caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/68135/CAPI001095_IEPIC_capaplex_CZ.png

Capaplex

Špeciálny základný prostriedok, rieditený vodou, do vonkajších i vnútorných priestorov

Účel použitia

Capaplex je bezfarebný disperzný základný prostriedok, riediteľný vodou, na egalizáciu pevných podkladov so silnou alebo nerovnomernou nasiakavosťou. Vhodný špeciálne na pórobetónové plochy. U následných plastických náterov sa vplyvom základného náteru Capaplex značne predĺži doba spracovania.

Vlastnosti

  • odolný voči poveternostným vplyvom
  • riediteľný vodou
  • ekologicky nezávadný a s miernym zápachom
  • spevňuje podklad

Materiálový základ

Modifikovaná vodná PVAC disperzia.

Balenie/veľkosti balenia

10 L

Farebné odtiene

Transparent

Skladovanie

V chlade, chráňte pred mrazom.

Hustota

cca 1,0 g/cm3

Vhodné podklady

Podklady musia byť zbavené nečistôt i odpudzujúcich častíc a suché. Capaplex nie je  vhodný na vodorovné plochy, vystavené pôsobeniu vody.

Príprava povrchu

Podklady musia byť zbavené nečistôt i odpudzujúcich častíc a suché. V prípade pochybností viďte systémovou príručku základných a penetračných náterov.

Príprava materiálu

Materiál pred použitím premiešajte a prípadné narieďte  čistou vodou podľa  použitia.

Spôsob nanášania

Prípravok Capaplex je možné nanášať valčekom, natieraním a striekaním.

Nanášanie prístrojom airless:
uhol nástreku: 20 - 50°
tryska: 0,015 "
tlak nástreku: 60 barov

Riedenie

Na normálne nasiakavom podklade sa prípravok Capaplex riedi 1 – 2 diely vody. Na základný náter silno nasiakavých plôch sa prípravok Capaplex riedi 3 – 4 diely vody a v nutných prípadoch sa natiera dvakrát. U nenatretého pórobetónu ako podkladového materiálu sa riedi Capaplex 3 dielmi vody.

Na docielenie hodvábne matných vrchných vrstiev vo vnútorných priestoroch sa Capaplex riedi 1 – 2 dielmi vody a na hodvábne lesklé vrchné vrstvy sa používa neriedený. Za účelom zušľachtenia glejových farieb alebo farieb s malým obsahom gleju pridávajte cca 5 % prípravku Capaplex.

Spotreba

Podľa účelu použitia, nasiakavosti a povahy podkladu i podľa nariedenia cca 50 – 200 ml/m2.Presnú spotrebu a stupeň nariedenia stanovte skúšobným náterom v objekte.

Podmienky spracovania

+ 5° C pre okolitý vzduch a podklad.

Sušenie/čas schnutia

Prípravok bude schopný pretierania cca za 12 hodín pri 20° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %. Pri nižších teplotách dodržujte príslušne dlhšiu dobu vysychania.

Čistenie nástrojov

Náradie umyte ihneď po použití vo vode.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade zasiahnutia očí vyplachujte ihneď vodou. Pri spracovaní formou nástreku nevdychujte aerosóly. Zabráňte preniknutiu do kanalizácie, vody a pôdy. Po zasiahnutí očí okamžite vypláchnite vodou.

Podrobnejšie údaje: viďte kartu bezpečnostných údajov.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/h): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 5 g/l VOC.

Deklarácia obsiahnutých látok

Disperzia akrylátovej živice, voda, aditíva, konzervačné prostriedky.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné uskutočniť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie