caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/224744/063113_AcrylStar_25kg_CZ.png

Caparol AcrylStar

Akrylátová fasádna farba

Účel použitia

Farba AcrylStar sa hodí zvlášť na nové, nenatreté omietky i na renovačné nátery na dostatočne priľnavých starých náteroch a pevné nosné podklady.

Vlastnosti

  • riediteľná vodou
  • ekologická farba s minimálnym zápachom
  • odolná voči oderu
  • vodoodpudivá
  • jednoduchá aplikácia
  • difúzna
  • odolná proti poveternostným vplyvom

Materiálový základ

akrylát

Balenie/veľkosti balenia

25 kg

Farebné odtiene

biela

Stupeň lesku

Matná

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Vhodné podklady

Podklady musia byť suché, zbavené nečistôt a odpudzujúcich častíc.

Príprava povrchu

Nové vysoko hydraulické vápenné omietky, vápenocementové a cementové omietky
Nové omietky majú byť vyschnuté na povrchu a dostatočne zatvrdnuté (nechajte 2 - 4 týždne vyschnúť bez náteru). Odstráňte omietky, ktoré sa otierajú alebo uvoľňujú prach, a prípadnú zliatú vrstvu. Naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF.

Staré pevné omietky, škriabané, striekané a ušľachtilé omietky:
Silne znečistené plochy dôkladne očistite vysokotlakovým čističom. Miesta s výskytom rias napustite
dosýta prípravkom Capatox, a nechajte cca 24 hodín pôsobiť. Naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund TB.

Omietky, ktoré na povrchu uvoľňujú piesok:
Starostlivo okefujte. Napustite dosýta základným náterom prípravkom Caparol Tiefgrund TB dvakrát za sebou do mokrej vrstvy

Ťažký betón (nenatretý)
Odstráňte znečistenie od odbedňovacieho oleja, tukov a voskov pomocou vysokotlakového čističa s prídavkom prostriedkov na rozpúšťanie tukov. Väčšie chybné miesta opravte vhodnou maltou. Základný náter preveďte prípravkom Caparol Tiefgrund TB. Na fasádne plochy zo železobetónu odporúčame náterové hmoty, tlmiace pôsobenie CO 2, ako farbu na betón Disbocret 515, a pri armovaní trhlín Disbocret 518 Flex-Finish.
Pri úprave podkladov a nanášania náterov dodržujte technické informácie.

Staré nátery vápennými, cementovými a minerálnymi farbami:
Mechanicky odstráňte. Naneste dosýta základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund TB raz až
dvakrát za sebou do mokrej vrstvy.

Staré neporušené nátery disperzných, olejových a lakových farieb, vrstvy omietok na báze umelých živíc (s výnimkou povrchu kombinovaných tepelno izolačných systémov):
Dobre očistite, prekontrolujte, či sú podklady nosné. Olejové a lakové farby zdrsnite mechanicky alebo vhodným rozpúšťadlom. Naneste základný náter prípravkom Capatect Penetrácia pod omietky.

Pevne držiace, ale kriedujúce nátery disperzných, olejových a lakových farieb:
Vykefujte za sucha, naneste základný náter prípravkom Caparol Tiefgrund LF.

Odlupujúce sa alebo porušené nátery disperzných, olejových a lakových farieb, vrstvy omietok na báze umelých živíc (s výnimkou povrchu kombinovaných tepelno izolačných systémov):
Odstráňte bezo zvyšku. Natrite základným náterom prípravkom Caparol Tiefgrund TB. Ďalšie nátery prevádzajte podľa počasia až za 1 - 2 dni vysychania.

Opravy omietok:
Pri opravách otvorených trhlín a poškodených omietkových plôch je potrebné dbať na to, aby malta na opravu zodpovedala svojou pevnosťou a štruktúrou danej omietke. Opravené miesta musia byť pred prevedením náteru dostatočne zatvrdnuté a vyschnuté.

Príprava materiálu

Materiál pred použitím dobre premiešajte.

Spôsob nanášania

Základný náter: Farba AcrylStar, riedená max. 15% vody.
Finálny náter: Farba AcrylStar, riedená max 5% vody.

Riedenie

V prípade potreby rieďte čistou pitnou vodou – max 10%.

Spotreba

Cca 0,2 - 0,35 kg / m2 na jeden pracovný postup na hladkom podklade (smerná hodnota bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche).

Podmienky spracovania

Minimálna teplota pri spracovaní:
Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní): Nesmie poklesnúť pod +5°C. Nespracovávajte za priameho slnečného žiarenia, za dažďa alebo silného vetra. Pozor na nebezpečenstvo nočných mrazov!

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti je povrch suchý a je možné ho pretierať cca po 4 – 6 hodinách, za 24 hodín odolná dažďu. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa tieto časy predlžujú.

Čistenie nástrojov

Pracovné nástroje očistite po použití vodou.

Upozornenie

Aby bolo možné dosiahnuť špeciálnych vlastností tohto výrobku, nesmie sa miešať s inými výrobkami.

Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, nanášajte celú plochu naraz, pokiaľ je farba mokrá.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Tento výrobok nie je nebezpečný prípravok v zmysle zákona o chemikáliách a preto nepodlieha povinnosti označovania. Napriek tomu dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosahu detí. Určené pre priemyselné spracovanie.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Evropský limit pre obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 40 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie