná
  • odolná proti vodným dezinfekčným prostriedkom a čistiacim prostriedkom pre domácnosť
  • matný povrch
  • odolná proti znečisteniu
  • difúzna

Materiálový základ

Disperzia syntetickej živice

Balenie/veľkosti balenia

  • 12,5 l

Farebné odtiene

Biela

Možnosť tónovania v systéme ColorExpress. Pred spracovaním prekontrolujte farebný odtieň. Maximálne množstvo pridanej tónovacej pasty 10 %.

Stupeň lesku

Tupo matná podľa ČSN EN 13 300

Skladovanie

V chlade, ale bez nebezpečenstva mrazu. Minimálna trvanlivosť: 24 mesiacov.

Odolnosť proti oderu za mokra

trieda 1

Kontrastný pomer

trieda 2 pri spotrebe 140 ml/m2 na jednu vrstvu

Maximálna veľkosť častíc

Jemná (< 100 µm)

Hustota

cca 1,39 g/cm3

Upozornenie

Použitie v nemocniciach:Pred prípadným použitím v nemocniciach by sa mala aplikácia farby PremiumCare (aktívna látka striebro) koordinovať so zodpovedným nemocničným personálom.

Odporúčania na čistenie: Na občasné čistenie povrchu sú vhodné bežné domáce čistiace prostriedky na vodnej báze, ktoré nie sú farebné, v kombinácii s mäkkou čistou handričkou z mikrovlákna. Pred prvým čistením je potrebné na mieste, ktoré nie je príliš vidieť, otestovať zodpovedajúci čistiaci prostriedok na kompatibilitu s náterovým systémom. Dodržujte pokyny na dávkovanie čistiaceho prostriedku a nepoužívajte žiadne abrazívne prostriedky. Pri tónovanom tovare môže byť v závislosti od farby a intenzity čistenia na čistiacej handričke viditeľný mierny pigmentový oder.

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

interiér 1interiér 2interiér 3exteriér 1exteriér 2
+++
(–) nevhodné / (○) podmienene vhodné / (+) vhodné

Vhodné podklady

Podklady musia byť nosné, suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc.

Príprava povrchu

Omietky vápenno-cementové a vápenné
Pevné, normálne nasiakavé omietky je možné natierať bez akejkoľvek prípravy. Na hrubé, porézne, nasiakavé omietky mierne uvoľňujúce piesok použite základný náter CapaSol RapidGrund, Grundier konzentrat LF alebo Haftgrund EG.

Strojové sadrové omietky alebo omietky vápennej skupiny P IV
Na gletované omietky aplikujte základný náter Haftgrund EG. Sadrové omietky so spekanou vrchnou vrstvou najprv obrúste. Omietky, ktoré sú prebrúsené, očistite od prachu a vykonajte základný náter prípravkom Dupa-Putzfestiger, CapaSol RapidGrund alebo Grundier Konzentrat LF.

Sadrokartónové dosky
Nerovnosti na povrchu tmelu obrúste. Mäkké a zbrúsené miesta na sadrovom tmele spevnite prípravkom CapaSol RapidGrund. Ďalej naneste základný náter prípravkom Haftgrund EG. Pri doskách, ktoré obsahujú vodorozpustné látky s nebezpečenstvom zafarbenia, vykonajte základný náter prípravkom Caparol Filttergrund.

Betón
Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky uvoľňujúce prach a piesok a aplikujte CapaSol RapidGrund.

Pórobetón
Aplikujte základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund.

Murivo z vápenno-pieskových tehál a lícových tehál
Aplikujte základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund.

Nosné nátery
Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo. Lesklé povrchy a nátery lakom zdrsnite. Aplikujte základný náter prípravkom Caparol Haftgrund EG.

Nenosné nátery
Nenosné nátery lakom, disperznými farbami a vrstvy omietok na báze umelej živice odstráňte. Na slabo nasiakavé hladké plochy vykonajte základný náter prípravkom Haftgrund EG. Na hrubé porézne nasiakavé plochy uvoľňujúce piesok naneste základný náter prípravkom CapaSol RapidGrund. Nenosné nátery minerálnymi farbami mechanicky odstráňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.

Nátery glejovými farbami
Dôkladne umyte. Použite základný náter prípravkom Dupa-Putz Festiger.
Nenatierané hrubé vláknité tapety, papierové tapety s reliéfom alebo lisovaným vzorom Natierajte bez predchádzajúceho ošetrenia.

Nedržiace tapety a bežné papierové tapety
Odstráňte bez zvyšku. Lepidlo a zvyšky tapiet umyte. Natrite základným náterom prípravkom Dupa- Putz Festiger.

Plochy napadnuté plesňami
Napadnutie plesňami alebo hubami odstráňte mechanicky za mokra (napríklad okefovaním, zotretím alebo oškrabaním). Plochy napustite prípravkom Capatox a nechajte dostatočne vyschnúť. Aplikujte základný náter podľa druhu a povahy podkladu. Na silne napadnutých plochách aplikujte finálny náter prípravkom Indeko-W.

Plesňové/plesnivé povrchy
Napadnutie hubami (plesňami) odstráňte mokrým čistením/drhnutím. Potom použite Capatox alebo FungiGrund a nechajte dôkladne zaschnúť. Základný náter podľa typu a stavu podkladu. Na silne zamorené povrchy naneste vrchnú vrstvu Indeko-W, Malerit-W alebo Fungitex-W v súlade s právnymi/miestnymi a úradnými predpismi (dodržujte napr. vyhlášku o biocídnych prípravkoch a vyhlášku o nebezpečných látkach).

Malé defektné miesta
Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Akkordspachtel SF plus podľa predpisu na spracovanie, prípadne dodatočne vykonajte základný náter.

Plochy so škvrnami od nikotínu, vody, sadzí a tuku
Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte teplou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody vyčistite kefou za sucha. Natrite izolujúcim základným náterom prípravkom Caparol Filtergrund.

Drevo a drevené materiály
Natrite vodorozpustnými ekologickými emailami Capacryl alebo lazúrami Capadur.

Spôsob nanášania

Maľovanie štetcom, valčekom alebo striekaním pomocou airless zariadenia.Aplikácia airless zariadením:
Riedeniemax. 5 % pitnou vodou
Airless zariadenie
Tlak140 - 160 barov
Uhol postreku40° - 50°
Dýza0,017" - 0,019"Riedenie

Materiál pred použitím premiešajte. Farbu PremiumCare odporúčame neriediť.

V prípade potreby pre prvý náter rieďte max. 5 % pitnej vody.

Spotreba

Cca 140 ml/m2 na jeden pracovný postup na hladkom podklade. Na hrubých plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.

Podmienky spracovania

Spodná hranica teploty na spracovanie: +5° C pre okolitý vzduch a podklad.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti je povrch suchý a je možné ho pretierať cca po 4 – 6 hodinách. Vyschnutá a schopná umývania je cca o 14 dní. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto časy predlžujú.

Náradie

Na docielenie čo najlepšieho výsledku použite pri spracovaní nylonový maliarsky valček s dĺžkou vlasu 12 – 18 mm, ktorý neinklinuje k hromadeniu materiálu v okrajových partiách. Farbu naneste rovnomerne a valčekom pohybujte v jednom smere (ťahy nekrížte).

Čistenie nástrojov

Pracovné nástroje po použití očistite vodou.

Upozornenie

Aby ste predišli farebným prechodom, aplikujte mokrú farbu do mokrej bez prerušenia.

Posudky

  • Certifikát odolnosti voči dezinfekčným prostriedkom
  • Certifikát čistiteľnosti
  • Certifikát antimikrobiálnej aktivity pomocou RAS

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Pozor. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte vdychovaniu hmly alebo pár. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón

reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1) ,reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1)

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte len celkom vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Iné odpadné farby a laky neuvedené pod číslom 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. < 1 g/l VOC zlúčenín.

Deklarácia obsiahnutých látok

Polyakrylátová živica, oxid titaničitý, kremičitany, minerálne pigmenty / plniva, uhličitan vápenatý, voda, aditiva, konzervačné látky, biocídy.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Technické informácie