caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/257153/068800_Thermosan-12-SK_SK_SLO.png

ThermoSan NQG

 • Účel použitia

  Farba s rozhodujúcou výhodou: Organicky zosieťované kremíkové nanoštruktúry vytvárajú hustú, minerálne tvrdú, trojdimenzionálnu kremíkovú sieť proti nečistotám a udržiavajú tak čistotu fasády po dlhší čas.

  Výsledkom kombinácie silikónovej živice a spojiva sú fasádne nátery odpudzujúce dažďovú vodu a umožňujúce vysokú priepustnosť vodnej pary, ktoré zaručia rýchle vyschnutie po zrážkach  a ranej rosy. Použitie na minerálnych a disperzných omietkach s povrchovou úpravou alebo bez nej. ThermoSan sa hodí na bežné povrchové úpravy kontaktných tepelno-izolačných systémov, ako sú omietky so syntetickou alebo silikónovou živicou, vápenné a vápenno-cementové omietky.

  Vlastnosti

  • Obsahuje zapuzdrený konzervačný prostriedok ktorý zaisťuje ochranu  proti napadnutiu riasami a hubami
  • Odolnosť proti alkáliám ,
  • Vysoká priepustnsť CO2
  • Nevytvára film, mikroporézny
  • Prekrýva  jemné trhliny spôsobené technikou spracovania omietky
  • Obsahuje špeciálne, fotokatalyticky pôsobiace pigmenty ktoré zabezpečujú samočistiaci efekt
  • Redukuje stopy viditeľné pri mechanickom zaťažení na tmavých farebných odtieňoch

  Materiálový základ

  Kombinácia emulzie so silikónovou živicou a inovačných hybridných spojív na anorganickej aj organickej báze.

  Balenie/veľkosti balenia

  10 a 2,5 lt

  Farebné odtiene

  Biela. V systéme ColorExpress Na príp. identifikáciu chýb tónovania skontrolujte pred spracovaním, prosím, presnosť farebného odtieňa. Na súvisiacich plochách používajte iba farebné odtiene z jedného vyhotovenia (výrobnej dávky)

  Brilantné, intenzívne farebné odtiene môžu mať za určitých okolností nižšiu kryciu schopnosť. Pri týchto farebných odtieňoch odporúčame vopred naniesť porovnateľný, krycí, pastelový farebný odtieň na báze bielej. Prípadne môže byť potrebný aj druhý krycí náter.

  Stupeň lesku

  Matný

  Skladovanie

  V chladu, chráňte pred mrazom.Trvanlivosť v originálnom balení minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.

  Maximálna veľkosť častíc

  <100 µm, S1

  Hustota

  cca 1,5 g/cm3

  Hrúbka suchej vrstvy

  100 – 200 µm, E3

  Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

  sd: < 0,14 m (vysoká), V1

  Index­ priepustnosti­ vo­dy

  < 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (nízka), W3

  Vhodné podklady

  Syntetické a minerálne omietky, nosné disperzne farby  na báze silikátu a silikónovej živice a matné disperzné farby. Mimoriadne vhodné na povrchové úpravy tepelnoizolačných kontaktných systémov. Podklad musí byť pevný, suchý, nosný a zbavený akýchkoľvek  nečistôt a separačných vrstiev.

  Príprava povrchu

  Vápenocementové a cementové omietky:
  Na pevné, normálne nasiakavé omietky aplikujte Amphisilan LF koncentrát alebo  ThermoSan s prídavkom 10 % AmphiSilan LF koncentrát. Na hrubé porézne nasiakavé omietky, uvoľňujúce piesok, použite základný náter prípravkom AmphiSilan-Putzfestiger.

  Stávajúce  omietky disperzné a silikónové:
  Prekontrolujte súdržnosť omietok s podkladom. Aplikujte základný náter Amphisilan LF koncentrát alebo ThermoSan riedený s prídavkom max 10% Amphisilan LF koncentrát.

  Nové silikátové povrchy:
  Použijete ako základný náter Amphisilan LF koncentrát jestvujúce silikátové nátery a podklady:
  Očistite povrch mechanicky a tlakovou vodou. Aplikujte penetračný náter Amphisilan LF koncentrát. Na podklady uvoľňujúce piesok aplikujte jeden náter AmphiSilan- Putzfestiger.

  Betón:
  Odstráňte prípadné zvyšky odpudzujúcich látok a látky, uvoľňujúce prach a piesok Aplikujte náter Amphisilan LF koncentrát. V prípade uvoľňovania piesku, použite AmphiSilan Putzfestiger.

  Pórobetón:
  Základný náter preveďte prípravkom AmphiSilan Putzfestiger

  Nosné nátery:
  Matné slabo nasiakavé nátery natierajte priamo.
  Lesklé povrchy a nátery opatrené lakom zdrsnite. Aplikujte Amphisilan LF koncentrát alebo ThermoSan riedený max. 5 %  AmphiSilan LF koncentrátom.

  Nenosné nátery:
  Nenosné nátery lakom, disperznými farbami alebo vrstvy omietok na báze umelej živice a minerálne nátery odstráňte.

  Plochy napadnuté plesňami:
  Napadnutie plesňami odstráňte. Plochy natrite prípravkom Capatox, a nechajte dostatočne vyschnúť. Po vyschnutí natrite fasádu Amphisilan LF koncentrátom a následne aplikujte 2 vrstvy farbou ThermoSan.

  Malá defektné miesta:
  Po predchádzajúcej príslušnej úprave opravte tmelom Caparol Fassaden-Feinspachtel podľa predpisu na spracovanie, prípadne preveďte dodatočne základný náter.
  Hlbšie poškodenia do 20 mm opravte Histolith-Renovierspachtel a opatrite základným náterom.

  Príprava materiálu

  Pred použitím dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Aplikujte štetcom  alebo fasádnym valcom. V prípade striekania je nutné nastriekanú vrstvu rozvalcovať fasádnym valcom.
  Aplikujte 2 vrstvy ThermoSan.

  Pre uznanie garancie v rámci programu CCC – Caparol Clean Concept je nutné dodržať nasledujúce podmienky.

  Náter fasád napadnutých riasami a plesňami: Riasy a plesne odstráňte mechanicky   tlakovou vodou za dodržania zákonných predpisov. Po vyschnutí napusťte očistenú  plochu prípravkom Capatox a nechajte znovu dostatočne vyschnúť.  Po vyschnutí fasády aplikujte penetračný náter prípravkom OptiSilan TiefGrund alebo AmphiSilan LF  koncentrát a následne aplikujte fasádnu farbu Thermosan v dvoch vrstvách.

  K dosiahnutiu najlepšej ochrany proti plesniam a riasam je treba aplikovať Thermosan v dvoch vrstvách.
  Spotreba pre hladké povrchy do max. hr. zrna 1,5 mm je 0,3 – 0,4 l/m2.
  Spotreba pre hrubšie povrchy pre hr. zrna 2 mm a viac je 0,4 – 0,6 l/m2.

  Hrúbka vrstvy musí dosahovať uprostred minimálne 200µ. Každý následný náter so spotrebou 0,2l/m2 zvyšuje hrúbku vrstvy o ďalších 100 µ.

  Náter nových silikónových omietok z produkcie spoločnosti Caparol:
  Na nove prevedené silikónové omietky (max. do 30 dní po natiahnutí omietky) aplikujte  fasádnu farbu Thermosan bez predchádzajúceho penetračného náteru. V prípade  ďalšieho časového odstupu konzultujte vhodný penetračný náter s technickým  poradcom.

  Základný náter: ThermoSan rieďte max. 10% OptiSilan TiefGrundom alebo Amphisilan LF koncentrátom.
  Finálny náter:    ThermoSan rieďte max. 5% OptiSilan TiefGrundom alebo Amphisilan LF koncentrátom.

  Spracovávajte pri teplote vyššej ako +5°C. Minimálna teplota +5°C musí byť pre okolitý vzduch a teplotu podkladu a materiál pri spracovaní a samotnom vysychaní.  Pri teplote 20° C a 65% vzdušné vlhkosti, možné ďalšiu vrstvu aplikovať cca po 12 hodinách. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu predlžiť dobu schnutia.

  Riedenie

  Základný náter: ThermoSan rieďte max 10% OptiSilan TiefGrundom, Amphisilan LF koncentrátom alebo pitnou vodou.
  Finálny náter: ThermoSan riedte max. 5% OptiSilan TiefGrundom, Amphisilan LF koncentrátom alebo pitnou vodou.

  Spotreba

  Spotreba pre hladké povrchy do max. hr. zrna 1,5 mm je 0,3 – 0,4 l/m2.
  Spotreba pre hrubšie povrchy pre hr. zrna 2 mm a viac je 0,4 – 0,6 l/m2.

  Podmienky spracovania

  Spracovavajte pri teplote +5° C až +30°C pre okolitý vzduch a teplotu podkladu a materiál pri spracovaní a samotnom vysychaní. Pri teplote 20° C a 65% vzdušné vlhkosti je možné ďalšiu vrstvu aplikovať po 12 hodinách. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu predlžiť dobu schnutia.

  Čistenie nástrojov

  Náradie ihneď po použití očistite vodou.

  Upozornenie

  Aby ste predišli viditeľným napojeniam, napojujte farbu mokré do mokrého.

  Posudky

  • ThermoSan - Stanovení rýchlosti prenikania vody v kvapalnej fáze a stanovenie stupňa priepustnosti pre vodnú paru
  • ThermoSan - znečistenie hub a plesní
  • ThermoSan  - účinnosť voči pôsobeniu húb, plesní a vodných rias

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Tento výrobok je toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi.   Uchovávajte mimo dosah deti. Podrobné  informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.  Nevylievajte do kanalizácie. Určené pre priemyslové spracovanie.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte len bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Iné odpadné farby a laky neuvedené pod číslom 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l (2010).  Tento výrobok obsahuje max. 20 g/l VOC.

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, Octylisothiazolinon, zmes: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1), 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Môže vyvolať alergickou reakciu.

  Tento výrobok je tzv. „ošetrený výrobok" podľa predpisu EU 528/2012 (nejedná   sa o biocídni produkt) a obsahuje nasledujúcu biocídniu látku:  2-Octyl-2H-isothiazol-3on, Pyrithozink a Terbutryn.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk