caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/231808/063981_Sylitol_Fassadenfarbe_SK_SLO.png

Sylitol Fassadenfarbe

Minerálna fasádna farba, vysoko priepustná pre vodné pary.
 • Účel použitia

  Silikátová farba Sylitol sa hodí na renováciu starých minerálnych náterov a nástrekom silikátovými farbami, zvlášť pri objektoch, chránených pamiatkovou starostlivosťou. Fasádnymi farbami Sylitol sa môžu natierať vápenné, vápennocementové a cementové omietky i prírodný kameň. Silikátová farba Sylitol sa ďalej hodí ako náter na systémy sanačných omietok Capatect.

  Vlastnosti

  • riediteľná vodou
  • ekologická
  • vysoko priepustná pre vodné pary
  • odolná voči poveternostným vplyvom

  Materiálový základ

  draselné vodné sklo s organickými stabilizátormi

  Balenie/veľkosti balenia

  25 kg

  Farebné odtiene

  Biely ako skladovaný materiál, tónovanie na objednanie

  Stupeň lesku

  Matný

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Hustota

  cca 1,5 g/cm3

  Max. veľkosť zrna

  < 100 µm, S1

  Hrúbka suchej vrstvy

  100–200 µm, E3

  Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

  sd: < 0,14 (0,01) m (vysoká), V1

  Index­ priepustnosti­ vo­dy

  w: ≤ 0,1 (0,07) [kg/(m2 · h0,5)] (nízka), W3

  Vhodné podklady

  Podklady musia byť zbavené nečistôt i odpudzujúcich častíc a suché.

  Príprava povrchu

  Nové vápenné omietky, vápenocementové a cementové omietky:
  Nové omietky je potrebné podľa poveternostných podmienok ponechať 2 až 4 týždne nezatažené za účelom stvrdnutie. Omietky, ktoré sa otierajú alebo uvoľňujú prach, a prípadné zliate vrstvy je nutné odstrániť.

  Staré pevné vápenné omietky, vápenocementové a cementové omietky:
  Silne znečistené podklady alebo plochy, napadnuté riasami, dôkladne očistite okefovaním alebo vysokotlakovým parným čističom. Napadnutie machmi a riasami odstráňte mechanicky, napadnuté plochy napustite dosýta prípravkom Capatox a nechajte dôkladne vyschnúť.

  Omietky, ktoré na povrchu uvoľňujú piesok:
  Okefujte za sucha a celú plochu natrite základným náterom prípravkom Sylitol RapidGrund 111.

  Staré minerálne nátery:
  Pevne držiace nezvetrané staré nátery očistite za sucha alebo za mokra. Nedržiace a zvetrané minerálne nátery odstráňte a natrite základným náterom prípravkom Sylitol RapidGrund 111 

  Staré disperzné farby a omietky:
  Na takýchto podkladoch nemôže dôjsť k prekremeneniu silikátových farieb. Staré disperzné farby a omietky sa preto musia odstrániť chemicky a očistením prúdom horúcej par

  Ošetrenie prírodného kameňa:
  Kameň musí byť vždy pevný, čistý, suchý a zbavený vykvitajúcich látok.

  Opravy omietok:
  Pri opravách otvorených trhlín a poškodených omietkových plôch je potrebné dbať na to, aby malta na opravu zodpovedala svojou pevnosťou a štruktúrou danej omietke. Opravené miesta musia byť pred prevedením náteru dostatočne zatvrdnuté a vyschnuté. Malé poškodené miesta sa môžu vyrovnať fasádnym tmelom Sylitol Fassadenspachtel.

  Príprava materiálu

  Materiál pred použitím dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Natieraním, valčekom alebo striekaním

  Riedenie

  Pomocný a finálny náter rieďte max. do 5% pitnej vody.

  Spotreba

  Cca 0,4 - 0,7 g / m2 na pomocný a finálny náter. Presnú spotrebu odskúšajte na skúšobnej ploche.

  Podmienky spracovania

  Nespracovávajte pri teplote pod + 8 ° C, za priameho slnečného žiarenia, za dažďa alebo za silného vetra. Pozor na nebezpečenstvo nočných mrazov.

  Sušenie/čas schnutia

  Pri + 20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65% dodržujte dobu vysychania medzi jednotlivými nátermi minimálne 12 hodín. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba vysychania predlžuje.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite po použití ihneď vodou

  Upozornenie

  Okolie natieraných plôch, zvlášť sklo, keramiku, kabrinec, prírodný kameň a kovové súčasti dôkladne zakryte. Pri postriekaní farbami ihneď umyte množstvom vody. Aby bolo možné dosiahnuť špeciálnych vlastností týchto výrobkov, nesmie sa miešať s inými výrobkami. Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, spracovávajte farbu naraz, pokiaľ je mokrá. Nehodí sa na nátery lakovaných disperzných farieb, PVC, čisto sadrových omietok a dreva.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha

  povinnosti označovania. Aj napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu deti.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Polyvinylacetátová disperzia, kysličník titaničitý, kremičitany, voda, aditíva, konzervačné prostriedky (Methylisothiazol, Benzisithiazol).

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie