caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/98263/037392_EffektGrund_5L.png

EffektGrund

Tónovací špeciálny základný náter pod následnou vrstvou dekoratívneho efektného náteru CapaGold alebo CapaSilber

Účel použitia

Vysoko náterový špeciálny náter pre vnútorné aj vonkajšie použitie, priepustný pre vodnú páru. Vhodný pre pokrytie základných náterov na organických a minerálnych vonkajších omietkach / omietkach a na mierne štruktúrovaných podkladoch pred nanesením povlakov CapaGold a CapaSilber

Vlastnosti

  • Vodou riediteľný, ekologicky kompatibilní, s nízkym zápachom.
  • Podporuje priľnavosť.
  • Vysoko schopný difúzie.
  • Vhodný pre aplikáciu na celý povrch v systémoch ETICS / EWI.

Materiálový základ

Disperzia / emulzia syntetickej živice.

Balenie/veľkosti balenia

2,5 L, 5 L

Farebné odtiene

Polopriehľadné tónovanie pomocou kolekcie farieb / schémy ColorExpress „CD EffektGrund"

Stupeň lesku

Matný

Skladovanie

V chlade a v suchu chráňte pred mrazom.

Hustota

cca 1,4 g/cm3

Vhodné podklady

Podklad musí byť pevný (stabilný), suchý, čistý a zbavený všetkých látok, ktoré môžu brániť
dobrej priľnavosti.

Systém ETICS / EWI Nový:

Izolačná doska: ( len dosky Dalmatín, resp. EPS)

Vystuženie: Lepiaca a armovcia hmota Capatect-Klebe-und Spachtelmasse 190; stierková hmota alebo Capatect Carbon Spachtel.

Tkanina: Capatect výstužná tkanina.

Penetračný náter: Penetrácia pod omietky

Vrchná omietka: Capatetc SH Reibputz 15, 20 ,30 alebo Rillenputz 20,30 alebo Capatect CarboPor Putz 15,20,30.

Základní náter: EfektGrund nanášaný valčekom (viď „spôsob nanášania").

ETICS / EWI Starý: Obráťte sa na obchodno technického zástupcu Caparol.

Príprava materiálu

Pred použitím veľmi dôkladne premiešajte. Naneste štetcom, valčekom alebo vhodným striekacím zariadením. Okrajové  oblasti po valci  by sa mali znovu valcovať. Používajte valčeky so stredným vlasom (výška vlasu: 12-16 mm) bez sklonu k hromadeniu materiálu v ich hraničných oblastiach.

Spôsob nanášania

Textúrovacie nátery EffektGrund na rovnomerných povrchoch natrite štetcom, aby ste zabránili
viditeľnému značeniu po valci .

Aplikácia Airless: Pred aplikáciou dobre premiešajte.

Uhol nástreku: 50 °
Tryska: 0,023 - 0,027 "
Tlak: 150 - 180 bar
Filter typu plug-in: 0,31 mm.

Riedenie

Naneste EffektGrund v neriedenej forme. Produkt možné rieďte až do  max. 3% s (pitnou) vodou, ak je to potrebné.

Spotreba

Cca. 150 - 200 ml / m2 na rovnomernom povrchu. Na hrubo štruktúrovaných povrchoch viac. Presná spotreba sa najlepšie stanový skúšobným náterom na mieste.

Podmienky spracovania

Spracovávajte pri teplote vyššej ako +5°C. Minimálna teplota +5°C musí byť pre okolitý vzduch a teplotu podkladu a materiálu pri spracovaní a samotnom vysychaní.

Sušenie/čas schnutia

Pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % po cca 12 hodinách sa dá pretierať. Pri vyššej vlhkosti vzduchu, nižších teplotách, ako aj pri vyššej spotrebe materiálu sa doba schnutia môže predĺžiť.

Čistenie nástrojov

Pracovné nástroje očistite ihneď  po použití vodou.

Upozornenie

Nepoužívajte EffektGrund na vodorovných plochách vystavených vode a vlhkosti.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Uchovávajte mimo dosahu detí. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, zmes z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-2H- izotiazol-3-ón [EC číslo 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC číslo 220-

239-6] (3:1), 2-Metyl-2H-isotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 30 g/l VOC.

Informácie o zdravotných preventívnych opatreniach

Polyakrylátová živica, farebné pigmenty, kremičitany, uhličitan vápenatý, voda, filmotvorné činidlo, prísady, konzervačné látky.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné uskutočniť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie