caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/68165/CAPI001125_IEPIC_metallocryl_ex_CZ.png

Metallocryl Exterior

Hodvábne lesklá disperzná farba s metalickým efektom na vonkajšie použitie.

Účel použitia

Metallocryl exterior je hodvábne lesklá disperzná farba s metalickým efektom na vonkajšie použitie. Pre kvalitné, odolné nátery štruktúrovaných podkladov so zvláštnym, metalickým efektom. Nevhodné pre tepelno izolačné systémy. Metallocryl exterior by mal byť nanášaný na štruktúrované podklady. U

hladkých podkladov nemožno docieliť pri nanášaní valčekom jednoliateho náteru, bez značenia jednotlivých ťahov valčeka.

Vlastnosti

  • Riediteľný vodou
  • Šetrný k životnému prostrediu, so slabým zápachom
  • Metalický efekt
  • Odolný vplyvom poveternosti
  • Obsahuje účinné zložky proti biologickému napadnutiu
  • Vysoká ochrana proti zrážkovej vode, zodpovedá triede "Nízka nasiakavosť" podľa STN EN 1062 (hodnota w = 0,01 kg / m2.h0,5)
  • Dobré difúzne schopnosti, zodpovedajú triede "Stredná priedušnosť pre vodné pary" podľa STN EN 1062 (Hodnota Sd = 0,5m).

Materiálový základ

Disperzia syntetických živíc

Balenie/veľkosti balenia

5 a 10 lt

Farebné odtiene

Kovovo strieborný. Metallocryl exterior možno tónovať pomocou technológie Color Express v širokej škále odtieňov. Metallocryl exterior tónujte podľa kolekcie "CD-Metallocryl, aby nedochádzalo k odchýlkam od odtieňa. To isté platí aj pre podkladový náter farbou Amphibolin.

Vplyvom metalického efektu a spôsobu nanášania môže byť výsledný odtieň odlišný od vzorkovníka.

Odporúčame preto vždy pripraviť vzorovú plochu.

Stupeň lesku

Hodvábne lesklý

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom a vysokými teplotami.

Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

Sd = 0,5m

Index­ priepustnosti­ vo­dy

w = 0,01 kg / m2.h0,5

Vhodné podklady

Podklad musí byť nosný, suchý, čistý a bez uvoľňujúcich sa častí.
Nevhodné podklady sú tepelno izolačné systémy, nové plastoelastické nátery (CapElast) a drevo. Pre nátery kovových fasád odporúčame náš lakový program.

Príprava povrchu

Prípravu jednotlivých druhov podkladu vykonajte podľa technickej informácií Amphibolin.

Príprava materiálu

Metallocryl exterior pred použitím dobre premiešajte a miešanie pravidelne opakujte i v priebehu práce.

Spôsob nanášania

Materiál sa nanáša štetcom alebo valčekom.

Cez orezané okraje treba naniesť vrstvu rovnakým štýlom, ako v ploche.

Používajte valčeky so stredne dlhým vlasom (12 - 16 mm), ktoré nezanechávajú na okrajoch pruhy s väčším množstvom materiálu.

Aby sa docielilo rovnomerného povrchu, je potrebné ucelené plochy nanášať naraz, materiál rovnomerne naniesť krížovými ťahmi, a nakoniec "uhladiť" ťahy valčekom v jednom smere. Na hladkom podklade možno docieliť zaujímavého vzhľadu, ak sa materiál po nanesení valčekom krížovo rozotrie oválnym štetcom.

Podkladový náter materiálom Amphibolin v odtieni finálneho náteru. Matné farby nie sú vhodné ako podkladový náter! Dva krycie nátery Metallocryl exterior neriedené.

Riedenie

Neriediť!

Spotreba

Cca 100 ml na jednu vrstvu na ľahko štruktúrovanom podklade. Na hrubom podklade sa spotreba

primerane zvyšuje. Skutočnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.

Podmienky spracovania

Spodná hranica teploty na spracovanie:

 +5 °C pre materiál, podklad a okolitý vzduch

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti je povrch suchý a schopný ďalšieho náteru po 4 – 6 hodinách. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto časy predlžujú.

Čistenie nástrojov

Pracovné nástroje očistite po použití ihneď vodou.

Upozornenie

Materiál nie je vhodný na vodorovné plochy so zaťažením vodou. Aby neboli potlačené špecifické vlastnosti výrobku, nesmie sa miešať s inými materiálmi. Materiál je vybavený aditívami proti biologickému napadnutiu. Znamená to, že na fasádach natretých týmto materiálom sa po dlhú dobu nebudú usadzovať riasy, plesne a huby ani v miestach s vyššou vlhkosťou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uschovávajte mimo dosahu detí. Pri požití ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a predložte pritom obal alebo etiketu produktu, pretože sa mohla narušiť črevná mikroflóra. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte len na dobre vetranom mieste. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. V prípade kontaktu produktu s očami alebo pokožkou zasiahnuté miesto ihneď dôkladne poumývajte vodou. Použité náradie ihneď po použití dôkladne poumývajte vodou a mydlom.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max 10 g/l VOC

Deklarácia obsiahnutých látok

Polyakrylátová živica, perleťové pigmenty (Iriodin), voda, glykoleter, aditíva, konzervačné prostriedky.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie