caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/68180/CAPI001140_IEPIC_sylitol_koncentrat_CZ.png

Sylitol koncentrát

Špeciálny penetračný prostriedok pre silikátové farby Sylitol

Účel použitia

Základný prostriedok, riediteľný vodou, na spevňovanie a egalizáciu podkladu pred nátermi silikátovými farbami Sylitol.

Balenie/veľkosti balenia

12 kg

Farebné odtiene

Mliečna, po vyschnutí je bezfarebná

Skladovanie

V chladnom, ale nemrazivom prostredí.

Vhodné podklady

Podklady musia byť suché a zbavené nečistôt i odpudzujúcich častíc.
Informácie k jednotlivým druhom podkladov viďte v technickej informácii farieb rady  Sylitol.

Riedenie

1 : 1 pitnou vodou

Spotreba

Cca 100-150 g/m2 zmiešaného materiálu (smerná hodnota bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche).

Podmienky spracovania

Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní: Nespracovávajte pri teplote pod +8°C, za priameho slnečného žiarenia, za dažďa alebo za silného vetra. Pozor na nebezpečenstvo nočných mrazov.

Sušenie/čas schnutia

Pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % dodržujte dobu vysychania medzi jednotlivými nátermi minimálne 12 hodín. Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba vysychania predlžuje.

Čistenie nástrojov

Náradie ihneď po použití očistite vodou.

Upozornenie

Okolie natieraných plôch, zvlášť sklo, keramiku, kabrinec, prírodný kameň a kovové súčasti starostlivo zakryte. Pokvapkanie farbami ihneď umyte množstvom vody.

Aby bolo možné dosiahnuť špeciálnych vlastností týchto výrobkov, nesmú sa miešať s inými výrobkami. Aby sa zabránilo značeniu jednotlivých ťahov, spracovávajte farbu naraz, pokiaľ je mokrá. Nehodí sa na nátery lakových a disperzných farieb, PVC, čisto sadrových omietok a dreva.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

Podrobnejšie údaje: viďte kartu bezpečnostných údajov

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie