Haftgrund

Náter na zvýšenie priľnavosti pre disperzné farby a disperzné silikátové farby do vnútorných priestorov
 • Účel použitia

  Bielo pigmentovaná špeciálna základná farba na krycie základné nátery vo vnútorných priestoroch pred finálnym náterom farieb na báze akrylátovej disperzie alebo disperzne silikátových farieb. Základný náter na zvýšenie priľnavosti na hladké nosné podklady, ako napríklad na sadrokartónové dosky, betón, sadrové omietky i na sadrové dosky. Možno použiť ako drsný základný náter pred tapetovaním všetkého druhu na hladkých, slabo nasiakavých podkladoch.

  Vlastnosti

  • Možno ľahko spracovať,
  • riediteľná vodou,
  • ekologicky nezávadná a s miernym zápachom,
  • difúzna,
  • vysoká priľnavosť k podkladu,
  • egalizácia nasiakavosti,
  • dostatočná krycia schopnosť,
  • základný náter pre nasledujúce disperzno silikátové farby na podkladoch, ktoré nemajú schopnosť prekremenenia.   

  Materiálový základ

  Modifikovaná akrylátová disperzia podľa normy DIN 55 945

  Balenie/veľkosti balenia

  10 L

  Farebné odtiene

  Biely

  Pomocou technológie Color Express je možné tónovať do širokej škály farebných odtieňov.

  Stupeň lesku

  Matný

  Skladovanie

  V chlade, chráňte pred mrazom.

  Maximálna veľkosť častíc

  : < 100 µm, S1

  Hustota

  cca 1,7 g/cm3

  Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy sdH2O

  sd: < 0,14 m  

  Index­ priepustnosti­ vo­dy

  >0,5 [kg/(m2 ·h0,5)] (vysoká), W1

  Príprava povrchu

  Podklad musí byť čistý, nosný, suchý, zbavený nečistôt a odpudzujúcich substancií.

  Príprava materiálu

  Pred použitím dobre premiešajte.

  Spôsob nanášania

  Natieraním, valčekom alebo nástrekom. Pri aplikácii nástrekom je treba materiál dobre premiešať a prefiltrovať.

  Pokyny pre nanášanie zariadením Airless:
  uhol nástreku: 50°
  tryska: 0,021 – 0,025 "
  tlak nástreku: 150 - 180 barov

  V pištoli použite hrubý filter pre disperzné farby (zelený). Farbu  dobre premiešajte a preceďte cez sito. Vplyvom obsahu plnív môže dôjsť k zvýšenému opotrebeniu striekacieho zariadenia

  Riedenie

  Materiál je pripravený k spracovaniu. Možno riediť max. 5 % vody do požadovanej konzistencie na spracovanie.

  Spotreba

  Cca 0,15 – 0,2 l/m2 na hladkom podklade. Na drsných plochách sa spotreba príslušne zvýši. Presnú spotrebu stanovte skúšobným náterom v objekte.

  Podmienky spracovania

  Spracovávajte pri teplote vyššej ako +8° C. Minimálna teplota +8° C musí byť pre okolitý vzduch a teplotu podkladu a materiálu pri spracovaní a samotnom vysychaní.

  Sušenie/čas schnutia

  Farba bude schopná pretierania cca za 12 hodín pri 20° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 %. Pri nižších teplotách dodržujte príslušne dlhšiu dobu vysychania.

  Čistenie nástrojov

  Pracovné nástroje očistite ihneď  po použití vodou.

  Posudky

  Nezávadné použitie výrobku vo vnútorných priestoroch bolo klasifikované inštitútom Wilhelma Klauditze vo Fraunhofe (WKI) a označené značkou akosti skúšobne TÜV „kontrola obsahu škodlivín prevedená".

  Upozornenia na nebezpečenstvá/bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)

  Uschovávajte mimo dosahu detí. Počas spracovania a schnutia produktu sa postarajte o dôkladné vetranie. Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. V prípade kontaktu produktu s očami alebo pokožkou zasiahnuté miesto ihneď dôkladne poumývajte vodou. Nepripustite únik zvyškov produktu do kanalizácie, vodných systémov ani do pôdy. Použité náradie ihneď po použití dôkladne poumývajte vodou a mydlom.. Nevdychujte aerosóly.

  Likvidácia

  Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín

  Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 1 g/l VOC.

  Technické poradenstvo

  V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné uskutočniť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

  Servisné centrum pre zákazníkov

  Caparol Slovakia s.r.o.
  Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
  Tel.: +421 905 591 584
  www.caparol.sk

  Technické informácie