caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/264709/070539_CapaColl_GK_16kg.png

Capacoll GK

Disperzné lepidlo najmä pre technické netkané textílie a ľahké sklenené tkaniny s dobrou počiatočnou lepivosťou a dlhou otvorenou dobou.

Účel použitia

Disperzné lepidlo k priamemu použitiu na lepenie sklenej tkaniny Capaver na povrch vnútorných stien.

Vlastnosti

 • bez obsahu zmäkčovadiel
 • s minimálnym množstvom emisií a bez obsahu rozpúšťadiel
 • riediteľné vodou, ekologické a s minimálnym zápachom
 • difúzne - vysoká počiatočná priľnavosť
 • mierne tixotropné, dostatočná schopnosť roztierania
 • dlhá doba spracovania - optimálne zladenie s tapetami Capaver
 • veľmi malá spotreba
 • po vyschnutí transparentné
 • vhodné do vlhkých miestnosti
 • len ťažko zápalné podľa normy DIN 4102, B1 v spojení so sklenou tkaninou Capaver
 • nehorľavé podľa normy DIN 4102, A2 v spojení so sklenou tkaninou Capaver a farbami Caparol

Balenie/veľkosti balenia

 • 16 kg

Farebné odtiene

 • Transparentná po vyschnutí, biela

Skladovanie

V chlade, bez nebezpečenstva mrazu.

Technické údaje

 • sd-pri použití spoločne s tapetou Capaver AkkordVlies Z150K
  sd= 0.03 m = Trieda V1 podľa STN EN 1062-1

Hustota

Cca. 1.10 g/cm3

Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

Interiér 1Interiér 2Interiér 3Exteriér 1Exteriér 2
++
(–) nevhodný / (○) podmienene vhodný / (+) vhodný

Podklady

Podklad musí byť vždy pevný, suchý, čistý, rovný a zbavený odpudzujúcich častíc.

Príprava materiálu

Materiál pred použitím premiešajte. V prípade potreby riedte max. 15% čistej vody.

Spôsob nanášania

Nanáša sa štetcom, valcom alebo výkonnými prístrojmi airless.

Nanášanie prístrojom airless:

■  uholl nástreku: 40 - 50°

■  tryska: 0,017 - 0,019 palca

■  tlak nástreku: 180 - 200 barov

Pri použití štandardnej nádoby sa lepidlo riedi cca 10 - 15 % vody do konzistencie pre striekanie.

Pred pokládkou si bezpodmienečne prečítajte technické informácie jednotlivých zložiek systému!

Lepenie:

Lepidlo Capacoll GK nanášajte sýto a rovnomerne valčekom z baranej kože alebo prístrojom airless v šírke 1 - 3 pásov tkaniny, obkladový materiál okamžite uložte a pritlačte ho tapetovacou stierkou alebo valčekom tak, aby nevznikli bubliny. Na slabo nasiakavých podkladoch, pri nízkej teplote alebo vysokej vlhkosti vzduchu nechajte lepidlo pred uložením husto tkanej a kašírovanej sklenej tkaniny dostatočne zaschnúť.

Upozornenie: Husté sklené tkaniny sa môžu pokladať iba pomocou lepidla Capacoll GK, ktoré bude nariedené 20 % vody. Lepidlo Capacoll GK pritom rieďte zo štandardnej nádoby, nanášajte ho valčekom z barančej kože s krátkym vlasom a nechajte ho dostatočne zaschnúť.

Lepidlo

Pomocný náter:

Po vyschnutí uloženej sklenej tkaniny sa pri normálnom až strednom namáhaní môže previesť pomocný náter, lepidlo Capacoll GK, zmiešané s finálnym náterom v pomere 1 : 1.

Spotreba

Spotreba na lepenie:

Sklená tkanina (tapeta):

 • jemné štruktúry cca 150 g/m2
 • stredne hrubé štruktúry cca 100 - 250 g/m2
 • hrubé štruktúry cca 250 - 300 g/m2

Spotreba na pomocný náter:

Sklená tkanina (tapeta):

 • jemné štruktúry cca 200 - 250 g/m2
 • stredne hrubé štruktúry cca 200 - 350 g/m2
 • hrubé štruktúry cca 300 - 350 g/m2

Presné hodnoty spotreby stanovte na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania

Spodná hranica teploty pri spracovaní a vysychaní+5°C pre podklad a okolitý vzduch.

Sušenie/čas schnutia

Pri +20°C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu bude vrstva za 6 - 12 hodín suchá a schopná ďalšieho náteru. Vyschnutá bude cca za 3 dni. Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa táto doba predlžuje.

Čistenie nástrojov

hneď po použití čistou vodou.

Rešpektujte, prosím (Stav pri zadaní do tlače)

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón, reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1).

Likvidácia

Odstráňte obsah a obal v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

2004/42/EC (2010): < 1 g/l VOC

Deklarácia obsiahnutých látok

Polyvinylacetátová živica, silikáty, uhličitan vápenatý, voda, aditíva, Konzervačný prostriedok.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy

Technické informácie

Bezpečnostné listy