caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/68105/CAPI001065_IEPIC_Stucco_decor_DL_CZ.png

Stucco Decor di Luce

Nová stierková hmota pre vysoko lesklé atraktívne povrchy
 • Účel použitia

  Stierková hmota na disperznej báze pre vytváranie vysoko lesklých povrchov v interiéri

  Vlastnosti

  • riediteľná vodou
  • bez obsahu rozpúšťadiel
  • polotransparentná
  • vysoko lesklá bez dodatočných vrstiev
  • hospodárne a isté spracovanie
  • tónovateľná na ColorExpress zariadení
  • dobre čistiteľná
  • vysoko difúzna
  • vysoko sorpčná

  Materiálový základ

  akrylátová disperzia

  Balenie/veľkosti balenia

  2,5 a 5 L

  Farebné odtiene

  Základný odtieň belavý, polotransparentná. Možno tónovať technológiou ColorExpress v širokej škále farebných odtieňov.

  Stupeň lesku

  Podľa spôsobu spracovania lesklý až vysoko lesklý

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Hustota

  1,45 g/cm3

  Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

  sd cca 0,06

  Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia

  interiér 1interiér 2interiér 3exteriér 1exterier 2
  ++o--
  + vhodne / o podmienečne vhodne / nevhodne

  Vhodné podklady

  Podklad musí byť čistý, suchý, bez uvoľňujúcich sa súčastí a bez farebných kontrastov.

  Príprava povrchu

  Základný náter prípravkom Caparol Haftgrund. Podľa potreby 1 - 2 vrstvy tmelu Caparol Accord Spachtel celoplošne nanesenej. Po vyschnutí sa vrstva prebrúsi. K zjednoteniu a zníženiu nasiakavosti sa vykoná základný náter Caparol penetráciou pod disperzné farby.

  Príprava materiálu

  Materiál je pripravený k použitiu. Pred ju použitím stačí rozmiešať.

  Spôsob nanášania

  Na nanášanie doporučujeme používať stierku z nerezovej ocele. Stierku je potrebné pred prvým použitím ľahko zamokra prebrúsiť jemným brúsnym papierom so zrnitosťou 400 - 600 (hrany).

  Stucco Decor di Luce sa nanesie celoplošne v čo možno najnižšej vrstve.
  Súvislú plochu treba naniesť naraz a napájať do mokrého materiálu.
  Po zaschnutí sa zrazia vzniknuté hrany.

  Druhá vrstva sa nanáša rovnakým spôsobom, ako vrstva prvá.
  Pri tom sa začína vytvárať požadovaný lesk povrchu.

  Po krátkom zaschnutí sa povrch vyhladí naplocho položenú stierkou s malým tlakom.
  Tým vznikne typický hladký povrch.

  Odporúčanie

  Povrch ošetrený stierkovou technikou Stucco Decor di Luce vyniká optickou hĺbkou a jemnou hrou svetiel a tieňov spolu so zmenou osvetlenia a pozorovacích podmienok. Optickú hĺbku a lesk je možné ovplyvniť ďalšou vrstvou materiálu. Dodatočné leštenie inými prostriedkami sa neodporúča.

  Uvedený postup nanášania je iba odporúčanie, materiál možno spracovávať aj inými spôsobmi a tým mu dodať iný tvár - napríklad:

  - Benátsky štuk
  - Technika mramorovania
  - A mnohé ďalšie

  Základný náter:
  Haftgrund EG

  Pomocná vrstva:
  Caparol Akkord Spachtel
  Grundier Konzentrat LF

   

  Konečný náter:
  2 - 3 vrstvy Stucco Decor DI LUCE

  Spotreba

  Cca 160 - 180 ml / m2 pre dva pracovné kroky. Skutočnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche.

  Podmienky spracovania

  Minimálna teplota (podklad, materiál, vzduch) 5°C.

  Sušenie/čas schnutia

  Pri 20 ° C a 65% vlhkosti po 30 - 60 minútach suché na povrchu. Plné preschnutie za 1 - 2 dni. Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti sa tieto časy predlžujú.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite po použití ihneď vodou.

  Upozornenie

  Odporúčania na čistenie a údržbu
  Napriek vysokej sorpčnej schopnosti možno Stucco Decor di Luce veľmi dobre čistiť. Aj znečistenie kávou, čajom, kečupom, etc. možno vodou a mäkkou handričkou odstrániť prakticky bezo zvyšku. Usadeniny vodného kameňa odstráňte vhodným čistiacim prostriedkom. Čistenie vykonávajte opatrne. Prípadné poškodenia povrchu možno odstrániť vyleštením alebo ďalšou vrstvou materiálu.

  Znášanlivosť s inými náterovými látkami:
  Aby bolo možné získať zvláštne vlastnosti Stucco Decor di Luce, nesmie sa materiál miešať s inými

  náterovými hmotami.

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí.

  Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zmes z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-2H- izotiazol-3-ón [EC číslo 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC číslo 220- 239-6] (3:1), 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

  Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12).Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/b): 100 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 40 g/l VOC.

  Deklarácia obsiahnutých látok

  Zmes akrylátových a vinylacetátových polymérov, minerálne plnivá, voda, glykoléter, glykol, esteralkohol, aditíva, konzervačné prostriedky.

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie

  Bezpečnostné listy