caparol_pim_import/caparol_sk/products/image/68119/CAPI001079_IEPIC_amphisilan_koncentrat_CZ.png

AmphiSilan LF koncentrát

Hydrofóbny základný náter, riediteľný vodou na spevňovanie a egalizáciu povrchu

Účel použitia

Špeciálna základná náterová hmota pre vodo odpudivú úpravu a vyrovnanie nasiakavosti rozdielne alebo silno nasiakavých plôch v interiéri a exteriéri. Je určená   pre fasádne výrobky ThermoSan, Muresko a iné silikónové výrobky.

Materiálový základ

Silikonakrylová báza

Balenie/veľkosti balenia

12 kg

Farebné odtiene

Mliečna, po vyschnutí je bezfarebná

Skladovanie

V chladnom, ale nemrazivom prostredí. Skladovateľnosť 12 mesiacov.

Vhodné podklady

Všetky bežné povrchy fasád a stien interiérov.

Spôsob nanášania

Aplikujte  striekaním , štetcom

Airless: úhol 20 - 50°
            tryska 0,015"
            tlak 60 bar

Pre uznanie garancie v rámci programu CCC – Caparol Clean Concept je nutné dodržať nasledujúce podmienky.
Náter fasád napadnutých riasami a plesňami: Riasy a plesne odstráňte mechanicky   tlakovou vodou za dodržania zákonných predpisov. Po vyschnutí napusťte očistenú  plochu prípravkom Capatox a nechajte znovu dostatočne vyschnúť.  Po vyschnutí fasády aplikujte penetračný náter prípravkom AmphiSilan LF   koncentrát a následne aplikujte fasádnu farbu Muresko alebo ThermoSan K dosiahnutiu najlepšej ochrany proti plesniam a riasam je treba aplikovať   Muresko alebo ThermoSan v dvoch vrstvách s minimálne celkovou spotrebou 0,4l/m2. 

Hrúbka vrstvy musí dosahovať uprostred minimálne 200 µm. Každý následný náter so spotrebou 0,2l/m2 zvyšuje hrúbku vrstvy o ďalších 100 µm. Spracovávajte pri teplote vyššej ako +5°C. Minimálna teplota +5°C musí byť pre okolitý vzduch a teplotu podkladu a materiál pri spracovaní a samotnom vysychaní.

Pri teplote 20° C a 65% vzdušné vlhkosti, možné ďalšiu vrstvu aplikovať cca po 12 hodinách. Nízke teploty a vysoká vlhkosť vzduchu môžu predlžiť dobu schnutia.

Riedenie

AmphiSilan LF koncentrát rieďte 1 : 1 pitnou vodou

Spotreba

Cca 0,1 – 0,15 kg/m2 koncentrátu podľa  nasiakavosti podkladu. Presnú spotrebu je treba zistiť na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota pri spracovaní:
teplota vzduchu, materiálu a podkladu pri vlastnej aplikácii a schnutí).
Materiál neaplikujte pri teplotách nižších než +5 °C, na priamom slnku, pri daždi alebo silnom vetre. Pozor pri nočných mrázikoch!

Sušenie/čas schnutia

Pri +20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 % je náter po 6-8 hodinách na povrchu suchý a pretiera teľný. Pri nízkej teplote a vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia odpovedajúcim spôsobom predlžuje.

Čistenie nástrojov

Náradie ihneď po použití očistite vodou.

Upozornenie

Okolí natieraných plôch, obzvlášť sklo, keramiku, prírodný kameň a kovové súčasti starostlivo zakryte.

Nehodí sa na náter lakovaných plôch, PVC a dreva.

Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

Výrobok nie  nebezpečným prípravkom v zmysle zákona o chemikáliách a nepodlieha preto označovacej povinnosti. Dodržujte bežné bezpečnostné a hygienické opatrenia pri zaobchádzaní s chemickými produktmi. Uchovávajte mimo dosah deti. Podrobné  informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.  Nevylievajte do kanalizácie. Určené pre priemyselné spracovanie.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte len bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Spaľovňa zvláštnych odpadov alebo zberne  zvláštnych odpadov. Nevyhadzujte do domového odpadu. Zamedzte úniku do kanalizácie, povrchových vôd a do pôdy.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie

Bezpečnostné listy