caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/68155/CAPI001115_IEPIC_grundierkonzentrat_CZ.png

Caparol penetracia pod disperzné farby

Špeciálny nepigmentovaný základný prostriedok v koncentrovanej forme, do vonkajších a vnútorných priestorov.

Účel použitia

Prostriedok na egalizáciu pevných poréznych podkladov so silnou a nerovnomernou nasiakavosťou. Hodí sa výborne na úpravu pórovitých nasiakavých podkladov ako sú omietky, nepálené tehly, pórobetón, prírodný kameň a sadrokartónové dosky i betón, ľahčený betón, malty Disbocret a tmely s obsahom cementu, cementové a anhydritové potery.   

Všetky hutné hladké plochy ako staré nátery alebo stavebné prvky z čistej sadry sa môžu natierať podľa povahy podkladu buď prostriedkami Caparol Tiefgrund TB, Capagrund alebo Caparol-Haftgrund.

Vlastnosti

  • riediteľný vodou,
  • vysoko koncentrovaný,
  • bez obsahu rozpúšťadiel,
  • s miernym zápachom,
  • maximálna výdatnosť.

Materiálový základ

Modifikovaná vodná akrylátová disperzia

Balenie/veľkosti balenia

1 a 10 l

Farebné odtiene

Transparentná

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom

Hustota

cca 1,1 g/cm3

Vhodné podklady

Podklady musia byť zbavené nečistôt i odpudzujúcich častíc a suché. Prípravok Caparol penetrácia pod disperzné farby nie je  vhodná na vodorovné plochy, vystavené pôsobeniu vody.

Spôsob nanášania

Plných spevňujúcich účinkov sa dosiahne sýtym náterom a rozotrením pomocou štetca alebo štetky. Valčeky a vysokotlakové striekacie prístroje sú menej vhodné. Možno však prevádzať nanášanie prístrojom Airless.

Nanášanie prístrojom airless:
úhol nástreku: 60°
tryska: 0,029"
tlak nástreku: 50 barov

Riedenie

Na normálne nasiakavých podkladoch sa prípravok Caparol penetrácia pod disperzné farby riedi 3 – 4 dielmi vody.
Na základný náter veľmi silno nasiakavých plôch sa prípravok Caparol penetrácia pod disperzné farby riedi 4 – 5 dielmi vody a podľa potreby sa nanáša niekoľkokrát do mokrej vrstvy, až sa dosiahne úplnej nasýtenosti. Vo väčšine prípadov ale stačí 1 základný náter.
Ako základný náter na betón, ľahčený betón, maltu Disbocret a tmely s obsahom cementu, cementové a anhydritové potery sa prípravok Caparol penetrácia pod disperzné farby riedi 2 dielmi vody.

Spotreba

Podľa účelu použitia i nasiakavosti a povahy podkladu cca 50 – 200 ml/m2.

Presnú spotrebu a stupeň nariedenia stanovte skúšobným náterom priamo v objekte.

Podmienky spracovania

+ 5 °C pre okolitý vzduch a podklad

Sušenie/čas schnutia

Pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % bude prípravok schopný ďalšieho pretierania cca za 12 hodín. Pri nižších teplotách dodržujte primeranú dlhšiu dobu vysychania.

Čistenie nástrojov

Pracovné nástroje očistite ihneď  po použití vodou.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade zasiahnutia očí vyplachujte ihneď vodou. Pri spracovaní formou nástreku nevdychujte aerosóly. Zabráňte preniknutiu do kanalizácie, vody a pôdy. Pokvapkanie a škvrny odstráňte liehom alebo nitroriedidlom. Pozor na syntetické tkaniny.                                  

Podrobnejšie údaje: viďte kartu bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/h): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

Deklarácia obsiahnutých látok

Disperzia akrylátovej živice, voda, aditíva, konzervačné prostriedky.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné uskutočniť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy