caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/224821/063126_Amphisilan_25kg_CZ.png

Amphisilan

Fasádna farba na báze silikónovej živice
 • Účel použitia

  Farba na báze silikónovej živice AmphiSilan je riediteľná vodou, stála na svetle, odolna proti alkáliám a poveternostným vplyvom. Vďaka svojmu hydrofóbnemu povrchu ma minimálne sklony ku znečisťovaniu a je i minimálne napadaná mikroorganizmami.

  Dostatočná priepustnosť náteru pre vodné pary a kyselinu uhličitú zaručuje, že sa podklad udržuje nepoškodený. Farby sa hodia na všetky minerálne podklady ako staré a nové omietky, betón, vápenné a minerálne farby a zvlášť pre objekty, chránené pamiatkovou starostlivosťou. Je taktiež možné nanášať nátery na všetky disperzné farby a omietky. Fasádne farby Caparol AmphiSilan sa hodia na natieranie neporušených kombinovaných tepelno izolačných systémov a systémov sanačných omietok.

  Vlastnosti

  ■ riediteľná vodou
  ■ ekologické
  ■ minimálnym zápachom
  ■ netvorí film
  ■ odolná poveternostným vplyvom
  ■ hydrofóbna, priepustná pre CO2
  ■ odolné proti agresívnym škodlivinám vo vzduchu
  ■ s minimálnym pnutím
  ■ nie je termoplastická

  Materiálový základ

  Emulzia silikónovej živice

  Balenie/veľkosti balenia

  25 kg

  Farebné odtiene

  Biely ako skladový tovar. Tónovanie v širokom spektre farebných odtieňov v systéme ColorExpress.

  Stupeň lesku

  Matný

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

  sd H2O < 0,14 m, V1

  Index­ priepustnosti­ vo­dy

  w < 0,1 kg /(m2 . h 0,5) W3

  Vhodné podklady

  Všetky bežné povrchy fasád

  Príprava povrchu

  Povrch musí byť čistý, pevný, suchý.

  Omietky vápenné, vápenno cementové a cementové:
  Nové omietky nechajte 2 – 4 týždne bez ošetrenia. Dodatočne omietnuté miesta musia byť dostatočne vytvrdené a vyschnuté. Otieraný povrch omietok alebo povrch, ktorý uvoľňuje prach, a zliate vrstvy odstráňte.
  Staré omietky očistite mechanicky alebo prúdom tlakovej vody pri dodržaní zákonných predpisov. Preveďte základný náter prípravkom AmphiSilan LF koncentrát.

  Staré silikátové farby a omietky:
  Pevné držiace vrstvy očistite mechanicky alebo prúdom tlakovej vody pri dodržaní zákonných predpisov.Nedržiace a zvetrané vrstvy odstráňte odrhnutím, obrúsením alebo oškriabaním.
  Základný náter sa prevedie prípravkom AmphiSilan LF koncentrát.

  Nosné vrstvy omietok na báze umelých živíc a neporušené tepelno izolačné kombinované systémy:
  Staré omietky očistite vhodnou metódou. Pri čistení za mokra nechajte plochy pred ďalším ošetrením dobre preschnúť. Preveďte základný náter AmphiSilan LF koncentrát.
  Nové omietky natierajte bez predchádzajúcej úpravy. U minerálnych štruktúrnych omietok preveďte základný náter AmphiSilan LF koncentrát.

  Nenosné vrstvy lakov, disperzných farieb alebo vrstvy omietok na báze umelých živíc:
  Odstráňte bezo zvyšku vhodnou metódou, napr. mechanicky alebo chemicky a dodatočným očistením prúdom vysokotlakovej horúcej vody pri dodržovaní zákonných predpisov.
  Preveďte základný náter základný AmphiSilan LF koncentrát.
  Prvý náter preveďte prípravkom AmphiSilan-Compact.

  Tehlové pohľadové murivo:
  Pre nátery sú vhodné iba lícovkové alebo kabrincové tehly bez obsahu cudzích látok, odolné proti mrazu. Murivo musí byť vyškárované bez trhlín a nesmie obsahovať soli.
  Základný náter sa prevádza prípravkom AmphiSilan LF koncentrát.
  Ak sa na prvom nátere prípravkom AmphiSilan, je nutné finálny náter previesť farbou Synthesan.

  Murivo z vápenopieskových tehál:
  Pre nátery sú vhodné iba lícové tehly, odolné proti mrazu, bez obsahu bobtnavých alebo zafarbujúcich cudzích látok, ako sú hrudky piesku alebo hliny. Vyškárovanie musí byť prevedené bez trhlín. Otieraný povrch očistite. Miesta s vykvitaním solí očistite kefou za sucha. Dodržujte informačný list BFS č. 2.
  Základný náter prípravkom AmphiSilan LF koncentrát.
  Prvý náter prípravkom AmphiSilan-Compact.

  Plochy napadnuté hubami alebo riasami:
  Natierajte špeciálnou farbou ThermoSan alebo Carbosol.

  Plochy s vykvitaním solí:
  Vykvitanie solí odstráňte za sucha kefou. Základný náter sa prevedie prípravkom AmphiSilan LF koncentrát.
  Pri náteroch plôch s vykvitaním solí nie je možné preberať trvalú záruku za náter alebo za potlačenie vystupovania solí.

  Poškodené miesta:
  Malé poškodené miesta opravte jemným fasádnym tmelom Sylitol Fassadenspachtel. Veľké poškodené miesta do 20 mm je potrebné opravovať prednostne fasádnym tmelom Histolith Fassadenspachtel. Zatmelené miesta opatrite základným náterom.

  Príprava materiálu

  Pred použitím dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  AmphiSilan koncentrát: Natieraním alebo striekaním
  AmphiSilan fasádna farba: Natieraním, valčekom alebo striekaním

  Nanášanie prístrojom airless:
  Uhol nástreku: 50°
  tryska: 0,021 - 0,026"
  tlak nástreku: 150 - 180 bar

  AmphiSilan LF koncentrát:
  Uhol nástreku: 20 - 50°
  tryska: 0,015"
  tlak nástreku : 60 bar

  Riedenie

  V prípade potreby rieďte max. 10% čisté vody.

  Spotreba

  Hodnoty spotreby platia pre náter na hladkom podklade. Na drsných plochách sa spotreba prislúchajúco zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom.

  AmphiSilan koncentrát: cca 200- 300  g/m2 už zmiešaného materiálu
  AmphiSilan: cca cca 400 - 700 g/m2 na pomocný a finálny náter

  Podmienky spracovania

  Spracovávajte pri teplote vyššej ako +5°C. Minimálna teplota +5°C musí byť pre okolitý vzduch a teplotu podkladu a materiálu pri spracovaní a samotnom vysychaní.

  Sušenie/čas schnutia

  Pri +20°C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu je prípravok vyschnutý na povrchu za 2 - 3 hodiny, za 12 hodín ho možno pretierať. Vyschnutý bude za 2 - 3 dni. Pri nižších teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu dodržujte dlhšiu dobu vysychania.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite ihneď  po použití vodou.

  Upozornenie

  Okolie natieraných plôch, zvlášť sklo, keramiku, prírodný kameň a kovové súčasti starostlivo zakryte.
  Aby bolo možné dosiahnuť špeciálnych vlastností týchto výrobkov, nesmú sa miešať s inými výrobkami. Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, spracovávajte farbu naraz, pokiaľ je mokrá.

  Nehodí sa na nátery lakovaných plôch, PVC a dreva.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Určené pre priemyselné spracovanie. Podrobné informácie sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/i): 140 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1,5 g/l VOC.

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Silikónová živica, disperzia akrylátovej živice, oxid titaničitý, uhličitan vápenatý, silikáty, voda, prostriedky na tvorbu filmu, aditíva, konzervačné prostriedky.

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné uskutočniť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie