caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/68182/CAPI001142_IEPIC_tiefgrund_LF_CZ.png

Caparol Tiefgrund LF

Penetračný prostriedok bez obsahu rozpúšťadiel s minimálnym zápachom

Účel použitia

Špeciálny penetračný prostriedok do vnútorných i vonkajších priestorov na egalizáciu rozdielne alebo silno nasiakavých plôch i na spevňovanie vnútorných omietok, ktoré mierne uvoľňujú piesok. Použitie i v priestoroch, kde nie je chránená inštalácia a kde je nedostatočné vetranie alebo kde sa vyrábajú a skladujú potraviny a pochutiny.

Materiálový základ

Kombinácia akrylátových živíc

Balenie/veľkosti balenia

12 kg

Farebné odtiene

žltkavý priehľadný

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Príprava materiálu

Materiál je pripravený k použitiu, pred aplikáciou ho  iba krátko premiešajte. prípade potreby rieďte čistou vodou. V závislosti od podkladu rieďte v pomer max . 1:3 čistou vodou. Základný náter narieďte tak, aby netvoril uzavretý lesklý film.

Pozor: Aby bolo možné dosiahnuť špeciálnych vlastností tohto výrobku, nesmie sa miešať s inými výrobkami.

Spotreba

Cca 150 - 250 g/m2 podľa nasiakavosti podkladu (smerná hodnota bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche).

Podmienky spracovania

Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní):
Nesmie poklesnúť pod +5° C, nespracovávajte za priameho slnečného žiarenia, za dažďa alebo silného vetra. Pozor na nebezpečenstvo nočných mrazov!

Sušenie/čas schnutia

Pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % bude prípravok vyschnutý na povrchu a schopný ďalšieho náteru za 6 - 8 hodín. Pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba vysychania predlžuje.

Čistenie nástrojov

Pracovné nástroje očistite ihneď  po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

Podrobnejšie údaje: viďte kartu bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/h): 30 g/ l (2010). Tento  výrobok obsahuje max. 5 g/l VOC.

Deklarácia obsiahnutých látok

Disperzia akrylátovej živice, voda, aditíva, konzervačné prostriedky

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné uskutočniť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie